DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2018.25.141317

«ФУТБОЛЬНЕ ГРИЩЕ – ФУДБАЛЕВЕ ІГРИЩЕ»: ВАРІАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ФУТБОЛЬНІЙ ТЕРМІНОЛЕКСИЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

І. Р. Процик

Анотація


Проаналізовано варіанти термінних одиниць в українській футбольній термінолексиці першої половини ХХ століття. Варіантність як неминучий етап на шляху формування, розвитку та кодифікації термінолексики футболу виявлено на фонетичному, графічному, орфографічному, словотвірному, морфологічному та синтаксичному рівнях.


Ключові слова


українська футбольна термінолексика першої половини ХХ століття; форми існування мовної одиниці; варіантність; синонімія; види варіантності

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuzma, I. (2006), Word-building synonymy and word-building variability of adjectives in the Ukrainian language [Slovotvirna synonimiia i slovotvirna variantnist prykmetnykiv v ukrainskii movi], Lviv, Litopys, 308 p.

Kucherenko, L. (1994), Variability of terms as the result of adaptation of loanwords in the Ukrainian language [Variantnist terminiv yak rezultat adaptatsii zapozychen v ukrainskii movi], Problems of Ukrainian scientific-technical terminology: theses of the 3rd internat. scientific conference, Lviv, publishing house of National University «Lvivska politekhnika», 128 p.

Malevych, L. (2002), Theoretical problems of terminological variability [Teoretychni problem terminolohichnoi variantnosti], scientific journal of National University «Lvivska politekhnika». Series «Problems of Ukrainian terminology», № 453, 75–76 p.

Martyniak, O. A. (2010), Synonymy and variability in Ukrainian scientific-technical terminologuy: abstract of dissertation for the degree of candidate of philological sciences [Synonimiia ta variantnist v ukrainskii naukovo-tekhnichnii terminolohii: Avtoreferat dysertatsii … kandydata filolohichnykh nauk], Lviv, Lviv National Ivan Franko University, 18 p.

Martyniak, O. (2013), Syntactic variants in Ukrainian scientific-technical terminology [Syntaksychni varianty v ukrainskii naukovo-tekhnichnii terminolohii], scientific journal of Natiomal University «Lvivskka politekhnika», series «Problems of Ukrainian terminology», № 765, 60–63 p.

Martyniak, O. (2009), Phonetic variants of Ukrainian scientific-technical terms [Fonetychni varianty ukrainskykh naukovo-tekhnichnykh terminiv], scientific journal of Lviv National University, philological series, Lviv, publishing house of Lviv National Ivan Franko University, ed. 46, 17–22 p.

Movchun, L. (1994), Phonetic variants in «Dictionary of the Ukrainian language» edited by Hrinchenko B. [Fonetychni variant u «Slovari ukrainskoi movy» za redaktsiieiu B. Hrinchenka], Dyvoslovo, № 9, 9–11 p.

Radchenko, O. I. (2000), Linguistic norm and variability in Ukrainian scientific-technical terminology, abstract of dissertation for the degree of candidate of philological sciences [Movna norma i variantnist v ukrainskii naukovo-tekhnichnii term inolohii: Avtoreferat dysertatsii … kandydata filolohichnykh nauk], Kharkiv, Kharkiv National University after V. Karazin, 18 p.

Taranenko, O. O. (2000), Variants of linguistic units [Varianty movnykh odynyts], Ukrainian language, encyclopedia, editors: Rusanivskii V. M., Taranenko O. O., Ziabliuk M. P. and others, Kyiv, Ukrainian encyclopedia, 59–60 p.

Khobzei, N. and others (2009), Lviv lexicon: seriously and in jest [Leksykon Lvivskyi: povazhno i na zhart], Institute of Ukrainistics after Krypiakevych I. National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, P. 672 (series “Dialectological box»).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кузьма І. Словотвірна синонімія і словотвірна варіантність прикметників в українській мові / Ірина Кузьма. – Л. : Літопис, 2006. – 308 с.

Кучеренко Л. Варіантність термінів як результат адаптації запозичень в українській мові / Людмила Кучеренко // Проблеми української науково-технічної термінології : тези III-ої Міжнар. наук. конф. – Л. : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1994. – С. 128.

Малевич Л. Теоретичні проблеми термінологічної варіантності / Леся Малевич // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 75–76.

Мартиняк О. А. Синонімія та варіантність в українській науково-технічній термінології : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Мартиняк Оксана Андріївна. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2010. – 18 с.

Мартиняк О. Синтаксичні варіанти в українській науково-технічній термінології / Оксана Мартиняк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2013. – №. 765. – С. 60–63.

Мартиняк О. Фонетичні варіанти українських науково-технічних термінів / Оксана Мартиняк // Вісник Львівського ун-ту : Серія філологічна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 46. – Ч. ІІ. – С. 17-22.

Мовчун Л. Фонетичні варіанти у «Словарі української мови» за редакцією Б. Грінченка / Лариса Мовчун // Дивослово. – 1994. – № 9. – С. 9–11.

Радченко О. І. Мовна норма і варіантність в українській науково-технічній термінології : автореф. дис. … канд. наук : 10.02.01 / Радченко Ольга Іванівна. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2000. – 18 с.

Тараненко О. О. Варіанти мовних одиниць / О. О. Тараненко // Українська мова. Енциклопедія / [редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін.]. – К. : Українська енциклопедія, 2000. – С. 59-60.

Хобзей Н. та ін. Лексикон львівський : поважно і на жарт / Наталя Хобзей, Ксеня Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – 672 с. (серія «Діалектологічна скриня»).

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)