DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131410

ВІДОБРАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «СЛУЖБА» У СВІДОМОСТІ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

В. Л. Шелудько

Анотація


На основі вільного асоціативного експерименту з’ясовано особливості вербалізації поняття «служба» у свідомості державних службовців і бібліотечних працівників з різним рівнем освіти. Проаналізовано основні відмінності українськомовного світосприйняття цих двох професійних груп на основі теорії О. О. Потебні про «ближче» і «дальше» значення. Схарактеризовано ставлення до служби з боку державних службовців. Обґрунтовано різницю між поняттями «служба», «робота», «праця» у свідомості держслужбовців.


Ключові слова


вільний асоціативний експеримент; стимул; реакція; поняття; державна служба

Повний текст:

PDF

Посилання


Karaulov, Y. N. (2010) Russian language and language personality [Russkij jazyk i jazykovaja lichnost’], Monograph, Moscow, 264 p. [Tekst]

Kubryakova, E. S. (1991) Human factor in language: language and speech generation [Chelovecheskij faktor v jazyke: jazyk i porozhdenie rechi], Moskva, 240 p.

Malynovs’kyj, V. Ja. (2005) Dictionary of terms and concepts from public management [Slovnyk terminiv i ponjat’ z derzhavnogo upravlinnja], Kyi’v, 240 p.

Nalyvajko, L. R. (2011) Problems of Legal Regulation of the Institute of Civil Service in Ukraine, Scientific bulletin of the Dnepropetrovsk State University of Internal Affairs [Problemy pravovogo reguljuvannja instytutu derzhavnoi’ sluzhby v Ukrai’ni, Nauk. visnyk Dnipropetr. derzh. un-tu vnutr. sprav.], No. pp. 15–20.

Radzijevs’ka, T. V. (2010) Essays on conceptual analysis and text linguistics. Text – socium – culture – language personality [Narysy z konceptual’nogo analizu ta lingvistyky tekstu. Tekst – socium – kul’tura – movna osobystist’], Monograph, Kyev, 491 p.

Panova, M. N. (2004) Language personality of a civil servant: discursive practice, typology, mechanisms of formation [Jazykovaja lichnost’ gosudarstvennogo sluzhashhego: diskursivnaja praktika, tipologija, mehanizmy formirovanija], The dissertation of the Doctor of Philology, Moscow, 393 p.

Pivnjak, G. G. et al (2010) Explanatory dictionary from Informatics [Tlumachnyj slovnyk z informatyky], Dnipropetrovsk, 605 p.

Potebnja A. A. (1958) From notes on Russian grammar : In four volumes, Vol. 1 – 2 [Iz zapisok po russkoj grammatike : v 4-h tomah, T. 1 – 2], Moskva, 536 p.

About civil service, The Law of Ukraine [Pro derzhavnu sluzhbu, Zakon Ukrai’ny], Official text on state 21 may 2017 y. [Electronic resource]. – Access mode : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (21 may 2017 y.).

Dictionary of the Ukrainian language (1970 – 1980) [Slovnyk ukrains’koyi movy], Kyev [Electronic resource]. – Access mode : http://sum.in.ua (21 may 2017 y.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность [Текст] : монографиия / Ю. Н. Караулов. – Изд. 7-е. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2010. – 264 с.

Кубрякова Е. С. Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи [Текст] / Е. С. Кубрякова. – Москва : Наука, 1991. – 240 с.

Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління [Текст] / В. Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 2005. – 240 с.

Наливайко Л. Р. Проблеми правового регулювання інституту державної служби в Україні [Текст] / Л. Р. Наливайко // Наук. вісник Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. – 2011. – № 4. – С. 15–20.

Радзієвська Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст – соціум – культура – мовна особистість [Текст] : монографія / Т. В. Радзієвська ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. – 491 с.

Панова М. Н. Языковая личность государственного служащего: дискурсивная практика, типология, механизмы формирования [Текст] : дис... д-ра филол. наук : 10.02.01 / М. Н. Панова; Рос. ун-т дружбы народов. – Москва, 2004. – 393 с.

Півняк Г. Г. Тлумачний словник з інформатики [Текст] / Г. Г. Півняк, Б. С. Бусигін, М. М. Дівізінюк, О. В. Азаренко, Г. М. Коротенко, Л. М. Коротенко; за заг. ред. акад. НАН України Г. Г. Півняка ; Нац. гірн. ун-т. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Дніпропетровськ : Нац. гірн. ун-т, 2010. – 605 с.

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике [Текст] : [в 4-х томах]. Т. 1 – 2 / А. А. Потебня. – Москва : Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1958. – 536 с.

Про державну службу : Закон України : офіц. текст : станом на 21 трав. 2017 р. / ВР України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/889-19 (21 трав. 2017 р.).

Словник української мови : в 11 т. Т. 9. [Електронний ресурс] / АН УРСР, Ін-т мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – Київ: Наук. думка, 1970 – 1980. – Режим доступу : http://sum.in.ua (21 трав. 2017 р.).

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)