ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ХРОНОТОПУ ДОРОГИ В ЖАНРІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В. МАЛИКА «КНЯЗЬ ІГОР»)

О. Ф. Немировська

Анотація


У статті розглянуто особливості творення автором хронотопу дороги як одного з чинників утворення жанру історичної прози. Проаналізовано лексеми на позначення руху, описано характер їхнього функціонування у контексті. Продемонстровано їхні конотативні можливості і стилістичну роль у створенні різноманітних художньо-образних ефектів.


Ключові слова


дорога; шлях; хронотоп дороги; дромонім; історична проза

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред.. В.Т.Бусел. – К., 2002. – 1440 с.

Гончарова Е.А. Лингвостилистические способы номинации персонажей в литературном тексте и их значение для художественного смысла произведения / Е.А.Гончарова // Художественный текст. Структура и семантика / Межвуз. сб. науч. труд. – Красноярск: КГПИ, 1987. – С.105-111.

Иванова Н.И. Смысловая перспектива поэтонима как проявление его символисности / Н.И.Иванова // Записки з ономастики: Зб. наук. праць. – Вип2. – Одеса: Астропринт, 1999. – С.40-47.

Кардашук О.В. Засоби вираження категорії простору в художньому творі / О.В.Кардашук // Записки з загальної лінгвістики: Зб. наук. праць. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – Вип.6. – С.78-84.

Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Кн. для учителя / Ю.М.Лотман. – М.: Просвещение, 1988. – 352 с.

Малик В.К. Князь Ігор / В.К.Малик. – Харків: Фоліо, 2014. – 476 с.

Меркулова И.И. Хронотоп дороги в русской прозе 1830-1840-х годов: АКД / И.И.Меркулова. – Самара, 2007. – 22 с.

Перкас С.В. Парадигматические и синтагматические аспекты лингвостилистического потенциала топонимов в современном английском языке: АКД / С.В.Перкас. – М., 1980. – 16 с.

Радзієвська Т.В. Концепт шляху в українській мові: поєднання ідей простору та руху / Т.В. Радзієвська // Мовознавство, 1997. - № 4-5. – С. 17-26.

Сераджим К.С. Текст як комунікативне вираження дискурсу / К.С.Сераджим // Вісник Запорізького державного університету: Зб. наук. статей. – Вип.1. – Запоріжжя, 2001. С.109-115.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.