DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131403

ЗМІСТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ «ЛЮБОВ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Н. О. Єщенко

Анотація


У статті проаналізовано зміст концепту «любов» в українській мові. Ядерну частину концепту досліджено на основі матеріалів тлумачних та історичних словників. Етимологічні, енциклопедичні та етнолінгвістичні словники дозволяють встановити місце концепту в мовній картині світу етносу. Аналіз паремій дає змогу виявити конотативні значення, що формують периферію концепту. Досліджено парадигматичні зв’язки лексем, що вербалізують концепт «любов» в українській мові.


Ключові слова


концепт «любов»; когнітивний аналіз; мовна картина світу; семантична структура; конотативне значення

Повний текст:

PDF

Посилання


Averintsev, S. (2004), Sophia-Logos. Dictionary [Sofiia-Lohos. Slovnyk], Dukh I Litera, Kyiv, 640 p.

Encyclopedic dictionary: in 86 volumes + 4 additional [Эntsyklopedycheskyy slovar’: v 86 tomakh + 4 dop.], Edited by I. E. Andreevskiy, К. К. Arseniev, F. F. Petrushevskiy (1890 – 1907), F. А. Brokhaus – I. А. Efron, S.- Petersburg.

Etymological dictionary of Ukrainian language: in 7 volumes [Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: u 7 t.], Edited by О. S. Melnychuk et al. (1982), Vol. 3, Naukova dumka, Кyiv, 549 p.

Zhayvoronok V. V. (2006), Signs of Ukrainian ethnic culture: Dictionary-handbook [Znaky ukrainskoi etnokultury: Slovnyk-dovidnyk], Dovira, Kyiv, 703 p.

Lexicon Sloveno-Rus by Pamva Berynda [Leksykon slovenoroskyi Pamvy Beryndy], Text preparation and introductory article by V. V. Nimchuk (1961), Кyiv, 271 p.

Lexis by Lavrentiy Zyzaniy. Slaveno-Rus Synonyms [Leksys Lavrentiia Zyzaniia. Synonima slavenorosskaia], Text memo preparation and introductory article by V. V. Nimchuk (1964), Naukova dumka, Kyiv, 259 p.

Practical symphony for the preachers of the Word of God [Praktycheskaya symfonyya dlya propovednykov Slova Bozhyya], Composed by G. Dyachenko (2008), Society ofAmateurs of Orthodox Literature, Publishing house named after St. Lion, Pope of Rome, 498 p.

Dictionary of Ukrainian language in 4 volumes [Slovar ukrainskoi movy v 4 t.], Compiled by B. Grinchenko (1907–1909), Vol. 2, Kyiv, 578 p.

А. А. Buryachok, G. М.Gnatyuk, S. І. Golovashchuk et al. (1999–2001), Ukrainian language dictionary of synonyms: in 2 volumes [Slovnyk synonimiv ukrainskoi movy: v 2 t.], Naukova Dumka, Kyiv, Vol. 1., 1027 p.

Dictionary of old Ukrainian language XIV-XV centuries: in 2 volumes [Slovnyk staroukrainskoi movy XIV–XV st.: u 2 t.], Edited by L. А. Gumetska, І. М. Kernytskiy (1978), Naukova dumka, Kyiv, Vol. 1, 633 p.

Dictionaries of Ukraine on-line [Slovnyky Ukrainy on-line], Icorp.ulif.org.ua

Ukrainian language dictionary: in 11 volumes [Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t.], (1970−1980), Naukova dumka, Kyiv, Vol. 4, 839 p.

Phraseological dictionary of Ukrainian language [Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy], Compiled by V. М. Bilonozhenko et al. (1993), Naukova dumka, Kyiv, Vol. 1, 528 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аверинцев С. Софія-Логос / С. Аверинцев. Словник. – К.: Дух і Літера, 2004. – 640 с.

Энциклопедическій словарь: в 86 томах + 4 доп. / Под.ред. И. Е. Андреевскаго, К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ: Ф. А. Брокгаузъ – И. А. Ефронъ. –1890 – 1907.

Етимологічний словник української мови: У 7-и т. / Редкол.: О. С. Мельничук та ін. – К. : Наук. думка, 1982 – 2012. – Т. 3.– 549 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Лексикон словенороський Памви Беринди / Підг. тексту і вступ. ст. В. В. Німчука. – К., Наук. Думка, 1961. – 271 с.

Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская / Підгот. текстів пам’яток і вступ. ст. В. В. Німчука. – К. : Наук. думка, 1964. – 259 с.

Практическая симфония для проповедников Слова Божия. / Сост. Г. Дьяченко. – К. : Общество Любителей Православной литературы. Издательство имени святителя Льва, папы Римского, 2008. – 498 с.

Словарь української мови в 4-х т. / [упор. Б. Грінченко]. – К., 1907–1909. – Т. 2. – 578 с.

Словник синонімів української мови: В 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. Думка, 1999–2001. – Т. 1. – 1027 с.

Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.: У 2-х т. / Ред. Л. А. Гумецька, І. М. Керницький. – К. : Наук. думка, 1978. – Т. 1. – 633 с.

Словники України on-line. - [Электронный ресурс]. – Режим доступу : Icorp.ulif.org.ua

Словник української мови: В 11 т. − К. : Наукова думка, 1970−1980. – Т.4. – 839 с.

Фразеологічний словник української мови / Уклад. : В. М. Білоноженко та ін. – К. : Наук. думка, 1993. – Т. 1. – 528 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)