ТЕРМІНОСИСТЕМА ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ЛІНВГІСТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕРМІНІВ, УТВОРЕНИХ СУФІКСАЛЬНИМ СПОСОБОМ)

А. В. Просяна

Анотація


У статті окреслено основні проблеми сучасної юридичної лінгвістики та визначено один з її актуальних напрямів дослідження – аналіз юридичної термінологічної лексики. Представлено основні погляди на поняття юридичної термінології та подано визначення юридичного терміна. Терміни ґрунтовно розглянуто в українських законодавчих актах, скерованих на регулювання освітньої діяльності. В центрі уваги постали юридичні терміни, утворені суфіксальним способом. 


Ключові слова


юридичний термін; терміносистема; законодавство; морфологічний спосіб творення; суфіксація

Повний текст:

PDF

Посилання


Головин Б. Н. Терминология // Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. – М. : Просвещение, 1979. – 416 с.

Колібаба Л. М. Функціонально-семантичне розмежування віддієслівних спільнокореневих різносуфіксальних іменників у сучасній українській мові / Л. М. Колібаба // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя : [зб. наук. праць]. – Серія «Філологічні науки». – 2012. – Кн. 2. – С. 79–85.

Крыжановская А. В. Актуальные проблемы упорядочения научной терминологии / А. В. Крыжановская, Л. А. Симоненко. – К. : Наукова думка, 1987. – 163 с.

Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии / Д. С. Лотте // Вопросы теории и методики. – М. : Изд-во Ан СССР, 1961. – С. 81–103.

Любченко М. І. Юридична термінологія: поняття, особливості і види : автореферат на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / М. І. Любченко. – Харків, 2012. – 20 с.

Панько Т. Українське термінознавство / Т. Панько, І. Кочан, Г. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.

Скороходько Є. Ф. Термін у науковому тексті / Е. Ф. Скороходько. – К. : Логос, 2006. – 99 с.

Тур О. Потенціал суфіксального способу творення термінів землеустрою та кадастру / Оксана Тур // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2010. – № 675. – С. 45–49.

Українська мова : Енциклопедія. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во «Укр. Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.