СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПІДТЕКСТ»: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Ю. А. Снігоцька

Анотація


Статтю присвячено дослідженню поняття підтексту як засобу впливу у мас-медійному дискурсі. Розглянуто види інформації, наявні в текстах різних функціонально-жанрових типів, проаналізовано проблему визначення та змісту терміна «підтекст». Простежено роль фонових знань та інших факторів, які впливають на сприйняття й розуміння підтекстової інформації в повідомленні. Наголошено на необхідності формування єдиного цілісного підходу до розуміння підтексту.


Ключові слова


підтекст; текст; категорія тексту; інформативність; фонові знання

Повний текст:

PDF

Посилання


Верещагин Е. М. Костомаров В. Г. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М., 1973. – С. 126

Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. – М. : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Гальперин. – [4-е изд.]. – М. : Ком Книга, 2006. – 144 с.

Закон України «Про рекламу» № 270/96-ВР від 03.07.1996 (станом на 28.12.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» № 237/96-ВР від 07.06.1996 (станом на 03.03.2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80

Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 272 с.

Мыркин В. Я. Текст, подтекст и контекст / В. Я. Мыркин // Вопросы языкознания. – 1976. – № 2. – С. 86–93.

Різун В. В. Лінгвістика впливу : [монографія] / В. В. Різун, Н. Ф. Непийвода, В. М. Корнєєв. – К. : Київский університет, 2005. – 148 с.

Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации : [монограф. учебн. пособие] / Е. А. Селиванова. – К. : ЦУЛ ; Фитосоциоцентр, 2002. – 336 с.

Филиппов К. А. Лингвистика текста : [курс лекций] / К. А. Филиппов. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 331 с.

Шевченко Н. В. Основы лингвистики текста / Н. В. Шевченко. – М., 2003. – 160 с.

Dressler W. U. Einführung in die Textlinguistik / W. U. Dressler., R. de Beaugrande. – Tübingen, Niemeyer, 1981. – 410 s.

Sкa1iскa V. DieSituation und ihre Rolle in der Sprache / V. Sкa1iскa. – Bucuresti : Omagiu lui Alexandru Rosetti, 1965. S. 839–841.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.