DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2018.25.141327

УКРАЇНСЬКЕ УСНЕ МОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ПІВДЕННОЇ ТА ЗАХІДНОЇ ЗОН: ДЕВІАНТНІ ПРОЦЕСИ

М. Л. Дружинець

Анотація


Стаття присвячена українському усному мовленню на синхронному рівні, зокрема вимовним особливостям української мови. На основі соцопитування зроблено спробу виявлення, аналізу та опису девіацій, що виникають у результаті порушення нестійких норм орфоепії (вимови шиплячих перед свистячим і навпаки, а також передньоязикового [д] перед ними), залежно від регіону проживання – Південна / Західна Україна. У компаративному аспекті подано вимову досліджуваних звукосполук молоддю різних країн (Україна, Канада, Молдова, Придністровська Молдавська Республіка). Виокремлено стійкі та слабкі норми вимови, вказано важливі вимовні проблеми та їх органічність, що засвідчена історією.


Ключові слова


звукосполуки; соцопитування; девіації; українське усне мовлення; Південна / Західна Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Apresjan, Ju. D. (1994), Lexical semantics (synonymous means of language) [Leksicheskaja semantika (sinonimicheskie sredstva jazyka)], Moskva, Nauka, 1974, 221 s.

Batsevych, F. S. (2011), Introduction to linguistic pragmatics [Vstup do linhvistychnoi prahmatyky], Kyiv, Akademiia, 2011, 304 р.

Batsevych, F. S. (2000), Basics of communicative deviatology: [monogr.] [Osnovy komunikatyvnoi deviatolohii: [monohr.]], Lviv, Vydavnychyi tsentr Lvivskoho natsion. universytetu, 237 р.

Boiko, V. (1937), The problem of pronunciation of the Ukrainian language, Linguistics [Problema orfoepii ukrainskoi movу, Movoznavstvo], No. 11, рр. 41–46.

Bondar, O. I., Karpenko, Ju. O., Mykytyn-Druzhynets, M. L. (2006), Contemporary Ukrainian language: Phonetics. Phonemics. Orthoepy. Graphics. Spelling. Lexicology. Lexicography [Suchasna ukrainska mova: Fonetyka. Fonolohija. Orfoepija. Hrafika. Orfohrafija. Leksykolohija. Leksykohrafija], Kyiv, VTs « Akademiia», 367 р.

Gorbanevskij, M. V., Karaulov Ju. N., Shaklein V. M. (2000), Do not speak a rough language. About violations of the norms of literary speech in the electronic and print media [Ne govori shershavym jazykom. O narushenijah norm literaturnoj rechi v jelektronnyh i pechatnyh SMI], Moskva, Galerija, 272 s.

Gorpinich, V. O. (1992), Russian-Ukrainian spelling dictionary [Russko-ukrainskij orfojepicheskij slovar'], Kyiv, 254 s.

Druzhynets, M. L. (2017), Ukrainian Oral Speech of Modern Youth of Ukraine and Abroad: Unstable Standards of pronunciation [Ukrainske movlennia suchasnoi molodi Ukrainy ta zarubizhzhia: nestiiki normy vymovy, Mova: klasychne-moderne-postmoderne], Kyiv, DUKh I LITERA, Vyp.3, рр. 219–227.

Druzhynets, M. L. (2016), Ukrainian spoken language by Kobzars-first prints of Taras Shevchenko (1840), Petro Hulak-Artemovs’kyj (1877), Yevhen Hrebinka (1878), Language: Scientific and Theoretical Journal on Linguistics [Ukrainske usne movlennia za Kobzariamy-pershodrukamy Tarasa Shevchenka (1840), Petra Hulaka-Artemovskoho (1877), Yevhena Hrebinky (1878), Mova: Naukovo-teoretychnyi chasopys z movoznavstva], No. 26, рр. 125–131.

Mykytyn, M. L. (1996), Reflection of national speech in folklore collection Klymentij Zynov’ev "Poems. Proverbs of Commonwealth, Language and style of Ukrainian folklore [Vidbyttia narodnoho movlennia u folklornii zbirtsi «Virshi. Prypovisty [abo te(zh) prysloviia] pospolytыie…» Klymentija Zinovijeva, Mova ta styl ukrainskoho folkloru], Kyiv, pp.154–160.

Mykytyn, M. L. (2003), A codified pronunciation of sound combinations in the monuments of the nineteenth century [Kodyfikovana vymova zvukospoluk u pamiatkakh XIX st., Zapysky z ukrainskoho movoznavstva], Odesa, No. 12, рр. 180–188.

Prokopova, L. I., Totska, N. I. (1990), Social and phonetic sketch of Ukrainian speech of modern youth, Linguistics [Sotsiofonetychnyi narys ukrainskoho movlennia suchasnoi molodi, Movoznavstvo], No. 6, рр. 17–26.

Fashchenko, M. M. (2000), To the problems of pronunciation, Notes on Ukrainian linguistics [Do problem orfoepii, Zapysky z ukrainskoho movoznavstva], Odesa, No. 9, рр. 369–380.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Апресян Ю. Д. Лексическая семантика (синонимические средства языка) / Ю. Д. Апресян. – М.: Наука, 1974. – 221 с.

Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної прагматики / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2011. – 304 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної девіатології: [моногр.] / Ф. С. Бацевич. – Львів: Видавничий центр Львівського націон. університету, 2000. – 237 с.

Бойко В. Проблема орфоепії української мови / В. Бойко. – Мовознавство. – № 11. – 1937. – С. 41–46.

Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : Академія, 2006. – 367 с.

Горбаневский М. В. Не говори шершавым языком. О нарушениях норм литературной речи в электронных и печатных СМИ / М. В. Горбаневский, Ю. Н. Караулов, В. М. Шаклеин. – М. : Галерия, 2000. – 272 с.

Горпинич В. А. Русско-украинский орфоэпический словарь / В. А. Горпинич. – К., 1992. – 254 с.

Дружинець М. Л. Українське мовлення сучасної молоді України та зарубіжжя: нестійкі норми вимови / М. Л. Дружинець // Мова: класичне-модерне-постмодерне. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. – Вип. 3. – С. 219–227.

Дружинець М. Л. Українське усне мовлення за Кобзарями-першодруками Тараса Шевченка (1840), Петра Гулака-Артемовського (1877), Євгена Гребінки (1878) / М. Л. Дружинець // Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса : Астропринт, 2016. – № 26. – С. 125–131.

Микитин М. Л. Відбиття народного мовлення у фольклорній збірці «Вірші. Приповісти [або те(ж) присловія] посполитыє…» Климентія Зіновієва / М. Л. Микитин // Мова та стиль українського фольклору. – К., 1996. – С. 154–160.

Микитин М. Л. Кодифікована вимова звукосполук у пам’ятках ХІХ ст. / М. Л. Микитин // Записки з українського мовознавства. – № 12. – Одеса : Астропринт, 2003. – С. 180–188.

Прокопова Л. І. Соціофонетичний нарис українського мовлення сучасної молоді / Л. І. Прокопова, Н. І. Тоцька // Мовознавство. – № 6. – 1990. – С. 17–26.

Фащенко М. М. До проблем орфоепії / М. М. Фащенко // Записки з українського мовознавства. – № 9. – Одеса, 2000. – С. 369–380.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)