DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131404

П’ЯТЬ РІЗНОВИДІВ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНОК У ЗМІ

А. В. Костовська

Анотація


Стаття присвячена питанню мовного сексизму й гендерних стереотипів щодо жінок в сучасних українськомовних інтернет-виданнях. Розглянуто існуючі моделі фемінності, проаналізовано заголовки матеріалів про жінок у лексико-семантичному аспекті. Схарактеризовано й проілюстровано прикладами 5 найчастотніших способів дискримінації жінок за статтю у матеріалах інтернет-ЗМІ. Сформульовано рекомендації для журналістів, що сприятимуть розвитку гендерно чутливої мови.


Ключові слова


толерантність; гендерні стереотипи; мовний сексизм; фемінітиви; мова ЗМІ

Повний текст:

PDF

Посилання


Husson, A. C. (2013), Feminist Thought and Online Lexical Creativity: the Case of "Mansplaining", Feminist Thought-Politics of Concepts. 5th Christina Conference on Gender Studies, Finland, Université d’Helsinki.

Avraamenko, S. M. (2011), Tolerance as a communicative category [Tolerantnist yak komunikatyvna katehoriia], Teoretychni osnovy suchasnoi pedahohiky i osvity, Visnyk SevNTU, No 124, pp. 38–41.

Vorontsov, D. V. (2010), Gender socialization [Gendernaya sotsializatsiya], Gendernaya psikhologiya, Irkutsk, pp. 83–87.

Gender for media [Hender dlia medii] (2013), Kyiv, Krytyka, pp. 117–135.

Women commented only every seventh material in the national online media – IMI research [Zhinky komentuiut lyshe kozhen somyi material v zahalnonatsionalnykh internet-media – doslidzhennia IMI] (2017), available at: http://imi.org.ua/news/56691-jinki-komentuyut-lishe-kojen-somiy-material-v-zagalnonatsionalnih-internet-media-doslidjennya-imi.html (accessed 12 March 2017)

Kis, O. (2003), Construction models of gender identity of women in modern Ukraine [Modeli konstruiuvannia gendernoi identychnosty zhinky v suchasnii Ukraini], Nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys «Ї», No 27, pp. 37–58.

Martseniuk, T. O. (2014), Gender sociology of Maidan: the role of women in protests [Genderna sotsiolohiia Maidanu: rol zhinok u protestakh], Ex-socialist society: the diversity of social change. Seventh International Sociological Readings, Kyiv, Institute of Sociology of NAS of Ukraine.

Synchak, O. (2011) How language kills women experts [Yak mova vbyvaie ekspertok], Krytyka, No 11–12 (169–170), pp. 33–35.

Sobetska, N. V. (2016), The use of feminine words as a sign of gender culture [Vzhyvannia feminityviv yak proiav hendernoi kultury], Young Scientist, 2016. – No 12.1 (40), pp. 375–378.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Husson A. C. Feminist Thought and Online Lexical Creativity: the Case of "Mansplaining" / A. C. Husson // Feminist Thought-Politics of Concepts. 5th Christina Conference on Gender Studies – Finland: Université d’Helsinki, 2013.

Аврааменко С.М. Толерантність як комунікативна категорія [Текст] / С. Аврааменко // Теоретичні основи сучасної педагогіки і освіти. – Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 124/2011. – С. 38–41.

Воронцов Д.В. Гендерная социализация [Текст] / Д. Воронцов // Гендерная психология : хрестоматия / сост. Е. Е. Ли. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. – С. 83–87.

Гендер для медій: підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / за ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. – К.: Критика, 2013. – С. 117–135.

Жінки коментують лише кожен сьомий матеріал в загальнонаціональних інтернет-медіа – дослідження ІМІ [Електронний ресурс] // Інститут масової інформації. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://imi.org.ua/news/56691-jinki-komentuyut-lishe-kojen-somiy-material-v-zagalnonatsionalnih-internet-media-doslidjennya-imi.html.

Кісь О. Моделі конструювання ґендерної ідентичности жінки в сучасній Україні [Текст] / О. Кісь // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2003. – № 27. – С. 37–58.

Марценюк Т. О. Ґендерна соціологія Майдану: роль жінок у протестах [Текст] / Т. Марценюк // Постсоціалістичні суспільства: різноманіття соціальних змін: матеріали Сьомих Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н. В. Паніної та Т. І. Заславської / За наук. ред. Є. І. Головахи та О. Г. Стегнія – К. : Інститут соціології НАН України, 2014.

Синчак О. Як мова вбиває експерток [Текст] / О. Синчак // Критика. – 2011. – № 11–12 (169–170). – С. 33–35.

Собецька Н. В. Вживання фемінітивів як прояв гендерної культури [Текст] / Н. Собецька // Young Scientist. – 2016. – № 12.1 (40), С.375–378

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)