DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131406

ПРО КОМУНІКАТИВНУ КУЛЬТУРУ ВЧИТЕЛЯ

Лі Цзихуа

Анотація


У статті досліджені особливості комунікативної культури педагога в аспекті прогнозування конфліктогенных ситуацій і запобігання конфліктам. Доведено, що комунікативна культура педагога є важливим складником загальної педагогічної культури.


Ключові слова


комунікативна культура; конфлікт; спілкування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Romanenko, M. I. (2003), Sotsialni ta paradyhmalno-kohnityvni determinanty rozvytku suchasnoi osvity : dys. … doktora filos. nauk : 09.00.10, D., 408 р.

Mysyk, I. G. (2010), Metodologicheskie osnovanija lingvisticheskogo vremeni v kontekste filosofii obrazovanija : dis. … doktora fіlos. nauk : 09.00.10, Odessa., 392 р.

Barbina, E. S. (1995), Pedagogicheskoe majsterstvo – iskusstvo i nauka byt’ chelovekom. [uchebno-metodicheskoe posobie], Poligrafija, К., 73 р.

Kremen, V. H. (2005), Osvita i nauka v Ukraini – innovatsiini aspekty. Stratehiia. Realizatsiia. Rezultaty, Hramota, К., 448 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Романенко М. І. Соціальні та парадигмально-когнітивні детермінанти розвитку сучасної освіти : дис. … доктора філос. наук : 09.00.10 / Михайло Ілліч Романенко. – Д., 2003. – 408с.

Мысык И. Г. Методологические основания лингвистического времени в контексте философии образования : дис. … доктора філос. наук : 09.00.10 / Ирина Георгиевна Мысык. – Одесса., 2010. – 392 с.

Барбина Е. С. Педагогическое майстерство – искусство и наука быть человеком. [учебно-методическое пособие] / Е. С. Барбина. – К. : Полиграфия, 1995. – 73 с.

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. − К. : Грамота, 2005. – 448 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)