ПОДВІЙНИЙ І СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ ПРИСУДКИ: ЗОНА СИНКРЕТИЗМУ

Н. В. Кобченко

Анотація


Встановлено якісний склад дієслів, здатних бути компонентом як подвійного присудка, так і складеного іменного. Обґрунтовано семантичні, граматичні й дистрибутивні чинники, що зумовлюють граматикалізацію дієслівних лексем, спеціалізованих на структуруванні подвійного присудка. Висвітлено трансформацію синтаксичного зв’язку, що супроводжує перехід подвійного присудка до сфери складеного іменного.


Ключові слова


подвійний синтаксичний зв’язок; подвійний присудок; складений іменний присудок; зв’язка; дуплексив; синкретизм; синтаксична омонімія

Повний текст:

PDF

Посилання


Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І.Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 224 с.

Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : [академ. граматика укр. мови] / І. Вихованець, К. Городенська; [за ред. І. Вихованця]. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

Дудик П.С. Синтаксис української мови : [підручник] / П.С. Дудик, Л.В. Прокопчук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 384 с.

Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – Ч.1. – Горлівка : ГДПІІМ, 2004. – 228 с.

Косенко К.О. Предикатна основа та семантико-граматична диференціація дієслівних зв’язок в українській мові : автореф. дис. на здобуття канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова» / Косенко Катерина Олександрівна. – К, 2010. – 20 с.

Косенко К.О. Предикатна основа та семантико-граматична диференціація дієслівних зв’язок в українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01/ К.О. Косенко. – К, 2010. – 192 с.

Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови / Б.М. Кулик. – К. : Рад. шк., 1965. – Ч. 2 : Синтаксис. – 342 с.

Наливайко Ю.Ю. Синкретизм у системі членів речення : автореф. дис. на здобуття канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова» / Наливайко Юлія Юріївна. – Дніпропетровськ, 2007. – 20 с.

Олексенко В. Дуплексив як один з основних способів реалізації семантико-синтаксичного синкретизму у межах простого речення / В. Олексенко // Materialy VII mezinarodni vedecko-prakticka conference «Vedecky prumysl evropseho kontinentu-2011». – Praha, 2011. – P. 13-23. [Електоронний ресурс] – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/721 (Дата звернення – 20.02.2016). – Назва з екрана.

Словник української мови : в 11 т. / [АН УРСР. Інститут мовознавства]; [за ред. І.К. Білодіда]. – К.: Наук. думка, 1970–1980.

Сучасна українська літературна мова : Синтаксис / [за заг. ред. І.К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1972. – 515 с.

Томусяк Л.М. Семантико-синтаксична організація речень з дуплексивами : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л.М. Томусяк. – Чернівці, 1999. – 199 с.

Чеснокова Л.Д. Семантические типы членов предложения с двойными отношениями: [материалы для спецкурса] / Л.Д. Чеснокова. – Ч. ІІ. – Ростов-на-Дону, 1973. – 103 с.

Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К.Ф. Шульжук. – К. : Вид. центр «Академія», 2004. – 408 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.