DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131398

ЛІНГВОКОГНІТИВНА ПРИРОДА КОНЦЕПТУ «ДОРОГА» ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТА ПРОСТОРОВОГО КОДУ В ПОЕТИЦІ ТАРАСА ФЕДЮКА

Т. П. Вільчинська

Анотація


У статті на прикладі концепту «дорога» розглянуто особливості лінгвалізації просторових понять, що презентують відповідний культурний код у художній мовотворчості сучасного українського поета Тараса Федюка. Розглянуто специфіку вербалізації та образно-семантичну природу концептуалізованої одиниці. Встановлено, що концепт «дорога» є полісемантичним, когнітивно багатогранним, а його вираження в поетичній мові засвідчує глибоке розуміння автором міфопоетичного хронотопу.


Ключові слова


код; просторовий культурний код; концепт; дорога; поетична творчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Gudkov, D. B. (2007), The Code of Russian Culture [Telesnyj kod russkoj kultury], Gnosys, Moscow, 288 p.

Zhayvoronok, V.V. (2006) Signs of Ukrainian ethnoculture: dictionary-directory [Znaky ukrayinskoyi etnokultury: slovnyk-dovidnyk], Dovira, Kyiv, 703 p.

Krasnyh, V.V. (2002), Ethnolinguistics and lingvoculturology: a course of lectures [Etnolingvistika i lingvokulturologiya: kurs lekcij], Gnosys, Moscow, 284 p.

Pimenova, M.V. (2011), Conceptual research. Introduction: a textbook, [Konceptualnye issledovaniya. Vvedenie: uchebnoe posobie], Flint, Moscow,176 p.

Radziyevska, T. V. (2010), Essays on Conceptual Analysis and Linguistics of the Text, [Narysy z konceptualnogo analizu ta lingvistyky tekstu: [monografiya]], DP "Inform.-analyte. Agency", Kyiv, 497 p.

Savchenko, L.V. (2013), The phenomenon of ethnocods of spiritual culture in the phraseology of the Ukrainian language: etymological and ethnolinguistic aspects [Fenomen etnokodiv duhovnoyi kultury u frazeologiyi ukrayinskoyi movy: etymologichnyj ta etnolingvistychnyj aspekty], Dolya, Simferopol, 600 p.

Selivanova, O. О. (2006), Modern linguistics: terminology encyclopedia [Suchasna lingvistyka: terminilogichna encyklopediya], Dovkilja -К, Poltava, 716 p.

Fedyuk, T. (2005), The face of the desert: poems [Oblychchya pusteli: virshi], Fact, Kyiv,2005, 142 p.

Fedyuk, T. (2007), Transnestry: collection of poems [Transnistriya: zbirka poezij], Fact, Kyiv,2007, 108 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гудков Д. Б. Телесный код русской культуры / Д. Б. Гудков, М. Л. Ковшова. – М. : Гнозис, 2007. – 288 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.


Красных В. В. Этнолингвистика и лингвокультурология: курс лекций / В. В. Красных. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с.

Пименова М. В. Концептуальные исследования. Введение: учебное пособие / М. В. Пименова, О. Н. Кондратьева. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. – 176 с.

Радзієвська Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту: [монографія] / Т. В. Радзієвська. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2010. – 497 с.

Савченко Л. В. Феномен етнокодів духовної культури у фразеології української мови: етимологічний та етнолінгвістичний аспекти / Л. В. Савченко. – Сімферополь: Доля, 2013. – 600 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля – К, 2006. – 716 с.

Федюк Т. Обличчя пустелі: вірші / Т. Федюк. – К.: Факт, 2005. – 142 с.

Федюк Т. Трансністрія : збірка поезій / Т. Федюк. – К.: Факт, 2007. – 108 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)