Записки з українського мовознавства

Рік заснування: 1995.
ІSSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)
DOI: 10.18524/2414-0627
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 8931
Фахова реєстрація у ДАК України: № 241 від 09.03.2016 р.
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.
Мова видання: українська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Ковалевська Тетяна Юріївна, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Французький бульвар, 24/26, кімн. 85, м. Одеса, Україна, 65058.
Тел.: 776-14-80.
E-mail: kafukrmovaonu@ukr.net
Мета видання – висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та прикладного українського мовознавства.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 2, № 24 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА

ЛІНГВОКОГНІТИВНА ПРИРОДА КОНЦЕПТУ «ДОРОГА» ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТА ПРОСТОРОВОГО КОДУ В ПОЕТИЦІ ТАРАСА ФЕДЮКА PDF
Т. П. Вільчинська 3-10
ДО ДЖЕРЕЛ ДІАХРОННОЇ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА PDF
І. Д. Фаріон 10-19
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПТУ «ЧЕСТЬ» PDF
А. М. Варинська 19-28
МОВНА СИТУАЦІЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
О. М. Данилевська 28-43
ЗМІСТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ «ЛЮБОВ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
Н. О. Єщенко 43-50
П’ЯТЬ РІЗНОВИДІВ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНОК У ЗМІ PDF
А. В. Костовська 51-58
ПРО КОМУНІКАТИВНУ КУЛЬТУРУ ВЧИТЕЛЯ PDF (Русский)
Лі Цзихуа 58-64
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ «РАДЯНСЬКА ЖІНКА») PDF
В. О. Романенко 64-70
ПРО МОВУ ЯК ДУХОВНУ ЗУМОВЛЕНІСТЬ ТА ОКРЕМІШНІСТЬ НАЦІЇ PDF
Г. Г. Стойкова 70-76
ДЕРИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СПОНТАННОМУ МОВЛЕННІ МОЛОДІ (НА МАТЕРІАЛІ м. КИЄВА) PDF
І. М. Цар 76-84
ВІДОБРАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «СЛУЖБА» У СВІДОМОСТІ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ PDF
В. Л. Шелудько 85-92
«РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК СКЛАДНОЇ ЛЕКСИКИ» С. КАРАВАНСЬКОГО ЯК ЕТАП НА ШЛЯХУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ PDF
О. І. Южакова 93-102
НЕВИДИМЕ У ВИДИМОМУ: ОБРАЗИ ПРИРОДИ В РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТІВ СМЕРТНИХ ГРІХІВ (на прикладі українського релігійного дискурсу) PDF
О. В. Ясіновська 102-115

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНА МІЛТОН-МОДЕЛЬ У СИСТЕМІ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СУГЕСТІЇ PDF
Т. Ю. Ковалевська 116-123
ПРИНЦИПИ ТЕКСТОТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ ЯК МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
Н. В. Кондратенко 124-131
СУЧАСНА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ІЗ ПОГЛЯДУ ЛІНГВОКОНФЛІКТОЛОГІІ PDF (Русский)
Т. В. Романова 131-139
СЦЕНАРІЙ ‘СВАРКА’ В АСПЕКТІ КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ PDF
С. В. Форманова 139-148
ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В СИНКРЕТИЧНИХ ЖАНРАХ ПОЛІТИЧНОГО АГІТАЦІЙНОГО ДИСКУРСУ PDF
О. С. Билінська 148-156
ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ ПОЛЕ КОНФЛІКТУ PDF
Л. А. Білоконенко 156-164
ТИПОЛОГІЯ КОНФЛІКТНИХ СТРАТЕГІЙ В ІНТЕРАКТИВНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКІВ PDF
Л. В. Завальська 165-171
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ В КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ PDF
А. М. Кіщенко 171-177
СУГЕСТІЯ І МАНІПУЛЯЦІЯ: СПІЛЬНІ Й ВІДМІННІ ОЗНАКИ РІЗНОВИДІВ (ВИДІВ) КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ PDF
Н. В. Кутуза 178-189
АДВЕРБІАЛЬНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
І. В. Лакомська 189-196
ЛІНГВОКРЕАТИВНІСТЬ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ PDF
А. П. Романченко 196-204
ВАРІАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО СМИСЛУ «СТРАХ» У ТЕКСТАХ ПРО ЗОМБІ В АНГЛОМОВНІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ PDF
Я. Ю. Сазонова 204-215
КЛЮЧОВІ СЛОВА ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ СУГЕСТОГЕНИ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПРОПОВІДЕЙ PDF
А. В. Серебрич 216-225
ПОДЯКА ЯК РИТУАЛЬНИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
Л. І. Стрій 225-230
ТЕКСТОВІ КОДИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТЕЛЕРЕКЛАМИ У ВИМІРІ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
О. В. Щербак 230-238
ВЕРБАЛЬНИЙ ВПЛИВ У ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙНАХ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУГЕСТИВНИХ ПАТЕРНІВ PDF (English)
А. В. Ковалевська 238-245

РЕЦЕНЗІЇ

ГРАМАТИКО-КОНСТРУКЦІЙНИЙ ПРОСТІР СИНТАКСИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ PDF
Т. Ю. Ковалевська 246-249