УКРАЇНСЬКИЙ КОМПОНЕНТ У ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ ОДЕСИ

Є. М. Степанов

Анотація


У статті встановлено напрями і ступінь впливу української мови на лексико-фразеологічну систему російського мовлення Одеси, визначено місце та роль українського компонента в етнічному макрокомпоненті цього ідіому. Риси, зумовлені українськомовним впливом, мають різну частотність уживання. Регулярним є вживання  українізмів з архісемами 'людина', 'побут', 'праця', 'їжа', 'тварина', 'рослина', назв географічних і астрономічних об'єктів, номенклатурних найменувань, демінутивів. Поширеними є також дієслова з архісемами 'пересування' та 'поведінка', іменники і прислівники з архісемою 'міра', службові слова, вигуки. Фразеологічні українізми відтворюються цілком або компонентно в контамінованих російсько-українських фразеогібридах. Етнічна маркованість українізмів здійснюється у російському міському мовленні одеситів лексичним, словотвірним, граматичним і позамовним способами. Метою вживання українізмів часто буває посилення емоційної виразності мовлення.


Ключові слова


лексична система; фразеологізм; російське міське мовлення; російсько-українська двомовність; українізм; етнічний макрокомпонент; Одеса

Повний текст:

PDF

Посилання


Ижакевич Г. П. Русская речь в украинском языковом окружении (лексика) / Г. П. Ижакевич // Культура русской речи в условиях национально-русского двуязычия : проблемы лексики / [отв. ред. Г. Михайловская ; АН СССР. Ин-т русского языка]. - М.: Наука, 1985. - С. 30-42.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування / Т. Ю. Ковалевська / [відп. ред. Ю. О. Карпенко; ОНУ ім. І.І. Мечникова]. - Одеса : Астропринт, 2001. - 341 с.

Мандельштам И. Э. Об уменьшительных суффиксах в русском языке со стороны их значения / И. Э. Мандельштам // Журнал Министерства народного просвещения. - 1903- № 7/8.- С. 27-35.

Степанов Є. М Російське мовлення Одеси: монографія / [відп. ред. Ю.О. Карпенко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова] і Є.М. Степанов. - Одеса : Астропринт, 2004. - 496 с.

Степанов Е. Н. Просторечные слова габелок / габелка / E.H. Степанов // Записки з загальної лінгвістики : зб. наук. праць, - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - Вип: 7. - С. 302-307.

Степанов Е. Н. Русская городская речь в полилингвокультурном пространстве Одессы: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.02 - русский язык / Е. Н. Степанов. - Одесса, 2013.-595 с.

Чернышевский Н. Г. О словопроизводстве в русском языке / Полн. собр. соч. : в 15-ти т. / Н. Г. Чернышевский. -М.: Госиздат, 1949-Т. 2. - С. 815-816.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.