Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Статті до редколегії наукового збірника «Записки з українського мовознавства» подаються відповідно до вимог п. 3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № №7-05/1. 

Структура статті:

– постановка наукової проблеми та її актуальність;

– аналіз досліджень цієї проблеми;

– мета і завдання; об’єкт і предмет дослідження; опис фактичного матеріалу та методів, застосованих у процесі аналізу; наукова новизна, теоретична і практична цінність отриманих результатів;

– виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження;

– висновки та перспективи дослідження.

Автори подають одну статтю, що раніше не друкувалася в інших виданнях, і несуть повну відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних тощо.

Стаття надсилається на електронну адресу редакції: kafukrmovaonu@ukr.net; редактор Word, шрифт Times New Roman, інтервал 1,5. Береги: ліворуч –30 мм, праворуч –15 мм, знизу –20 мм, угорі –20 мм, абзац – 1,25 мм, без переносів. Сторінки не нумеруються. 

Обсяг рукопису наукової статті (в т. ч. таблиць, анотацій, списку літератури) становить 712 сторінок.

До друку приймаються відредаговані статті в такому оформленні: на початку статті УДК (перший рядок, ліворуч, 12 кегль); ініціали, прізвище автора (другий рядок, праворуч, 12 кегль, жирний шрифт); науковий ступінь, учене звання (третій рядок, праворуч, 12 кегль, курсив), місце роботи, посада (четвертий – п’ятий рядки, праворуч, 12 кегль, курсив); назва статті (в центрі, 12 кегль, великі літери, жирний шрифт); анотація мовою оригіналу праці (11 кегль, 30–40 слів) та ключові слова мовою оригіналу статті (11 кегль, 5–7 слів); текст статті (12 кегль, основні обов’язкові складники статті див. вище); Література (заголовок – 12 кегль, курсив, жирний шрифт; прізвища й ініціали авторів подавати за алфавітом – 12 кегль, курсив, решта відомостей – 12 кегль звичайний), оформлена згідно з чинними вимогами (з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015); References, відомості про автора, назва статті, анотації та ключові слова російською й англійською мовами (приклад оформлення структурних елементів статті див. нижче).

Посилання на використані джерела в тексті статті подаються тільки у квадратних дужках, напр.: [1]. Посилання на конкретні сторінки наводяться після номера джерела через кому, напр.: [1, с. 5].

Скорочення, ініціали при прізвищах (напр.: С. П. Бевзенко), назви населених пунктів та інших географічних об’єктів (напр.: м. Одеса) друкувати через нерозривний відступ (Ctrl+Shift+відступ).

Після тексту статті та Літератури обов’язково додається References (заголовок – 12 кегль, курсив, жирний шрифт) – переклад списку літератури англійською мовою та його транслітерація (12 кегль). Джерела зі списку літератури, передані латинською графікою, подаються в References «Гарвардським стилем» (Harvard style), на відміну від першого списку літератури, в якому використовується український ДОСТ. Транслітерацію здійснюють згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» або вимогами системи BGN / PCGN (для російської мови). Транслітерація проводиться за допомогою Інтернету в онлайн-режимі за електронною адресою translit.net. Транслітерацію української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua (обрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010), російської мови – на сайті http://translit.ru/ (обрати стандарт: BGN). Транслітерований варіант назви подають після англомовного перекладу у квадратних дужках (див. наведені нижче зразки). Мови, які передаються латиницею, транслітерувати не потрібно.

Після References подають відомості про автора (ініціали, прізвище – 11 кегль), місце роботи (заклад, кафедра) (11 кегль, курсив), назву статті (11 кегль, великі літери, жирний шрифт), анотацію та ключові слова російською мовою (11 кегль, інтервал 1, 30–40 слів). Нижче наводиться анотація англійською мовою, яка відповідно до Наказу МОН України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» № 32 від 15 січня 2018 р. має містити не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова (11 кегль, інтервал 1). Структура анотацій повторює структуру статті та містить мету, об’єкт, предмет, методи, стислі висновки і перспективи дослідження.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

УДК  811.161.2’42

А. П. Романченко,

канд. філол. наук, доц.,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

доцент кафедри української мови

 

СТРАТЕГІЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ЇЇ ТАКТИКИ

(НА МАТЕРІАЛІ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДИСКУРСУ)

 

Статтю присвячено вивченню комунікативної стратегії самопрезентації як однєї з фундаментальних соціальних потреб особистості. Встановлено її тактики і типові засоби вираження. Доведено, що стратегія самопрезентації відображає авторське «я» через синтез індивідуальних поглядів особистості, світогляд народу в цілому та представників наукової спільноти зокрема.

