ЛІНГВОКРЕАТИВНІСТЬ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ

Автор(и)

  • А. П. Романченко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131423

Ключові слова:

фразеологічна одиниця, науковий дискурс, фразеологічний варіант, трансформація, семантика, світобачення, лінгвокреативність

Анотація

Статтю присвячено дослідженню фразеологічних варіантів і трансформованих фразеологічних одиниць. Проаналізовано різні типи фразеваріантів (фонетичні, морфологічні, словотвірні, лексичні). З’ясовано, що трансформовані фразеологізми в лінгвістичному дискурсі є результатом видозміни компонентного складу (розширення, субституція). Підкреслено, що всі фразеологічні одиниці відображають національне  мислення, індивідуальну мовну картину світу особистості, засвідчують лінгвокреативність учених.

Посилання

Ardelyan, O. V. (2011), Phraseologism as a language unit [Frazeolohizm yak odynytsya movy], Suchasni doslidzhennya z inozemnoyi filolohiyi, Uzhhorods’kyy natsional’nyy universytet. Uzhhorod, No. 9, pp. 9-16.

Bardukova, H. (2013), Methods of breaking the norms in Ukrainian phrasemics [Sposoby porushennya normy v ukrayins’kiy frazemitsi], Ukrayins’ka mova, No. 1, pp. 59-67.

Budahov, R. A. (1967), Literary languages and language styles [Literaturnye yazyki i yazykovye stili], Vysshaya shk., M., 376 p.

Vynohradov, V. V. (1977), Lexicology and lexicography: Selected Works [Leksikologiya i leksikografiya, Izbrannye trudy], Nauka, M., 311 s.

Hilets’ka, Z. (2004), Slovak phraseological units and their realization in text [Slovats’ki frazeolohichni odynytsi ta yikh realizatsiya u teksti], Problemy slov"yanoznavstva : zb. nauk. prats’, LNU im. I. Franka, L., No. 54, pp. 128-136.

Hlukhovtseva, I. Ya. (2013), Dictionary of modified stable combinations of words in usage in the end of 20th century – beginning of 21st century [Slovnyk modyfikovanykh stiykykh spoluchen’ sliv v uzusi kintsya XX – pochatku XXI stolittya], vidp. red. P. Yu. Hrytsenko, Vyd-vo «DZ LNU imeni Tarasa Shevchenka», Luhans’k, 328 s.

Hnatyuk, I. S. (2007), Functioning of phraseologisms in popular scientific text [Ucheni zapysky Tavriys’koho natsional’noho universytetu imeni V. I. Vernads’koho. Seriya «Filolohiya»], T. 20 (59), pp. 168-172.

Kochukova, N. I., Molkova, V. M. (2016), Transformation and variability of stable combinations of words [Transformatsiya ta variantnist’ stiykykh spoluchen’ sliv (na materiali ukrayins’koyi presy)], Molodyy vchenyy, No. 4 (31), pp. . 387-390.

Mokienko, V. M. (1989), Slavic phraseology: study guide [Slavyanskaya frazeologiya : ucheb. posobie], Vyssh. shk., M., 287 s.

Pats, L. (2011), Usual and occasional changings in semantics and structure of Ukrainian phraseologisms [Zahal’nomovni ta indyvidual’no-avtors’ki vydozminy v semantytsi y strukturi ukrayins’kykh frazeolohizmiv], Ukrayinistyka: novi imena v nautsi : zb. nauk. prats’, Horlivka, 2011, pp. 179-182.

Patseyevs’ka, O. (2013), Phraseological terms as a marker of coherence in scientific discourse of Polish language [Terminy-frazeolohizmy yak marker zv"yaznosti u pol’s’komovnomu naukovomu dyskursi], Kyyivs’ki polonistychni studiyi, Universytet «Ukrayina», K., T. XXII, pp. 469-475.

Romanchenko, A. P. (2012), The individual author’s interpretations of the phraseological units in mass-media [Indyvidualno-avtorska interpretatsiia frazeolohichnykh odynyts u zasobakh masovoi informatsii], Slov᾽yanskyi zbirnyk, Vydavnychyi tsentr D. Buraho, K., No. 17. – Р. I, pp. 380-386.

Skrypnyk, L. H. (1973), Ukrainian phraseology: the monograph [Frazeolohiia ukrainskoi movy : monohrafiia], Nauk. dumka, K., 280 s.

Ukrainian language dictionary (1970, 1971, 1972, 1973), [Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 t.], Nauk.dumka, K., T. 1- 4.

Udovychenko, H. M. (1984), Phraseological dictionary of Ukrainian language [Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: V 2 t.], Vyshcha shkola, K., T. 1. – 304 s.; T. 2. – 384 s.

Fleischer, W. (1997), Phraseologie der deutschen Gegen wartssprache, Aufl. Tübingen, Niemejer, 250 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-27

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА