СКЛАДНІ ПРИКМЕТНИКИ З ПЕРШОЮ ОСНОВОЮ БЛАГО ТА ДРУГИМ ДІЄСЛІВНИМ КОМПОНЕНТОМ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Р. О. Коца Інститут української мови НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2018.25.141320

Ключові слова:

складні прикметники, композити, церковнослов’янізми, словотвірна модель, словотвірне значення, благо

Анотація

Здійснено семантико-структурний аналіз складних прикметників з першою основою благо- та другим дієслівним компонентом, виявлених у пам’ятках української мови XI – XX ст. Зокрема відстежено їхнє походження та шляхи запозичування, визначено їхню семантику і словотвірну структуру в різні періоди розвитку української мови, з’ясовано їхню стилістичну функцію та особливості використання.

Посилання

Vasilevskaya, I. A. (1998), Translation of abstract concepts in the Old Russian version of "The Tale of Varlaam and Joasaph" (the problem of the regularity in the choice of lexical means when translated from Greek) [Perevod abstraktnykh ponyatiy v drevnerusskom variante “Povesti o Varlaame i Ioasafe” (problema zakonomernosti v vybore leksicheskikh sredstv pri perevode s grecheskogo)], Moskva, 22 p.

Viktorina, O. M. (2006), Dictionary of vocabulary and phraseology of folk medicine and therapeutic magic of Kirovograd region [Slovnyk leksyky ta frazeolohii' narodnoi' medytsyny j likuval'noi' mahii' Kirovohradshhyny], Kirovograd, 436 p.

Gorobec', V. J. (1979), The lexis of the historical-memoir prose of the first half of the XVIII century [Leksyka istorychno-memuarnoi' prozy pershoi' polovyny XVIII st.], Naukova dumka, Kyiv, 128 p.

Gumec'ka, L. L. (1958), Essays on the word-building system of the Ukrainian actuary language of the XIV-XV centuries [Narysy slovotvorchoi' systemy ukrai'ns'koi' aktovoi' movy XIV – XV st.], AN URSR,. Kyiv, 298 p.

Dem’janjuk, A. A. (2004), Composits in the old Ukrainian literary language at the end of the XVII – XVIII centuries: structural-semantic and functional-stylistic aspects (on the material of poetic texts) [Kompozyty v staroukrai'ns'kij literaturnij movi kincja XVII – XVIII st.: strukturno-semantychnyj i funkcional'no-stylistychnyj aspekty (na materiali poetychnyh tekstiv)], Kyiv, 183 p.

Dobrushina, E. R. (2009), Absoluteness of good and the relativity of good or vice versa? [Absolyutnost' dobra i otnositel'nost' blaga ili naoborot?], Vestnik PSTGU. ІІІ: Filologiya. No 1, pp. 25–40.

Dronova, L. P. (2005), Adjective good in the historical and cultural context [Prilagatel'noe blagoy v istoriko-kul'turnom kontekste], Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta, No 39, pp. 175–190.

Zabolotna, N. V. Development of synonymy in the Ukrainian language of the second half of the sixteenth and eighth centuries (on the material of the old Ukrainian poetry, prose and dramaturgy) [Rozvytok synonimii' v ukrai'ns'kij movi II p. XVII – I p. XVIII st. (na materiali staroukrai'ns'koi' poezii', prozy ta dramaturhii')], Kyiv, 18 p.

Kolesov, V. V. (1986), The world of man in the word of Ancient Russia [Mir cheloveka v slove Drevney Rusi], Leningrad, 311 p.

Kolesov, V. V. (1989), Old Russian literary language [Drevnerusskiy literaturnyy yazyk], Leningrad, 294 p.

Kolesov, V. V. (2001), Ancient Rus: a legacy in the word. Book. 2: good and evil [Drevnyaya Rus': nasledie v slove, Kn. 2: dobro i zlo], SPb., 304 p.

Kornijenko, S. I. (2008), Old-Slavic words in the Ukrainian literary language of the XIX century (semantic and stylistic aspects) [Leksychni staroslov’janizmy v ukrai'ns'kij literaturnij movi XIX st. (semantychnyj i stylistychnyj aspekty)], Dnipropetrovs'k, 190 p.

Muromceva, O. G. (1985), Development of the vocabulary of the Ukrainian literary language in the second half of the XIX – beginning of the XX centuries [Rozvytok leksyky ukrai'ns'koi' literaturnoi' movy v druhij polovyni XIX – na pochatku XX st.], Vyshha shkola, Harkiv, 152 p.

Nizametdinova, N. Kh. (2014), To the question of the influence of the Greek language on Russian composing [K voprosu o vliyanii grecheskogo yazyka na russkoe slovoslozhenie], Mova, No 21, pp. 123–129.

Nikiforova, S. A. (2006), Composites with initial bogo- and blago- in the Ilyin Book of XI - XII centuries: definition of conceptual relations based on Greco-Slavic correspondences [Kompozity s nachal'nymi bogo- i blago- v Il'inoy knige XI – XII vv.: opredelenie ponyatiynykh svyazey na baze greko-slavyanskikh sootvetstviy], Vestnik Udmurtckogo universiteta. Filologicheskie nauki, No 5 (2), pp. 113–126.

Ogijenko, I. (1929), Monuments of Old Slavic language X – XI centuries [Pam’jatky staroslov’jans'koi' movy X – XI vikiv], Varshava.

Peredrijenko, V. A. (1979), Formation of the Ukrainian literary language of the eighteenth century on a national basis [Formuvannja ukrai'ns'koi' literaturnoi' movy XVIII st. na narodnij osnovi], Naukova dumka, Kyiv, 143 p.

Poljuga, L. (1991), Ukrainian abstract vocabulary of the XIV – the first half of the XVII century [Ukrai'ns'ka abstraktna leksyka XIV – pershoi' polovyny XVII st.], Naukova dumka, Kyiv, 238 p.

Rusanivs'kyj, V. M. (1985), Sources of development of East Slavic literary languages [Dzherela rozvytku shidnoslov’jans'kyh literaturnyh mov], Naukova dumka, Kyiv, 231 p.

Rusanivs'kyj, V. M. (2001), History of the Ukrainian literary language [Istorija ukrai'ns'koi' literaturnoi' movy], Kyiv, 391 p.

Rusanivs'kyj, V. M. (2002), In the word – eternity: (The language of the works by Taras Shevchenko) [U slovi – vichnist': (Mova tvoriv T. G. Shevchenka)], Naukova dumka, Kyiv, 239 p.

Svencic'kyj, I. S. (1948), Essays on the language of the Old Russian writing of the eleventh century [Narysy pro movu starorus'koho pys'menstva XI viku], Uchen. zap. L'vovskogo gos. un-ta, T. 7.

Simovych, V. (1939), A bit about Shevchenko's archaic language [Deshho pro Shevchenkovu arhai'zovanu movu], S'ogochasne j Mynule: Visnyk ukrai'noznavstva, L'viv, III–IV, pp. 39–51.

Smirnova, O. I. (1966), One case of enantiosemia [Odin sluchay enantiosemii], Leksikologiya i slovoobrazovanie drevnerusskogo yazyka, Moskva, pp. 57–58.

Tkach, F. Je. (1962), To the characteristics of the vocabulary of the language of Ukrainian business documents of the XVII century (universalists and letter-orders of the hetman's office of Bogdan Khmelnytsky) [Do kharakterystyky slovnykovogo skladu movy ukrai'ns'kyh dilovykh dokumentiv XVII st. (universaliv ta lystiv-nakaziv het'mans'koi' kanceljarii' Bohdana Khmel'nyc'koho)], Praci Odes'kogo universytetu, Odesa, T. 152, No 15, pp. 112–133.

Fel'kina, O. A. (1990), Development of semantics of Slavic adjectives of general evaluation in Russian [Razvitie semantiki slavyanskikh prilagatel'nykh obshchey otsenki v russkom yazyke], Minsk, 18 p.

Shevel'ov, Ju. (1998), Tradition and innovation in the lectures and stylistics of I.P. Kotlyarevsky [Tradycija i novatorstvo v leksytsi i stylistytsi I. P. Kotljarevs'koho], Ruta, Chernivci, 80 p.

Shevel'ov, Ju. (2003), Contribution of Galicia to the formation of the Ukrainian literary language [Vnesok Galychyny u formuvannja ukrai'ns'koi' literaturnoi' movy], VD «KM Akademija», Kyiv, 160 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-29

Номер

Розділ

СЛОВОТВІР. ГРАМАТИКА