DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131412

НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНА МІЛТОН-МОДЕЛЬ У СИСТЕМІ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СУГЕСТІЇ

Т. Ю. Ковалевська

Анотація


З огляду на комплексний підхід до поняття комунікації у статті виокремлено базові складники комунікативної сугестії, до яких уналежнено нейрофізіологічні, психоментальні, загальносеміотичні та власне мовні фактори. У межах останніх розглянуто актуальні методи нейролінгвістичного дослідження мовленнєвого впливу, де акцентовано на науковій релевантності методу Мілтон-модельної ідентифікації, запропонованому у парадигмі НЛП. Акцентовано на синкретичному характері Мілтон-моделі, у якій на ґрунті метамодельних показників систематизовано вербальні й невербальні сугестогени, та на її функційній специфіці, що полягає у здійсненні комунікативного впливу на особистісну / колективну психоструктуру. Встановлено, що застосування зазначених методів уможливлює прогнозовану ініціацію комунікативного впливу.

Ключові слова


сугестія; нейролінгвістичне програмування; метамодель; Мілтон-модель; мовленєвий вплив

Повний текст:

PDF

Посилання


Avramcev, V.V., Volkov, E.N. Trudnee zhy`t` posle “Poldnya” y` “Vechera trudnogo dnya” , [Elektronny`j resurs]. – rezhy`m dostupu:http://people.nnov.ru/volkov/

Bэndler, R., Gry`nder, D. (2000), Patternы gy`pnoty`chesky`x texny`k My`ltona Эry`ksona, Fly`nta, Sыktыvkar, 2000, 184 р.

Bэndler, R., Gry`nder, D. (1999), Transformэjshn, Fly`nta, Sыktыvkar, 296 р.

Kandыba, V.M. (2001), Try`sta texny`k glubokogo gy`pnoza, Py`ter, SPb, T.1., 165 р.

Kovalevs`ka, T., Sologub, G., Stavchenko, O. (2008), Asociaty`vny`j slovny`k ukrayins`koyi reklamnoyi leksy`ky`, Astropry`nt, Odesa, 116 р.

Kovalevs`ka, T. Yu. (2008), Komunikaty`vni aspekty` nejrolingvisty`chnogo programuvannya: [monografiya], Astropry`nt, Odesa, 326 р.

Kovalevs`ka, T. Yu. (2016), Nejrolingvisty`chna identy`fikaciya metaprogramny`x strategij osoby`stosti, Zapy`sky` z ukrayins`koyi movy`: Vy`p. 23 : Zb. nauk. pracz` = Opera in linguistica ukrainiana : Fascicullum 23 / Golovny`j red. T.Yu. Kovalevs`ka, «Poly`Pry`nt», Odesa, рр. 219 -228.

Kutuza, N. V., Kovalevs`ka, T. Yu. (2011), Korotky`j asociaty`vny`j slvny`k reklamny`x sloganiv, Astropry`nt, Odesa, 80 р.

Kutuza, N. V. (2015), Sugesty`vna efekty`vnist` reklamny`x sloganiv: ekspery`mental`ne doslidzhennya, Zapy`sky` z ukrayins`koyi movy`: Vy`p. 22 : Zb. nauk. pracz` = Opera in linguistica ukrainiana : Fascicullum 22 / Golovny`j red. T.Yu. Kovalevs`ka, «Poly`Pry`nt», Odesa, рр. 102-114.

Ol`shansky`j, D. V. (2001), Psy`xology`ya mass, Py`ter, SPb, 298 р.

Rizun, V. V. (2003), Masy`. Teksty` lekcij, :Vy`davny`cho-poligrafichny`j centr “Ky`yivs`ky`j universy`tet”, К., 56 р.

Sorokina, L. S. (2014), Movlennyeva manipulyaciya ta inshi vy`dy` movlennyevogo vply`vu: terminologichne rozmezhuvannya ponyat`, Naukovy`j visny`k mizhnarodnogo gumanitarnogo universy`tetu. Seriya : Filologiya, # 8, T. 2, Odesa, рр. 157 – 159.

Xromov, L. N. (1994), Reklamnaya deyatel`nost`: y`skusstvo, teory`ya, prakty`ka, Petrozavodsk, 312 р.

Chaldy`ny`, R. (2017), Perekonannya: revolyucijny`j metod vply`vu na lyudej, Klub simejnogo dozvillya, X., 382 р.

Cherepanova, Y`. Yu. (1996), Dom koldun`y`. Suggesty`vnaya ly`ngvy`sty`ka, KSP+, SPb, 416 р.

Cherepanova, Y`. (2002), Zagovor naroda. Kak sozdat` sy`l`nыj poly`ty`chesky`j tekst, KSP+, М., 464 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аврамцев В. В. Труднее жить после “Полдня” и “Вечера трудного дня” / В В. Аврамцев, Е. Н. Волков // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://people.nnov.ru/volkov/

Бэндлер Р. Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона / Р. Бэндлер., Д. Гриндер. – Сыктывкар: Флинта, 2000. – 184 с.

Бэндлер Р. Трансформэйшн / . Р. Бэндлер., Д. Гриндер. – Сыктывкар: Флинта, 1999. – 296 с.

Кандыба В. М. Триста техник глубокого гипноза / В. М. Кандыба.. – СПб.: Питер, 2001.-Т.1. – 165 с.

Ковалевська Т. Асоціативний словник української рекламної лексики / Т. Ковалевська, Г. Сологуб, О. Ставченко.. – Одеса: Астропринт, 2008. – 116 с.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування: [монографія] / Т. Ю. Ковалевська.. – Одеса: Астропринт, 2001. – 326 с.

Ковалевська Т. Ю. Нейролінгвістична ідентифікація метапрограмних стратегій особистості / Т. Ю. Ковалевська // // Записки з української мови: Вип. 23 : Зб. наук. праць = Opera in linguistica ukrainiana : Fascicullum 23 / Головний ред. Т. Ю. Ковалевська. – Одеса: «ПолиПринт», 2016. – С. 219 -228.

Кутуза Н. В. Короткий асоціативний слвник рекламних слоганів / Н. В. Кутуза, Т. Ю. Ковалевська – Одеса: Астропринт, 2011. – 80 с.

Кутуза Н. В. Сугестивна ефективність рекламних слоганів: експериментальне дослідження / Н. В. Кутуза // Записки з української мови: Вип. 22 : Зб. наук. праць = Opera in linguistica ukrainiana : Fascicullum 22 / Головний ред. Т. Ю. Ковалевська. – Одеса: «ПолиПринт», 2015. – С. 102-114.

Ольшанский Д. В. Психология масс / Д. В. Ольшанский. – СПб: Питер, 2001.- 298 с.

Різун В. В. Маси. Тексти лекцій / В. В. Різун – К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. – 56 с.

Сорокіна Л. С. Мовленнєва маніпуляція та інші види мовленнєвого впливу: термінологічне розмежування понять / Л. С. Сорокіна // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – № 8. – Т. 2. – Одеса, 2014. – С. 157 – 159.

Хромов Л. Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика / Л. Н. Хромов. – Петрозаводск, 1994. – 312 с.

Чалдини Р. Переконання: революційний метод впливу на людей / Р. Чалдіні. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 382 с.

Черепанова И. Ю. Дом колдуньи. Суггестивная лингвистика / И. Ю. Черепанова. – СПб.: КСП+, 1996. – 416 с.

Черепанова И. Заговор народа. Как создать сильный политический текст / И.Ю. Черепанова. – М.: КСП+, 2002. – 464 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)