НЕОФІЦІЙНИЙ АНТРОПОНІМІКОН СЕЛА: ТРАНСОНІМІЗОВАНІ ПРІЗВИСЬКА

Г. В. Сеник

Анотація


У статті йдеться про неморфемний спосіб творення відпрізвищевих та відіменних індивідуальних прізвиськ мешканців Наддністрянщини. Розглядаються різні точки зору вчених на цей процес. Такі оніми розподіляються між групами залежно від мотивів номінації.

Ключові слова


антропонім; неофіційне іменування; прізвисько; способи творення; трансонімізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Боронина О. В. К вопросу об отфамильных прозвищах / О. В. Бороника // Собственные имена в системе языка. – Свердловск, 1980. – №14. – С. 111-115.

Бучко Г. Є. Народно-побутова антропонімія Бойківщини / Г. Є. Бучко, Д. Г. Бучко // Linguistіca slavica : Ювілейний збірник на пошану І. М. Желєзняк. – К. : Кий, 2002. – С. 3-14.

Карпенко Ю. О. Синхронічна сутність лексико-семантичного способу словотвору // Ю. О. Карпенко // Мовознавство. – 1992. – №4. – С. 3-10.

Наливайко М. Я. Неофіційна антропонімія Львівщини. Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Тернопіль – 2011. – 201 с.

Николаев И. Л., Мещерякова Т. Б. О моделях прозвищного словообразования / И. Л. Николаев, Т. Б. Мещерякова // Вопросы русского языкознания. – Душанбе, 1973. – С. 24-29.

Никулина З. П. Отантропонимические прозвища на -иха в говорах Кузбасса / З. П. Никулина // Вопросы исследования лексики и фразеологии сибирских говоров. – Красноярск, 1975.

Отін Є. С. Що таке топоніміка (вступна лекція до спецкурсу з лінгвістичного краєзнавства) / Є. С. Отін // Структура і функції ономастичних одиниць : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонДУ, 1992. – С. 4-23.

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – М. : Наука, 1988. – 192 с.

Поротников П. Т. О способах образования отфамильных прозвищных именований / П. Т. Поротников // Русская ономастика и ее взаимодействие с апеллятивной лексикой. – Свердловск, 1976. – С. 70-74.

Поротников П. Т. Отпрозвищные антропонимы южной части Талицкого района Свердловской области / П. Т. Поротников // Вопросы ономастики. – Свердловск. – 1975. – №10. – С. 88-99.

Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища / Ю. К. Редько. – К. : Наук. думка, 1966. – 216 с.

Сеник Г. В. Особливості мовлення як джерело створення прізвиськ / Г. В. Сеник // Записки з ономастики. – Одеса, 2000. – Вип. 4. – С. 30-36.

Словник української ономастичної термінології / Уклад. Бучко Д. Г., Ткачова Н. В. – Харків : Ранок-НТ, 2012. – 256 с.

Сухомлин І. Д. Українські прізвиська людей як власні родові назви (Лексико-семантична характеристика процесу творення відіменних чоловічих прізвиськ у народних говорах Середньої Наддніпрянщини) / І. Д. Сухомлин // Говори і ономастика Наддніпрянщини. – Дніпропетровськ, 1970. – С. 30-58.

Теория и методика ономастических исследований / А. В. Суперанская, В. Э. Сталтмане, Н. В. Подольская, А. Х. Султанов ; под. ред. А. П. Непокупного. – М. : Наука, 1986. – 256 с. Українська мова: Енциклопедія [авт.-уклад. В. М. Русанівський, О. О.Тараненко та ін.]. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. – 752 с.

Худаш М. Л. До питання класифікації українських прізвищевих назв ХІV–ХVІІІ ст. / М. Л. Худаш // З історії української лексикології. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 96-160.

Худаш М. Л. З історії української антропонімії / М. Л. Худаш. – К. : Наук. думка, 1977. – 236 с.

Чучка П. П. Антропонімія Закарпаття. Вступ та імена: конспект лекцій / П. П. Чучка. – Ужгород: Вид-во Ужгород. ун-ту, 1970. – 103 с.

Шульська Н. Прізвисько як об’єкт наукового опису (до дефініцій терміна) / Н. Шульська // http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/549/1/ nickname.pdf

Шумская І. А. Пра адзін тып антрапонімау / І. А. Шумская // Беларуская анамастыка. – Мінськ : Навука і тэхніка, 1992. – С. 26-31.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.