DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131423

ЛІНГВОКРЕАТИВНІСТЬ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ

А. П. Романченко

Анотація


Статтю присвячено дослідженню фразеологічних варіантів і трансформованих фразеологічних одиниць. Проаналізовано різні типи фразеваріантів (фонетичні, морфологічні, словотвірні, лексичні). З’ясовано, що трансформовані фразеологізми в лінгвістичному дискурсі є результатом видозміни компонентного складу (розширення, субституція). Підкреслено, що всі фразеологічні одиниці відображають національне  мислення, індивідуальну мовну картину світу особистості, засвідчують лінгвокреативність учених.

Ключові слова


фразеологічна одиниця; науковий дискурс; фразеологічний варіант; трансформація; семантика; світобачення; лінгвокреативність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ardelyan, O. V. (2011), Phraseologism as a language unit [Frazeolohizm yak odynytsya movy], Suchasni doslidzhennya z inozemnoyi filolohiyi, Uzhhorods’kyy natsional’nyy universytet. Uzhhorod, No. 9, pp. 9-16.

Bardukova, H. (2013), Methods of breaking the norms in Ukrainian phrasemics [Sposoby porushennya normy v ukrayins’kiy frazemitsi], Ukrayins’ka mova, No. 1, pp. 59-67.

Budahov, R. A. (1967), Literary languages and language styles [Literaturnye yazyki i yazykovye stili], Vysshaya shk., M., 376 p.

Vynohradov, V. V. (1977), Lexicology and lexicography: Selected Works [Leksikologiya i leksikografiya, Izbrannye trudy], Nauka, M., 311 s.

Hilets’ka, Z. (2004), Slovak phraseological units and their realization in text [Slovats’ki frazeolohichni odynytsi ta yikh realizatsiya u teksti], Problemy slov"yanoznavstva : zb. nauk. prats’, LNU im. I. Franka, L., No. 54, pp. 128-136.

Hlukhovtseva, I. Ya. (2013), Dictionary of modified stable combinations of words in usage in the end of 20th century – beginning of 21st century [Slovnyk modyfikovanykh stiykykh spoluchen’ sliv v uzusi kintsya XX – pochatku XXI stolittya], vidp. red. P. Yu. Hrytsenko, Vyd-vo «DZ LNU imeni Tarasa Shevchenka», Luhans’k, 328 s.

Hnatyuk, I. S. (2007), Functioning of phraseologisms in popular scientific text [Ucheni zapysky Tavriys’koho natsional’noho universytetu imeni V. I. Vernads’koho. Seriya «Filolohiya»], T. 20 (59), pp. 168-172.

Kochukova, N. I., Molkova, V. M. (2016), Transformation and variability of stable combinations of words [Transformatsiya ta variantnist’ stiykykh spoluchen’ sliv (na materiali ukrayins’koyi presy)], Molodyy vchenyy, No. 4 (31), pp. . 387-390.

Mokienko, V. M. (1989), Slavic phraseology: study guide [Slavyanskaya frazeologiya : ucheb. posobie], Vyssh. shk., M., 287 s.

Pats, L. (2011), Usual and occasional changings in semantics and structure of Ukrainian phraseologisms [Zahal’nomovni ta indyvidual’no-avtors’ki vydozminy v semantytsi y strukturi ukrayins’kykh frazeolohizmiv], Ukrayinistyka: novi imena v nautsi : zb. nauk. prats’, Horlivka, 2011, pp. 179-182.

Patseyevs’ka, O. (2013), Phraseological terms as a marker of coherence in scientific discourse of Polish language [Terminy-frazeolohizmy yak marker zv"yaznosti u pol’s’komovnomu naukovomu dyskursi], Kyyivs’ki polonistychni studiyi, Universytet «Ukrayina», K., T. XXII, pp. 469-475.

Romanchenko, A. P. (2012), The individual author’s interpretations of the phraseological units in mass-media [Indyvidualno-avtorska interpretatsiia frazeolohichnykh odynyts u zasobakh masovoi informatsii], Slov᾽yanskyi zbirnyk, Vydavnychyi tsentr D. Buraho, K., No. 17. – Р. I, pp. 380-386.

Skrypnyk, L. H. (1973), Ukrainian phraseology: the monograph [Frazeolohiia ukrainskoi movy : monohrafiia], Nauk. dumka, K., 280 s.

Ukrainian language dictionary (1970, 1971, 1972, 1973), [Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 t.], Nauk.dumka, K., T. 1- 4.

Udovychenko, H. M. (1984), Phraseological dictionary of Ukrainian language [Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: V 2 t.], Vyshcha shkola, K., T. 1. – 304 s.; T. 2. – 384 s.

Fleischer, W. (1997), Phraseologie der deutschen Gegen wartssprache, Aufl. Tübingen, Niemejer, 250 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арделян О. В. Фразеологізм як одиниця мови / О. В. Арделян // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2011. – Вип. 9. – С. 9-16.

Бардукова Г. Способи порушення норми в українській фраземіці / Г. Бардукова // Українська мова. – 2013. – № 1. – С. 59-67.

Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили. – М. : Высшая шк., 1967. – 376 с.

Виноградов В. В. Лексикология и лексикография : Избранные труды / В. В. Виноградов. – М. : Наука, 1977. – 311 с.

Гілецька З. Словацькі фразеологічні одиниці та їх реалізація у тексті / З. Гілецька // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка. – 2004. – Вип. 54. – С. 128-136.

Глуховцева І. Я. Словник модифікованих стійких сполучень слів в узусі кінця ХХ – початку ХХІ століття / І. Я. Глуховцева; відп. ред П. Ю. Гриценко. – Луганськ : Вид-во «ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 328 с.

Гнатюк І. С. Функціонування фразеологізмів у науково-популярному тексті / І. С. Гнатюк // Учені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія». – 2007. – Т. 20 (59). – С. 168-172.

Кочукова Н. І. Трансформація та варіантність стійких сполучень слів (на матеріалі української преси) / Н. І. Кочукова, В. М. Молькова // Молодий вчений. – 2016. – № 4 (31). – С. 387-390.

Мокиенко В. М. Славянская фразеология : учеб. пособие / В. М. Мокиенко. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Высш. шк., 1989. – 287 с.

Пац Л. Загальномовні та індивідуально-авторські видозміни в семантиці й структурі українських фразеологізмів / Л. І. Пац // Україністика: нові імена в науці : зб. наук. праць. – Горлівка, 2011. – С. 179-182.

Пацеєвська О. Терміни-фразеологізми як маркер зв’язності у польськомовному науковому дискурсі / О. Пацеєвська // Київські полоністичні студії. – К. : Університет «Україна» 2013. – Т. ХХІІ. – С. 469-475.

Романченко А. П. Індивідуально-авторська інтерпретація фразеологічних одиниць у засобах масової інформації / А. П. Романченко // Слов᾽янський збірник. – К. : Видавничий центр Д. Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. І. – С. 380-386.

Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови : монографія / Л. Г. Скрипник. – К. : Наук. думка, 1973. – 280 с.

Словник української мови : в 11 т. – К. : Наук. думка, 1970. – Т. 1.; 1971. – Т. 2; 1972. – Т. 2; 1973. – Т. 4.

Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови: В 2 т. – К. : Вища шк., 1984. – Т. 1. – 304 с. – Т. 2. – 384 с.

Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache / W. Fleischer. – Niemejer : Aufl. Tübingen, 1997. – 250 s.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)