Ключові слова: стратегія, тактика, самопрезентація, лінгвістичний дискурс, учений, мовна особистість.

 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст…

Література

                     1.  Висоцька З. І. Займенники як засіб експлікації авторської індивідуальності (на матеріалі економічних праць Івана Франка). Лінгвістичні дослідження. Харків. 2012. Вип. 34. С. 43–47.

                     2.  Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови / за ред. І. Вихованця. К. : Пульсари, 2004. 400 с.

                     3.  Каліщук Д. М. Концептуальні стилі англомовних політиків (на матеріалі політичного дискурсу президентів Дж. Буша мол., Б. Обами) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Луцьк, 2017. 245 с.

                     4.  Майерс Д. Дж. Социальная психология / перевод З. Замчук. СПб : Питер, 2013. 800 с.

                     5.  Lewis MA., Neighbors С. Self-determination and the use of self-presentation strategies. Journal of Social Psychology. 2005. Vol. 145. P. 469–489.

Referenses

                     1.  Vysotska, Z. I. (2012), Pronouns as means of authors individuality (based on Ivan Frankos economic text) [Zaimennyky yak zasib eksplikatsii avtorskoi indyvidualnosti (na materiali ekonomichnykh prats Ivana Franka)], Linhvistychni doslidzhennia, KhNPU, Kharkiv, Vyp. 34, рр. 43–47.

                     2.  Vykhovanets, I., Horodenska, K., (2004), Theoretical morphology of Ukrainian language [Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy], Pulsary, Kyiv, 400 p.

                     3.  Kalishchuk, D. M. (2017), The conceptual styles of English-speaking politicians (based on the political discourse of the presidents G. Bush the Junior and B. Obama) : Author’s thesis [Kontseptualni styli anhlomovnykh politykiv (na materiali politychnoho dyskursu prezydentiv Dzh. Busha mol., B. Obamy) : dys. … kand. filol. nauk],Lutsk, 245 p.

                     4.  Mayers, D. Dzh. (2013), Social psychology [Sotsialnaya psikhologiya], Piter, SPb, 800 p.

                     5.  Lewis M. A. Self-determination and the use of self-presentation strategies / M. A. Lewis,C. Neighbors // Journal of Social Psychology/ – 2005. – Vol. 145. – Pp. 469–489.

 

А. П. Романченко,

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,

 кафедра украинского языка

 

СТРАТЕГИЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ И ЕЕ ТАКТИКИ

(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА)

 

Статья посвящена изучению коммуникативной стратегии самопрезентации как одной из фундаментальных социальных потребностей личности. Установлены ее тактики и типичные средства выражения. Доказано, что стратегия самопрезентации отображает авторское «я» через синтез индивидуальных взглядов личности, мировозрения народа в целом и представителей научного сообщества в частности.

Ключевые слова: стратегия, тактика, самопрезентация, лингвистический дискурс, ученый, языковая личность.

 

A. P. Romanchenko,

Odesa National I. I. Mechnikov University,

Department of the Ukrainian language

 

THE STRATEGY OF SELF-PRESENTATION AND ITS TACTICS

(BASED ON THE MATERIAL OF LINGUISTIC DISCOURSE)

 

Self-presentation is a fundamental social need of a personality to have its own face. There are significant developments regarding its specificity in different genres of political, autobiographical, musical, existential and Internet discourses. Scientific discourse is represented on the material of German language.

The communicative strategy of self-presentation in linguistic discourse is realized using several tactics: objective informing, subjective informing, consolidation, and transference. The analyzed strategy is characterized by reflection of the author’s self, people’s picture of the world and scientists’ views.

A vivid way of self-presentation of these tactics is the use of pronouns I, my and we. The pronoun we can be realized in several variants. Lexemes linguists, onomasts, editorial board and editors of collection of scientific works express tactics of consolidation.

With the help of self-presentation strategy, a scientist expresses his opinion about himself. He gives objective and subjective information …………………………………………………

Key words: strategy, tactics, self-presentation, linguistic discourse, scientis, language personality.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.