Про журнал

Галузь та проблематика

Мета видання – висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та прикладного українського мовознавства.

Процес рецензування

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ
у збірнику наукових праць
«Записки з українського мовознавства» 

 1. Це положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції наукового видання «Записки з українського мовознавства».
 2. Основна ціль процесу рецензування полягає в підвищенні наукової цінності статей, які публікуються у збірнику, через об’єктивні процедури відбору авторських рукописів та надання обґрунтованих рекомендацій (за необхідності) щодо їхнього поліпшення.
 3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензентів, так і для авторів (подвійне сліпе рецензування); вона здійснюється одним, а за необхідності двома рецензентами. Рецензувати авторські рукописи мають право як члени редакційної колегії видання (внутрішнє рецензування), так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими знаннями у певному науковому напрямі та/або мають необхідний досвід роботи (зовнішнє рецензування).
 4. Всі рецензенти повинні проводити критичну й об’єктивну оцінку наданих для рецензування авторських рукописів, дотримуючись вимог Комітету з етики в публікаціях, який розробив Рекомендації для рецензентів щодо дотримання етичних принципів і стандартів (Ethical Guidelines for Peer Reviewers).
 5. У рецензії висвітлюються питання, визначені формою оцінки, яка наведена в Додатку 1.
 6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлення яких відповідає вимогам, розміщеним на офіційному сайті видання. Для визначення ступеня відповідності цим вимогам усі статті та супутні матеріали авторів проходять первинний контроль у редакції. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття й інші матеріали автора повертаються для усунення виявлених недоліків.
 7. Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність авторського оригіналу, відповідність матеріалу тематиці збірника та призначає одного чи двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають дотичну до тематики роботи наукову спеціалізацію.
 8. До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні висококваліфіковані фахівці, які мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження і з його згоди.
 9. Член редколегії та/або зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму (див. Додаток 1) і обирають один із варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано доопрацювання; не рекомендовано до публікації.
 10. Рецензенти повідомляються про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів, а відомості, розміщені в рукописі, не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється використовувати дані роботи до їхнього опублікування.
 11. У випадку негативного висновку (відсутності рекомендації до публікації або визначення необхідності доопрацювання статті) зовнішній рецензент та/або член редколегії повинні надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.
 12. Остаточне рішення щодо можливості публікації статті приймається на засіданні робочої групи редакційної колегії видання.
 13. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки збірника.
 14. Рішення редакції повідомляється авторові(-ам) статті. У разі необхідності доопрацювання авторові(-ам) також надсилається текст рецензії, що містить конкретні рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Анонімність рецензентів гарантується редакцією збірника.
 15. На прохання автора редакційна колегія може видати рецензію для перегляду.
 16. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється остаточно і не підлягає подальшому розгляду.

Періодичність публікації

Періодичність виходу: 1 раз на рік.

Політика відкритого доступу

Видання підтримує політику вільного доступу, виходячи з принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial

Редакційна колегія

Головний редактор: Т. Ю. Ковалевська

Заступник головного редактора: А. П. Романченко.

Відповідальний секретар: С. C. Поліщук.

Редакційна колегія: д-р ф. н. З. К. Адамія (Грузія), д-р ф. н. І. П. Бондаренко (Україна), д-р ф. н. З. О. Валюх (Україна), к.ф.н. А. М. Варинська (Україна), д-р ф. н. О. А. Войцева (Україна), д-р ф. н. Н. Вульфф (ФРГ), д-р ф. н. М. Л. Дружинець (Україна), д-р ф. н. А. П. Загнітко (Україна), д-р ф. н. А. К. Ішанова (Казахстан), д-р ф. н. О. Ю. Карпенко (Україна), д-р ф. н. А. В. Ковалевська-Славова, д-р ф. н. Н. В. Кондратенко (Україна), д-р філософії Й. Коростенські (Чеська Респубілка), д-р ф. н. М. Р. Кондубаєва (Казахстан), д-р ф. н. Т. А. Космеда (Україна), д-р ф. н. Ж. В. Краснобаєва-Чорна, д-р ф. н. Н. В. Кутуза (Україна), д-р філософії А. Т. Онгарбаєва (Казахстан), д-р ф. н. М. Рак (Польща), д-р ф. н. Ш. І. Рамазанова (Туреччина), д-р ф. н. Є. М. Степанов (Україна), д-р ф. н. С. В. Форманова (Україна), д-р філософії У. Холодова (Чеська Республіка) д-р ф. н. Я. П. Целлер (ФРГ), д-р ф. н. Цзян Яньхун (КНР), д-р ф. н. Л. І. Шевченко (Україна), д-р ф. н. О. В. Яковлева (Україна). 

Мови видання

Українська, болгарська, польська, англійська та ін.

Фінансова політика видання

Публікація праць у збірнику здійснюється на некомерційній основі. Комісійна плата за оформлення статті не стягується.

Етика до публікацій

Редакція видання представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю збірника. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/), Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php), а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

 Етичні зобов’язання редакційної колегії 

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за все, що публікується у збірнику, що накладає необхідність дотримуватись наступних принципів: усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, а також внутрішнє та зовнішнє рецензування; за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати , що вона є плагіатом (використовується сервіс перевірки текстів на ознаки плагіату UNICHECK); при прийнятті рішення про публікацію редактор видання керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи.
 2. Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечити чесний процес рецензування, оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 3. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота.
 4. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали видання не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редакції видання. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 6. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймаються всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 Етичні зобов’язання рецензентів 

 1. Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна. Дії рецензента повинні носити неупереджений характер.
 2. Рецензент повинен одразу повернути переданий йому для рецензування рукопис без рецензії, якщо: обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі; враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента.
 3. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення та обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 4. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватись рецензентом для особистих цілей.
 6. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 7. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

 Етичні зобов’язання авторів 

 1. Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації, за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 2. Автори повинні дотримуватися вимог редакційної колегії до оформлення публікацій.
 3. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті.
 4. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела (див. вимоги до статей).

Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію збірника.