Записки з українського мовознавства

Рік заснування: 1995.
ІSSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)
DOI: 10.18524/2414-0627
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 8931
Фахова реєстрація у ДАК України: № 241 від 09.03.2016 р.
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.
Мова видання: українська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Французький бульвар, 24/26, кімн. 85, м. Одеса, Україна, 65058.
Тел.: 776-14-80.
E-mail: kafukrmovaonu@ukr.net
Мета видання – висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та прикладного українського мовознавства.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 2, № 26 (2019)

Зміст

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

КОНЦЕПЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ТЕКСТІ: ВАРІАЦІЇ НА ТЕМУ САМОТОТОЖНОСТІ PDF
О. А. Бабелюк, А. А. Марчишина 4-11
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ СУЧАСНОЇ ЛІНГВОСТИЛІСТИКИ В ДЗЕРКАЛІ ВИДАННЯ «ЗАПИСКИ З УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА» PDF
С. П. Бибик 11-18
СУБСТАНДАРТНА ЛЕКСИКА В МОВІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА» PDF
М. І. Навальна 18-27
РОЛЬ КОЛЬОРУ В РОМАНІ СЕРГІЯ ЖАДАНА «ІНТЕРНАТ» PDF
А. І. Вегеш 27-36
В. СТУС: СИНТАКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ PDF
Ю. В. Зоріна 36-41
КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ PDF
І. О. Іншакова, А. Є. Іншаков 42-48
ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧА КОМПЕТЕНЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПАРАДИГМІ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО PDF
Т. Ф. Коляда-Березовська 48-55
ЗАГОЛОВОК ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ В ЖАНРІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ PDF
О. Ф. Немировська 55-61
СТИЛІСТИЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОЇ ПІСНІ PDF
В. А. Панченко 62-67
КОНЦЕПТОСФЕРА СВІТУ ПРИРОДИ В ЛІРИЦІ В. САМІЙЛЕНКА: КОСМІЧНИЙ, ПЛАНЕТАРНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛОКУСИ PDF
О. І. Староста 67-77
ОЗНАЧАЛЬНИЙ ПРОСТІР САКРАЛЬНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯДОК (СВІТОВЕ ДЕРЕВО – ЦЕРКВА) PDF
О. Ю. Чорна 77-87
ОПОЗИЦІЯ «МИ – ВОНИ» В БРИТАНСЬКИХ ПРО-БРЕКЗИТІВСЬКИХ ГАЗЕТАХ НАПЕРЕДОДНІ РЕФЕРЕНДУМУ 2016 РОКУ PDF (English)
Мурад Жубайлі 87-96

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА

ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ КОРЕЇ ТА ЯПОНІЇ PDF
І. П. Бондаренко, О. І. Кобелянська, С. М. Семенко 97-109
ЛІБЕРАЛЬНО-ГІБРИДНА МОДЕЛЬ МОВНОГО ПИТАННЯ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ» PDF
І. Д. Фаріон 109-119
ЕТНОМОВНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НОСІЇВ СУРЖИКУ PDF
І. І. Брага 119-127
МОВНА КАРТИНА СВІТУ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Н. А. Гайдук 128-136
СУРЖИКІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Ю. О. Голоцукова 136-144
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОЛІ ЖІНКИ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ PDF
А. М. Кайдаш 144-153
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОГО УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ В КОМП’ЮТЕРНОМУ ДИСКУРСІ PDF
О. В. Комов 153-160
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
В. О. Кудлай 160-168
ОПОЗИЦІЯ СВІТЛИЙ–ТЕМНИЙ: ДО ПИТАННЯ ПРО УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ МОВНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ PDF
С. В. Мартінек 168-178
МОВНА СТІЙКІСТЬ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ PDF
Г. Г. Стойкова 178-186
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЦІННОСТІ І ПРІОРИТЕТИ: СТАБІЛЬНІСТЬ VERSUS ЗМІНІСТЬ (НА МАТЕРІАЛІ ДЕФОРМОВАНИХ ПАРЕМІЙ) PDF
Н. М. Філіппова 186-192
СПОТВОРЮВАННЯ ОРФОЕПІЧНИХ ТА АКЦЕНТУАЦІЙНИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ШЛЯХ ДО ЇЇ СУРЖИКІЗАЦІЇ (НА ПІДСТАВІ МОВОЗНАВЧИХ ПРАЦЬ С. КАРАВАНСЬКОГО) PDF
О. І. Южакова 193-202

