ЗАМІНА КОМПОНЕНТА ЯК НАЙЧАСТОТНІШИЙ ПРИЙОМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ ЗМІ

Г. Ю. Касім

Анотація


У статті розглядаються вжиті в сучасних ЗМІ (2014-2016) інтертекстуальні одиниці – крилаті вислови й цитати, що зазнали трансформації через заміну одного з компонентів. Описано й такі різновиди зазначеної трансформації, як заміна одного з компонентів інтертекстуальної одиниці на співзвучне слово чи на антонім.

Ключові слова


мас-медіа; інтертекстуальність; крилаті вислови; цитати

Повний текст:

PDF

Посилання


Григораш А. М. Систематизация приемов авторской интерпретации фразеологических единиц / А. М. Григораш // Система і структура східнослов’янських мов: Міжкафедральний зб. наук. пр. – К.: УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. – С. 194–199.

Григораш А. М. Трансформація складу фразеологізмів у газетних текстах / А. М. Григораш // Система і структура східнослов’янських мов. – К.: Т-во «Знання України», 1997. – С. 56–60.

Ковальчук М. С. Трансформація фразеологізмів у газетних заголовках [Текст] / М. С. Ковальчук // Український смисл / За редакцією д-ра філол. наук, проф. А. М. Поповського. – 2012. – № 2. – С. 74-81. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukra%D1%97nskij-smisl-2-2012/

Кочукова Н. І. Експресивні можливості трансформованих крилатих висловів (на матеріалі мови української преси) / Н. І. Кочукова // ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ. – Вип. 35. – 2013. – С. 175-177. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe?...

Мельник Ю. А. Прецедентні висловлення пісенного походження у сучасному російськомовному публіцистичному дискурсі [Текст] : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.02 / Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 19 с.

Назаренко О. Національно-прецедентні феномени українського когнітивного простору в дискурсі мас-медіа / О. Назаренко // Мовознавчий вісник. – 2010. – Вип. 10. – С. 176-179. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_ 2010_10_42.

Пашинська Л. М. Субституція, або заміна компонентів фразеологічних одиниць, у мові сучасної української преси / Л. М. Пашинська // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – Вип. 5. – С. 91-99.

Постнова Т. Е. Прецедентные тексты в печатной рекламе / Т. Е. Постнова // Вестн. Моск. ун-та. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2001. – № 2. – С. 106-115.

Романченко А. П. Трансформовані фразеологічні одиниці в засобах масової інформації // Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи / А. П. Романченко. – Зб. наук. праць. – Одеса-Тираспіль, 2012. – С. 338-344

Рябініна О. К. Інтертекстуальність у дискурсі сучасної української преси: лінгвістичний аспект: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Спеціальність 10.02.01 – українська мова / О. К. Рябініна. – Харків, 2008.

Сурова Д. С. Прецедентный текст как средство воздействия на адресата в газетном тексте (на материале заголовков) / Д. С. Сурова // Вестник КАСУ. – 2008. – №2. – С. 24-27. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vestnik-kafu.info/journal/ 14/513/

Серов В. В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / В. В. Серов / 2-е изд. – М.: Локид-Пресс, 2005. – 880 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.