DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2018.25.141319

РЕЗУЛЬТАТИВ І ДІАТЕЗА (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)

Ю. О. Голоцукова

Анотація


Статтю присвячено дослідженню сутності діатезних опозицій при зсуві логічних акцентів зі сфери морфології слова у сферу семантики та синтаксису дієслівного речення, виокремленню й описуоб’єктного, суб’єктного, дводіатезного та посесивного діатезних типів результативних конструкцій в українській мові.


Ключові слова


актив; діатеза; діатезний тип; пасив; результатив

Повний текст:

PDF

Посилання


Benvenist, Je. (1974), General Linguistics [Obshhaja lingvistika], Moskva, Progress, 244 s.

Bondarko, A. V. (1976), Theory of morphological categories [Teorija morfologicheskih kategorij], Leningrad, Nauka, 255 s.

Vihovanec', І. R., Gorodens'ka, K. G. (2004), Theoretical morphology of the Ukrainian language [Teoretichna morfologіja ukraїns'koї movi], Kiїv, Pul'sari, 398 s.

Zagnіtko, A. P. (1996), Theoretical grammar of the Ukrainian language: Morphology: Monograph [Teoretichna gramatika ukraїns'koї movi: Morfologіja: Monografіja], Donec'k, DonNU, 437 s.

Zagnіtko, A. P. (2006), Morphological and semantic structure of the category of the country and the field of development [Morfologіchna і semantichna struktura kategorії stanu і polja stanovostі], Lіngvіstichnі studії, № 1, S. 64–73.

Selіvanova, O. O. (2006), Modern linguistics: the terminology encyclopedia [Suchasna lіngvіstika: termіnologіchna enciklopedіja], Poltava, Dovkіllja, 716 s.

Nedjalkov, V. P., Jahontov, S. E., Maslov, Ju. S. i dr. (1983), Typology of effective constructions (result, stativ, passive, perfect) [Tipologija rezul'tativnyh konstrukcij (rezul'tativ, stativ, passiv, perfekt)], Leningrad, Nauka, 262 s.

Hrakovskij, V. S., Jahontov, S. E., Sil'nickij, G. G. i dr. (1979), Typology of passive structures. Diathesis and liens [Tipologija passivnyh konstrukcij. Diatezy i zalogi], Leningrad, Nauka, 380 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист. – М. : Прогресс, 1974. – 244 с.

Бондарко А. В. Теория морфологических категорий / А. В. Бондарко. – Л. : Наука, 1976. – 255 с.

Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови / І. Р. Вихованець (ред.), К. Г. Городенська. – К. : Пульсари, 2004. – 398 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Морфологія [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 1996. – 437 с.

Загнітко А. П. Морфологічна і семантична структура категорії стану і поля становості / А. П. Загнітко // Лінгвістичні студії. – 2006. – № 14. – С. 64–73.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Селіванова О. О. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.

Недялков В. П. Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект) / В. П. Недялков (ред.), С. Е. Яхонтов, Ю. С. Маслов и др. – Л. : Наука, 1983. – 262 с.

Храковский В. С. Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги / А. А. Холодович (ред.), С. Е. Яхонтов, Г. Г. Сильницкий и др. – Л. : Наука, 1974. – 380 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)