Редакційна політика

Галузь та проблематика

Мета видання – висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та прикладного українського мовознавства.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ МОВИ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. СЛОВОТВІР. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ. ПЕРЕКЛАД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. СЛОВОТВІР. СИНТАКСИС.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА. СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. ГЕНДЕРНА ЛІНГВІСТИКА.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ МОВИ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ОНОМАСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СЛОВОТВІР. ГРАМАТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ МОВИ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОНОМАСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

у збірнику наукових праць «Записки з українського мовознавства» 

 1. Це положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції наукового видання «Записки з українського мовознавства».
 2. Основна ціль процесу рецензування полягає в підвищенні наукової цінності статей, які публікуються у збірнику, через об’єктивні процедури відбору авторських рукописів та надання обґрунтованих рекомендацій (за необхідності) щодо їхнього поліпшення.
 3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензентів, так і для авторів (подвійне сліпе рецензування); вона здійснюється одним, а за необхідності двома рецензентами. Рецензувати авторські рукописи мають право як члени редакційної колегії видання (внутрішнє рецензування), так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими знаннями у певному науковому напрямі та/або мають необхідний досвід роботи (зовнішнє рецензування).
 4. Всі рецензенти повинні проводити критичну й об’єктивну оцінку наданих для рецензування авторських рукописів, дотримуючись вимог Комітету з етики в публікаціях, який розробив Рекомендації для рецензентів щодо дотримання етичних принципів і стандартів (Ethical Guidelines for Peer Reviewers).
 5. У рецензії висвітлюються питання, визначені формою оцінки, яка наведена в Додатку 1.
 6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлення яких відповідає вимогам, розміщеним на офіційному сайті видання. Для визначення ступеня відповідності цим вимогам усі статті та супутні матеріали авторів проходять первинний контроль у редакції. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття й інші матеріали автора повертаються для усунення виявлених недоліків.
 7. Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність авторського оригіналу, відповідність матеріалу тематиці журналу та призначає одного чи двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають дотичну до тематики роботи наукову спеціалізацію.
 8. До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні висококваліфіковані фахівці, які мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження і з його згоди.
 9. Член редколегії та/або зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму (див. Додаток 1) і обирають один із варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано доопрацювання; не рекомендовано до публікації.
 10. Рецензенти повідомляються про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів, а відомості, розміщені в рукописі, не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється використовувати дані роботи до їхнього опублікування.
 11. У випадку негативного висновку (відсутності рекомендації до публікації або визначення необхідності доопрацювання статті) зовнішній рецензент та/або член редколегії повинні надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.
 12. Остаточне рішення щодо можливості публікації статті приймається на засіданні робочої групи редакційної колегії видання.
 13. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки збірника.
 14. Рішення редакції повідомляється авторові(-ам) статті. У разі необхідності доопрацювання авторові(-ам) також надсилається текст рецензії, що містить конкретні рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.
 15. На прохання автора редакційна колегія може видати рецензію для перегляду.
 16. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється остаточно і не підлягає подальшому розгляду.

 

Періодичність публікації

Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.

 

Політика відкритого доступу

Журнал підтримує політику вільного доступу, виходячи з принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна колегія журналу

1. Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна (головний редактор) – професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор філологічних наук, професор.

2. Ковалевська Тетяна Юріївна (заступник головного редактора) – завідувач кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор.

3. Поліщук Світлана Сергіївна (відповідальний секретар) – доцент кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кандидат філологічних наук.

4. Адамія Зоя Костянтинівна – професор Інституту російської мови і літератури Цхум-Абхазької академії наук, доктор філологічних наук, професор (Грузія).

5. Бондаренко Іван Петрович – завідувач кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, заступник директора Інституту філології, доктор філологічних наук, професор.

6. Валюх Зоя Орестівна – завідувач кафедри української філології та славістики Київського національного лінгвістичного університету, доктор філологічних наук, професор.

7. Варинська Алла Михайлівна – завідувач кафедри українознавства Національного університету «Одеська морська академія», кандидат філологічних наук, доцент.

