Про журнал

ІSSN 2414-0627 (друкована версія)
eISSN 2415-7562 (онлайн версія)
DOI 10.18524/2414-0627

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31 березня 2024 р.):
КВ № 8931 ПР від 05.07.2004

Згідно із Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1548 від 23.11.2023 р. збірник зареєстрований як друковане медіа і внесений до Реєстру суб'єктів у сфері медіа з ідентифікатором R30-02151.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. збірник "Записки з українського мовознавства" внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі «Філологічні науки» за спеціальністю 035 Філологія.

Періодичність виходу: 1 раз на рік
Мови видання: українська, англійська та інші офіційні мови Європейського Союзу
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Ковалевська Т. Ю.,  д-р філол. наук, проф.

Адреса редакції: Французький бул., 24/26, оф. 85, м. Одеса, 65058б Україна
Телефон: +38 (048) 7761480
Електронна адреса: kafukrmovaonu@ukr.net

Метою видання є висвітлення та популяризація наукових досягнень у галузі української філології, психолінгвістичних, соціолінгвістичних, лінгвістичних, мовних, когнітивно-прагматичних, стилістичних, структурних особливостей мови та мовлення, дискурсу, концептології та комунікативної сугестії, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, а також наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова теоретичного та прикладного українського мовознавства.

Збірник «Записки з українського мовознавства» розрахований на кандидатів філологічних наук (докторів філософії) і докторів філологічних наук, а також докторантів і здобувачів вищої освіти, які працюють у різних напрямках сучасної лінгвістики та проводять дослідження, що мають міждисциплінарний характер з пріоритетом мовної складової. Традиційними напрямами статей, які представлені у збірнику «Записки з українського мовознавства», є фонетика, фонологія та історія української мови, лексикологія, словотвір, функціональна граматика, стилістика, лінгвістика тексту, діалектологія, слов'янські та германські мови. Також широко представлено статті про сучасні проблеми комунікаційної та когнітивної лінгвістики, психолінгвістики, сугестивної лінгвістики, нейролінгвістичного програмування, соціолінгвістики, дискурсології. Збірник містить міждисциплінарні дослідження, які проводяться на стику лінгвістики та психології, сугестології, теорії та практики соціальної комунікації, медицини, змінених станів свідомості тощо.

Збірник реферується та індексується в таких базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. ВернадськогоУкраїніка науковаIndex Copernicus International Journals Master ListGoogle АкадеміяBase-searchDOAJ ; Ulrich’s Periodicals Directory.