DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131422

АДВЕРБІАЛЬНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

І. В. Лакомська

Анотація


У статті розглянуто специфіку використання адвербіальних (прислівникових) фразеологічних одиниць, що вживаються у газетних заголовках. Виокремлено основні лексико-граматичні групи та проаналізовано їхню продуктивність. Також визначено експресивний потенціал таких одиниць, що оптимізує вплив на читача.

Ключові слова


газетний заголовок; фразеологічні одиниці; прислівникові фразеологізми

Повний текст:

PDF

Посилання


Alefirenko, M. F. (1987), Theoretical issues of phraseology [Teoretychni pytannia frazeolohii], KNU, Kharkiv, 135 р.

Badrak, V.V. (2000), The factors of effective influence of the printed media (press) on electorate [Faktory efektyvnosti i vplyvu drukovanykh ZMI (presy) na elektorat], KNU, Kyiv, 21 р.

Demskiy, M. (1994), Ukrainian frazemika: derivative base, semantic and grammatical features [Ukrainska frazemika (deryvatsiina baza, semantyko-hramatychni osoblyvosti)],Uzhgorod, 21 p.

Demskiy, M. (1994), Ukrainian phrasems and peculiarities of their creation [Ukrainski frazemy i osoblyvosti yikh tvorennia], Prosvita, Lviv, 62 р.

Kovalevska, T.Yu. (2008), Communicative aspects of the neurolinguistic programming [Komunikatyvni aspekty neirolinhvistychnoho prohramuvannia], Astroprint, Odessa, 324 р.

Konovets, S. P. (2002), Communicative and pragmatic peculiarities of actualization of phraseological units in modern newspaper discourse (on the material of the Spanish periodical editions): [Komunikatyvno-prahmatychni osoblyvosti aktualizatsii frazeolohizmiv u dyskursi suchasnoi presy (za materialamy ispanskykh periodychnykh vydan)], KNU, Kyiv, 126 p.

Konoplenko, Ye. Adjectives phraseological units in the novel by Ye. Gutsala "The borrowed man" [Pryslivnykovi frazeolohizmy u romani Ye.Hutsala «Pozychenyi cholovik»], http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine27-3.pdf

Marinenko, I.O. (2011), Adverbs in press headings: semantics and structure, Scientific works of Kamenets-Podolsky National I. Ogienko University: Philological sciences [Pryslivnyky v presovykh zaholovkakh: semantyka i struktura], Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka: Filolohichni nauky, Axiomа, Kamyanets-Podilsky, рр. 259-264.

Markovska, A.V. (2011), Pragmalinguistic peculiarities of phraseologisms of modern German- language and Ukrainian-language press [Prahmalinhvistychni osoblyvosti frazeolohizmiv suchasnoi nimetskomovnoi ta ukrainomovnoi presy], SUNPU, Odessa, 20 р.

Molotkov, A. I. (1977), Fundamentals of of the Russian language phraseology [Osnovy frazeologii russkogo yazyka], Nauka, Leningrad, 283 р.

Parhonyuk, L. (1999), Syntactic means of actualization in newspaper headlines, Ukrainian Filology: Schools, figures, problems [Syntaksychni zasoby aktualizatsii u hazetnykh zaholovkakh, Ukrainskafilolohiia: Shkoly, postati,problemy ] – Svit, Lviv, рр.323-326.

Pridid, Yu.F. (1997), Phraseological ideology (research problems) [Frazeolohichna ideohrafiia (problematyka doslidzhen)], Simferopol, Kyiv, 252 р.

Uzhchenko V.D. (2007), Phraseology of the modern Ukrainian language [Frazeolohiia suchasnoi ukrainskoi movy], Znannia, Kyiv, 494 р.

Uzhchenko, V.D. (1998), Phraseological Dictionary of the Ukrainian language [Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy], Osvita, Kyiv, 224 р.

Shanskyу, N. M. (1985), Phraseology of the modern Russian language [Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka], Vysshaya shkola, Moscow, 160 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алефіренко, М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф. Алефіренко . – Харків : Вища школа, видавництво при ХДУ, 1987 . – 135 с.

Бадрак В.В. Фактори ефективності і впливу друкованих ЗМІ (преси) на електорат: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.01.08. «Журналістика» / В.В. Бадрак. – К., 2000. – 21 с.

Демський М. Українська фраземіка (дериваційна база, семантико-граматичні особливості): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук / М. Демський. –Ужгород, 1994. – 21с.

Демський М. Українські фраземи і особливості їх творення / М. Демський. – Львів : Просвіта, 1994. – 62 с.

Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування: монографія / Т.Ю. Ковалевська. – О.: Астропринт, 2008. – 324с.

Коновець С.П. Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси (за матеріалами іспанських періодичних видань): / Сніжана Павлівна Коновець: Дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 167арк.

Конопленко Є. Прислівникові фразеологізми у романі Є. Гуцала «Позичений чоловік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine27-3.pdf

Мариненко І.О. Прислівники в пресових заголовках: семантика і структура / І.О. Мариненко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип.28. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С.259-264.

Марковська А. В. Прагмалінгвістичні особливості фразеологізмів сучасної німецькомовної та україномовної преси : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Антоніна В’ячеславівна Марковська . – Одеса : Б.в., 2011 . – 20 с.

Молотков А. И. Основы фразеологии русского языка / А.И. Молотков. – Л.: Наука, 1977, —283 с.

Пархонюк Л. Синтаксичні засоби актуалізації у газетних заголовках / Л. Пархонюк // Українськафілологія: Школи, постаті,проблеми. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 323 – 326.

Прадід Ю.Ф. Фразеологічна ідеографія (проблематика досліджень) / НАН України, Ін-т української мови; Відп. ред. О.О. Тараненко. – К.: Сімферополь, 1997. – 252 с.

Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови: [навч.посіб.] /В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – К.: Знання, 2007. – 494 с.

Ужченко В.Д. Фразеологічний словник української мови / В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – К.: Освіта, 1998. – 224 с.

Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка / Н.М. Шанский. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1985. – 160 с.





ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)