8. Вульф Надя – професор Інституту німецької мови і літератури (німецька як іноземна) Педагогічного Університету Фрайбурга (ФРГ), доктор філологічних наук, професор.

9. Дружинець Марія Львівна – доцент кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кандидат філологічних наук, доцент.

10. Войцева Олена Андріївна – завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор.

11. Загнітко Анатолій Панасович – член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор філологічних наук, професор.

12. Ішанова Асіма Калимівна – професор факультету журналістики і політології Євразійського національного університету імені Л. М. Гумільова (м. Нур-Султан, Республіка Казахстан), доктор філологічних наук, професор.

13. Карпенко Олена Юріївна – завідувач кафедри граматики англійської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор.

14. Кондратенко Наталя Василівна – завідувач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор.

15. Коростенські Йіржі – завідувач відділенням славістики і кафедри германістики та славістики Західночеського університету (м. Чeське Бужейовице, Чеська Республіка), кандидат філологічних наук, доцент.

16. Кондубаєва Маріям Рамазановна – професор кафедри російської мови і літератури Університету «Алмати» (м. Алмати, Казахстан), доктор педагогічних наук.

17. Космеда Тетяна Анатоліївна – завідувач кафедри україністики Інституту російської і української філології Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща), доктор філологічних наук, професор (Україна), професор титулярний (Польща).

18. Кутуза Наталя Валеріївна – професор кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, доцент.

19. Любецька Катерина Петрівна – професор кафедри російської мови як іноземної та загалшьноосвітніх дисциплін факультету доуніверситетської освіти Білоруського державного університету (Республіка Білорусь), кандидат філологічних наук, доцент.

20. Онгарбаєва Алія Тинисівна – доцент кафедри російської мови і літератури Казахського національного педагогічного університету імені Абая (м. Алмати, Казахстан), доктор філософії (PhD), доцент.

21. Рак Мацей – професор кафедри історії мови та діалектології факультету полоністики Ягеллонського університету (Польща), доктор філологічних наук, професор.

22. Рамазанова Шелале Ісметівна – професор кафедри російської мови і літератури Ардаханського університету (Ардахан, Туреччина), кандидат філологічних наук, професор.

23. Романченко Алла Петрівна – доцент кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кандидат філологічних наук, доцент.

24. Степанов Євгеній Миколайович – завідувач кафедри російської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, доцент.

25. Форманова Світлана Вікторівна – професор кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, доцент.

26. Целлер Ян Патрік – професор Інституту слов’янознавства кафедри мови, літератури та медіа Гамбурзького університету (ФРГ), доктор філологічних наук, професор

27. Цзян Яньхун – професор факультету російської мови Сучжоуського університету (КНР), доктор філологічних наук, професор.

28. Шевченко Лариса Іванівна – член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор

29. Яковлева Ольга Василівна – професор кафедри загального і слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, доцент.

 

Мови видання

Українська, російська, болгарська, польська, англійська та ін.

 

Фінансова політика видання

Публікація праць в Журналі здійснюється на некомерційній основі. Комісійна плата за оформлення статті не стягується.

 

Етика до публікацій

Редакція журналу представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю журналу. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/), Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php), а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

 Етичні зобов’язання редакційної колегії 

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за все, що публікується в журналі, що накладає необхідність дотримуватись наступних принципів: усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, а також внутрішнє та зовнішнє рецензування; за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати , що вона є плагіатом (використовується сервіс перевірки текстів на ознаки плагіату UNICHECK); при прийнятті рішення про публікацію редактор журналу керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи.
 2. Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечити чесний процес рецензування, оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 3. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота.
 4. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 6. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймаються всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 Етичні зобов’язання рецензентів 

 1. Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна. Дії рецензента повинні носити неупереджений характер.
 2. Рецензент повинен одразу повернути переданий йому для рецензування рукопис без рецензії, якщо: обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі; враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента.
 3. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення та обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 4. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватись рецензентом для особистих цілей.
 6. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 7. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

 Етичні зобов’язання авторів 

 1. Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації, за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 2. Автори повинні дотримуватися вимог редакційної колегії до оформлення публікацій.
 3. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті.
 4. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела (див. вимоги до статей).

Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.