ТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ТА ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Н. Л. Краснопольська

Анотація


У статті проаналізовано взаємопов’язані процеси термінологізації та детермінологізації в системі спеціальних одиниць менеджменту. Схарактеризовано основні шляхи переходу загальної лексики до терміносистеми менеджменту. Розглянуто особливості та причини потрапляння термінів досліджуваної підмови в загальну мову.

Ключові слова


українська терміносистема менеджменту; термін; термінологізація; детермінологізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Веремчук О.А. Стилістична транспозиція термінологічної лексики в сучасній українській мові (кодифікаційний аспект): моногр. / За ред. Л.Струганець. – Рівне, 2010. – 224 с.

Галкина-Федорук Е. М. К вопросу об омонимах в русском языке / Е.М. Галкина-Федорук // Русский язык в школе. – 1954. – №3. – С. 50−51.

Даниленко В. П. Русская терминология : Опыт лингвистического описания : уч. пособ. для гос. ун-тов и пед. ин-тов / В.П. Даниленко. – М. : Наука, 1977. – 46 с.

Дудок Р. І. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках: моногр. / Р.І. Дудок. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 358 с.

Дячук Т. М. Семантичні зсуви (розширення і звуження) як способи поповнення складу соціально-економічної термінології / Т.М. Дячук // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць, 1998. – С. 125−128.

Журавлев А. Ф. Технические возможности русского языка в области предметной номинации / А. Ф. Журавлев // Способы номинации в современном русском языке. – М. : Наука, 1982. – С. 45–109.

Капанадзе Л.А. Взаимодействие терминологической и общеупотребительной лексики // Развитие лексики современного русского языка. − М.: Наука, 1965. − С. 86 − 103.

Крыжановская А. В. Актуальные проблемы упорядочения научной терминологии / А. В. Крыжановская, Л. А. Симоненко. – К. : Наук. думка, 1987. – 162 с.

Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии: Вопросы теории и методики / Д. С. Лотте. – М. : АН СРСР, 1961. – 158 с.

Михалевич О.М. Термінологізація та детермінологізація в економічній терміносистемі / О.М. Михалевич // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць. − Черкаси, 2009. − Вип. 9. − С. 135−141.

Муравицкая М. П. Некоторые вопросы полисемии / М. П. Муравицкая : мат. для спецкурсов и спецсеминаров по лексикологии. – К. : КУ им. Т. Г. Шевченка, 1964. – 33 с.

Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / О. Г. Муромцева. – Х. : Вища школа, 1985. – 152 с.

Непийвода Н.Ф. Детермінологізація як результат взаємодії загальнолітературної та термінологічної лексики: дис... канд. філол. наук: 10.02.02. – К., 1983. – 167 с.

Нікітіна Ф. О. Семантичні та словотворчі проблеми сучасної термінології / Ф. О. Нікітіна. – К. : Вища школа, 1978. – 30 с.

Попова Н.О. Структура та семантика лексичних запозичень з англійської в українську мову новітнього періоду: моногр. / Н. О. Попова. – Х. : ХНАДУ, 2007. − 220 с.

Реформатский А. А. Что такое термин и терминология / А. А. Реформатский // Вопросы терминологии. – М. : АН СССР, 1961. – С. 46−54.

Стишов О.А. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст. / О. А. Стишов // Мовознавство. – 1999. − № 1. – С. 7−21.

Стратулат Н. В. Семантична неологізація як спосіб збагачення словникового складу української мови / Н.В. Стратулат // Мовознавство. − 2007. − №3. – С. 69−77.

Струганець Л. В. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття / Л. В. Струганець. – Тернопіль : Астон, 2002. – 352 с.

Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н.В. Васильева. − М.: Наука, 1989. − 246 с.

Туровська Л. В. Сучасні аспекти дослідження української термінологічної лексики / Л.В. Туровська // Укр. наукова термінологія : зб. матеріалів. − К. : Наук. думка, 2009. − Зб. 3. – 2010. – С. 44−52.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.