DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2018.25.141322

ЕТНІЧНІ Й РЕЛІГІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНЦІВ У ПОВІСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»

С. В. Форманова, Л. І. Хаценко

Анотація


У статті розглянуто мовну картину світу письменника, схарактеризовано етнічні й релігійні особливості українців, проаналізовано взаємозвʼязок язичницького й християнського вірування, що позначилося на формуванні українців як етносу, простежено ці особливості на матеріалі повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» і на фактичному матеріалі доведено, що релігійність українців має язичницьке коріння. Обрядова символіка ортодоксальна, з обовʼязковим збереженням певних традицій.


Ключові слова


етнічні особливості; релігійні особливості; вірування; обряд; звичай; традиція; світогляд українців; мовна картина світу

Повний текст:

PDF

Посилання


Bulashev, G. O. (1993), The Ukrainian people in their legends, religious beliefs and beliefs: Homogeneous Ukrainian folk beliefs and beliefs [Ukrainskyi narod u svoikh lehendakh, relihiinykh pohliadakh ta viruvanniakh : Komohonichni ukrainski narodni pohliady ta viruvannia], per. from Russian Yu G. G. Buryaka, The front V. O. Shevchuk, Note Yu. M. Oliynyk, Firm "Dovira", K., 414 p. (Rev. "Revival").

Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language [Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy], (2003), [layout. and heads Ed. V. T. Busel], "Perun" ATF, K., Irpen, 1440 p.

Dlinny, T. (1996), Some ethnopsychological aspects of Ukrainian religiosity [Deiaki etnopsykholohichni aspekty ukrainskoi relihiinosti], Ukrainian Religious Studies, № 3.

Kolodny, A. (1996), Religious spirituality of Ukrainians: expressions, figures, state [Relihiina dukhovnist ukraintsiv: vyiavy, postati, stan], Lviv.

Kostomarov, N. (1991), Two Russian nationalities [Dve russkye narodnosty], K.

Kotsyubinsky, M. (1974), Works in 7 v. [Tvory v 7 t.], V. 3, Naukova dumka., K.

Kulchytskyy, O. (1995), Characteristics of the Characteristics of the Ukrainian People [Rysy kharakterolohii ukrainskoho narodu], Fundamentals of Philosophy and Philosophy, Munich-Lviv.

Hilarion, Metropolitan. (1973), My Sermons [Moi propovidi], Winnipeg.

Mirchuk, I. (1942), World View of the Ukrainian People [Svitohliad ukrainskoho narodu], Prague.

Nechuy-Levytskyi, I. (1993), Worldview of the Ukrainian People [Svitohliad ukrainskoho narodu], Sketch of Ukrainian Mythology. The second edition, JSC "Oberegi", K., 88 p.

Formanova, S. V. (1999), Key words in the language picture of the world by Mikhail Kotsyubinsky: diss. ... Candidate filol Sciences, 10.02.01. [Kliuchovi slova u movnii kartyni svitu Mykhaila Kotsiubynskoho : dys. ... kand. filol. nauk, 10.02.01], K., 219 p.

Shayan, V. (1965), Faith of our ancestors [Vira predkiv nashykh], Winnipeg, 893 р.

Shlemkevich, M. (1992), The lost Ukrainian man [Zahublena ukrainska liudyna], K, 158 р.

Yanov, V. (1993), Religiousness of a Ukrainian from an ethnopsychological point of view [Relihiinist ukraintsia z etnopsykholohichnoho pohliadu], Essays on the history of Ukrainian ethnopsychology, Munich, 193 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях : Комогонічні українські народні погляди та вірування / Г. О. Булашев ; пер. з рос. Ю. Г. Буряка; Передм. В. О. Шевчука; Прим. Ю. М. Олійника. – К. : Фірма «Довіра», 1993. – 414 с. – (Сер. «Відродження»).

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь : Перун, 2003. – 1440 с.

Длінна Т. Деякі етнопсихологічні аспекти української релігійності / Т. Длінна // Українське релігієзнавство. – 1996. – №3.

Колодний А. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан / А. Колодний, Л. Филипович. – Львів, 1996.

Костомаров Н. Две русские народности / Н. Костомаров. – К., 1991.

Коцюбинський М. Твори в 7 т. / М. Коцюбинський. – Т. 3. – К. : Наукова думка, 1974.

Кульчицький О. Риси характерології українського народу / О. Кульчицький // Основи філософії і філософських наук. – Мюнхен-Львів, 1995.

Іларіон Митрополит. Мої проповіді / Митрополит Іларіон. – Вінніпег, 1973.

Мірчук І. Світогляд українського народу / І. Мірчук. – Прага, 1942.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу / Ескіз української міфології / І. Нечуй-Лeвицький. – Видання друге. – К. : Обереги, 1993. – 88 с.

Форманова С. В. Ключові слова у мовній картині світу Михайла Коцюбинського : дис. ... канд. філол. наук / 10.02.01 / Світлана Вікторівна Форманова. – К., 1999. – 219 с.

Шаян В. Віра предків наших / В. Шаян. – Вінніпег, 1965. – 893 с.

Шлемкевич М. Загублена українська людина / М. Шлемкевич. – К. : МП Фенікс, 1992. - 158 с.

Янів В. Релігійність українця з етнопсихологічного погляду / В. Янів // Нариси до історії української етнопсихології. – Мюнхен. – 1993.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)