ПРАГМАТИЧНА ЗАБАРВЛЕНІСТЬ ТЕРМІНА-ПОЛІТОНІМА

Я. П. Яремко

Анотація


У статті обґрунтовано думку про те, що оптимальним середовищем для семантичної самореалізації терміна є комунікативний (глобальний) контекст, де термін неминуче набуває триєдиної прагматичної (конотативної, імплікативної, емотивної) забарвленості. Наголошено, що нові грані у пізнанні лінгвістичного феномену терміна-політоніма висвітлює синтез функціонально-комунікативного та когнітивістського підходів.


Ключові слова


термін-політонім; комунікація; антропоцентризм; прагматичний компонент

Повний текст:

PDF

Посилання


Алефиренко Н. С. Спорные проблемы семантики: [монография] Н. С. Алифиренко. – М.: Гнозис, 2005. – 325 с.

Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания / Ю. Д. Апресян // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1. – С. 37-67.

Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл / А. В. Бондарко. – Львів: Наука, 1978. – 158 с.

Гумбольдт Вильгельм фон. Избранные труды по языкознанию; пер. с нем. под. ред. и с предисл. Г. В. Рамишвили / В. Фон Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1984. – 397 с.

Іващенко В. Політоніми в інформаційному просторі «політичної картини світу» / В. Іващенко // Українська термінологія і сучасність: Зб. наукових праць. – Київ: КНЕУ, 2001. – С. 43-47.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування / Т. Ю. Ковалевська. – Одесса: Астропринт, 2001. – 344 с.

Кондратенко Н. В. Український політичний дискурс: текстуалізація реальності. – Одесса: Чорномор’я, 2007. – 156 с.

Левицкий В. В. Семасиология / В. В. Левицкий. – Винница: Нова книга, 2006. – 512 с.

Мартине А. Основы общей лингвистики / А. Мартине // Новое в лингвистике. Вып. ІІІ. – М.: Прогресс, 1963. – 253 с.

Павиленис Р. И. Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка / Р. И. Павиленис. – М.: Мысль, 1983. – 286 с.

Потебня А. А. Эстетики и поэтика / А. А. Потебня. – М.: Искусство, 1976. – 613 с.

Сусов И. П. Лингвистическая прагматика / И. П. Сусов. – Винница: Нова книга, 2008. – 345 с.

Татаринов В. Л. История отечественного терминоведения. Направления и методы терминологических исследований: очерк и хрестоматия / В. А. Татаринов. – М., 1995. – Т. 1.

Шмелёв Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка / Д. Н. Шмелёв. – М.: Наука, 1964.

Яремко Я. П. Сучасна політична термінологія: на перетині когніції та комунікації / Я. П. Яремко. – Дрогобич: Вимір, 2015. – 434 с.

Яремко Я. П. Концептуальні поняття сучасної політології: лінгвокогнітологічний аспект: автореф. дис. … докт. філол.. наук: 10.02.01 / Ярослав Петрович Яремко. – Одеса 2015. – 36 с.

Dijk T. A. Studies in the Pragmatics of Discourse / T/ A/ van Dijk. – The Hague; Paris; N.Y.: Mouton Publishenrs, 1982. – 331 p.

Wierzbicka A. Cross-cultural pragmatics. The semantics of humon interaction / A. Wierzbicka. – Berlin; N.Y.: Mouton de Cruyter, 1991. – 344 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.