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

КОМУНІКАТИВНО-СТРАТЕГІЧНІ ТИПИ МОВЛЕННЄВО-МИСЛЕННЄВИХ МАНІПУЛЯЦІЙ: ЧАС ВЕДМЕДИКА ВОЛДО PDF
А. П. Загнітко 203-216
ПОЗИТИВНА ОЦІНКА ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЯЦІЇ СПІВРОЗМОВНИКОМ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ) PDF
Н. О. Бігунова 217-226
ВЕРБАЛЬНА АГРЕСІЯ У СПІЛКУВАННІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕТНІЧНИХ ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПІВ PDF
Н. В. Кондратенко 227-233
ГІПНОІНДУКТОРИ ВПЛИВОВОЇ ФОРМУЛИ ПОЗИТИВАЦІЇ У КОМЕРЦІЙНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Н. В. Кутуза 233-241
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАРАТИВА (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРІЙ ПРО ОСОБИСТИЙ ДОСВІД БЕНЕФІЦІАНТІВ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ) PDF
О. І. Морозова, А. О. Шуваєва 242-248
МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ РИТОРИЧНИХ СТРАТЕГІЙ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЯ З ЗОНАМИ ВПЛИВУ ЛЮДИНИ PDF
Л. П. Науменко, Л. М. Білас 249-260
НЕЧЛЕНОВАНІ КОМУНІКАТИ ЯК МАРКЕРИ ІНТЕНЦІЙ АДРЕСАТА: ДІАЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС PDF
С. Т. Шабат-Савка 260-269
НЕВЕРБАЛЬНІ КОДИ ОБРЯДОВОГО ДИСКУРСУ НА МАТЕРІАЛІ КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ РІЗДВЯНИХ СВЯТ УКРАЇНЦІВ PDF
О. В. Яковлєва 269-278
ДИСТРИБУТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА ОСНОВІ ВЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ WORD2VEC WORD EMBEDDINGS АРМ НДК) PDF
Ю. Б. Бабій 279-285
ДИСКУРСИВНІ СТРАТЕГІЇ КРИТИКИ В ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ НІМЕЧЧИНИ Й УКРАЇНИ (КОНТРАСТИВНИЙ АСПЕКТ) PDF
О. О. Гридюшко 285-295
КОНТАМІНАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ: ВПЛИВОВИЙ АСПЕКТ PDF
І. В. Лакомська 295-302
ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ У ПСИХОЛІНГВІСТИЦІ ТА ПАТОПСИХОЛІНГВІСТИЦІ PDF
А. П. Романченко 302-310
ЛІНГВІСТИЧНІ Й ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ СКЛАДНИКИ НЕДІЛЬНОЇ ПРОПОВІДІ PDF
А. В. Серебрич 310-320
СПЕЦИФІЧНІ СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ PDF
М. С. Славінська 320-326
ПОВТОР ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ ВЕРБАЛЬНОГО ВПЛИВУ (НА МАТЕРІАЛІ АДВОКАТСЬКИХ ПРОМОВ) PDF
Г. М. Слишинська 327-336
НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ PDF
Г. М. Труба 336-341
АДРЕСАНТ У КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ: ВЕРБАЛЬНЕ МАРКУВАННЯ, СЕМІОТИЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ВПЛИВОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ PDF
О. В. Щербак 342-351
ТЕХНОЛОГІЇ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF (English)
Т. Ю. Ковалевська, А. В. Ковалевська 351-362