МІЖМОВНІ СЕМАНТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЛЮДИНУ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ

А. Л. Порожнюк, В. В. Горбань

Анотація


Стаття присвячена зіставному вивченню фразеологічних одиниць, що характеризують людину в російській, українській та німецькій мовах. Розглядаються типи співвідношень фразеологізмів з огляду на структурно-семантичні та функціональні особливості цієї мікросистеми у кожній із мов. Досліджуються еквівалентні, частково еквівалентні, а також безеквівалентні фразеологізми, що представлені лакунами в інших мовах. Аналізуються парадигматичні групи (синонімічні ряди, антонімічні пари) у різних типах семантичних співвідношень фразеологізмів.

Ключові слова


фразеологізм; еквівалентність; лакуна; парадигма; лінгвокультурний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Березнева І. М. Особливості вивчення фразеологічніх одиниць із соматизмами як наукова проблема / І. М. Березнева // Лінгвістичні дослідження. – К.: КНУ, 2000. – С. 7-11.

Бинович Л. Э., Гришин Н. Н. Немецко-русский фразеологический словарь / Л. Э. Бинович, Н. Н. Гришин. – М.: Русский язык, 1975. – 656 с.

Гайдеґґер М. Дорогою до мови / М. Гайдеґґер / Пер. з нім. В. Кам’янця. – Львів: Літопис, 2007, с. 49.

Д'якова Т. О. Фразеологічна картина світу як складова мовної картини світу / Т. О. Д’якова // Лінгвістика. – ЛДГПУ. – 2005. – № 1 (4). – С. 27-33.

Каракуця О. М. Лінгвокультурологічній аналіз фразеологізмів з компонентом душа / О. М. Каракуця // Лінгвістичні дослідження. – К.: КНУ. – 2001. – № 6. – С. 27-33.

Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства : Підручник / М. П. Кочерган. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 424 с.

Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология (лекционный курс) / В. В. Красных. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с.

Майборода О. А. Внутрішня форма фразеологізму як відтворення національної самобутності мовного колективу / О. А. Майборода // Лінгвістичні дослідження. – К.: КНУ. – 2000. – № 4. – С. 57-61.

Мальцева Д. Г. Немецко-руссский словарь современных фразеологизмов / Д. Г. Мальцева. – М.: Рус. Яз. Медиа, 2003. – 506 с.

Молотков А. И. Фразеологический словар руського язика / А. И. Молотков. – М.: Русский язык, 1986. – 758 с.

Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка / А. А. Потебня. – Харьков: Госиздат, 1930. – 162 с.

Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): Монографія / О. О. Селіванова. – Київ – Черкаси: Брама, 2004. – 276 с.

Стернин И. И. Принципы описания фразеологии в контрастивных словарях / И. И. Стернин // Контрастивная лексикологияи лексикография. – Воронеж: Истоки, 2006. – С.287-290.

Телия В. Н. Русская фразеологія. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М.: Наука, 1ё996. – 175 с.

Фразеологічний словник української мови / За ред. Л. С. Паламарчука. – К.: Наукова думка,1993. – 1933. Кн. 1-2. – 980 с.

Ярцева В. Н. О сопоставительном методе изучения языков / В. Н. Ярцева // Научные доклады высшей школы. Сер. Филол. науки. – 1960. – № 1. – С. 5-10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.