DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131409

ДЕРИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СПОНТАННОМУ МОВЛЕННІ МОЛОДІ (НА МАТЕРІАЛІ м. КИЄВА)

І. М. Цар

Анотація


У статті на основі аналізу текстів записів спонтанного мовлення молодих киян та даних анкетування схарактеризовано основні способи узуального та оказіонального словотвору в повсякденному мовленні київської молоді. Молодіжний словотвір демонструє вплив на мову молоді іноземних мов, трансформацію та переосмислення молодим поколінням загальновживаної лексики та сленгізмів.


Ключові слова


мова молоді; словотвір; оказіоналізми; сленгізми; спонтанне повсякденне мовлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Denysovets, I. V. (2016), Derevational verbalization of emotional and evaluative semantics in modern Ukrainian children prose [Slovotvirna verbalizatsiia emotsiino-otsinnoi semantyky v suchasnii ukrainskii dytiachii prozi], NAS of Ukraine, Institute of Ukrainian. Language, Kyiv, 19 p.

Zemskaya, E. A. (2007), Word formation as an activity [Slovoobrazovanie kak dejatel’nost’], Moskow, URSS, 221 p.

Karpilovska, E. A. (2005), Unusual derivation: the rules of the "game without rules" [Neuzualne slovotvorennia: pravyla "hry bez pravyl"], Bulletin of Kiev National Linguistic University. Series Philology, Kyiv, No 1, pp. 106–117.

Koloyiz, J. W. (2015), Unusual derivation [Neuzualne slovotvorennia], Asterix, Kryvyi Rih, 156 p.

Koloyiz, J. W. (2007), Ukrainian occasional derivation [Ukrainska okazionalna deryvatsiia], Focus, Kyiv, 311 p.

Martos, S. (2008), Derevational features of youth slang [Slovotvirni osoblyvosti molodizhnoho slenhu], Scientific Bulletin of Kherson State University. Series "Linguistics", Kherson, No. 7, pp. 197–201.

Oleksenko, W. (2010), Suffix univerbation in the context of speech [Sufiksalna univerbatsiia v konteksti usnoho movlennia], The printed word, No. 4 / 38, pp. 51–60.

Stavitskа, L. (2005), Argo, jargon, slang: social differentiation of Ukrainian language [Arho, zharhon, slenh: Sotsialna dyferentsiatsiia ukrainskoi movy], Critics, Kyiv, 464 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Денисовець І. В. Словотвірна вербалізація емоційно-оцінної семантики в сучасній українській дитячій прозі [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Денисовець Ірина Вікторівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2016. – 19 с.

Земская Е. А. Словообразование как деятельность / Е. А. Земская. – М. : Издательство ЛКИ : URSS, 2007. – 221 с.

Карпіловська Є. А. Неузуальне словотворення: правила "гри без правил" / Є. А. Карпіловська// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. – 2005. – Том 8. – № 1. – С. 106–117.

Колоїз Ж. В. Неузуальне словотворення : [монографія] / Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : Астерікс, 2015. – 156 с.

Колоїз Ж. В. Українська оказіональна деривація / Ж. В. Колоїз. – К. : Акцент, 2007. – 311 с.

Мартос С. Словотвірні особливості молодіжного сленгу // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» / С. Мартос. – Випуск 7. – Херсон, 2008. – С. 197–201.

Олексенко В. Суфіксальна універбація в контексті усного мовлення / В. Олексенко // Печатное слово. – 2010. – №4/38. – С. 51–60.

Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціація української мови / Л. Ставицька. – К. : Критика, 2005. – 464 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)