DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2018.25.141329

МОВНА СИТУАЦІЯ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ПЕРІОД 2012 – 2013 ТА 2014 – 2015 РОКІВ: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНЕ ОПИТУВАННЯ

У. В. Кришталь

Анотація


На основі соціолінгвістичного експерименту у статті простежено функціонування української мови серед учнів шкіл Ширяївського району Одеської області. З’ясовано ставлення респондентів до вибору мови спілкування. Схарактеризовано вибір школярами мови для перегляду телепередач, читання книжок, спілкування у побуті та соціальній сфері. Визначено мотиви вибору респондентами мови спілкування. Порівняно результати опитування на тлі подій останніх років у державі.


Ключові слова


мовна ситуація; соціолінгвістичне опитування; анкетування; рідна мова; функціональна мова; респондент

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonyuk, O. V. (2015), Features of the linguistic situation in the educational society of the village Shyriaieve [Osoblyvosti movnoji sytuaciji u navchal'nomu sociumi smt. Shyryajeve], Odesa Linguistic School: Integration of Approaches: Collective. Monogr., Odessa, pp. 101–107.

Bondar, O. I. (2012), Language as a Defining Ethnoprimining Factor in Connection with the Sociolinguistic Situation in the South of Ukraine [Mova jak vyznachal'nyj etnoutvoryujuchyj chynnyk u zvjazku z sociolingvistychnoju sytuacijeju na Pivdni Ukrajiny], Language: Structure, Society, Culture: Sb. sciences articles, Odesa, pp. 142–149.

Burda, T. (1999), Motivation of linguistic behavior of bilinguals (Psycholinguistic study) [Motyvacija movnoji povedinky bilingviv (Psyholingvistychne doslidzhennya)], Ukrainian lesson, No. 9 –10, 11 p.

Velika, A. (2011), Sociolinguistic survey of cadets and police officers in Odesa about the linguistic situation in Ukraine [Sociolingvistychne opytuvannya kursantiv ta pracivnykiv milicii' m. Odesy pro movnu sytuaciju v Ukrajini], Language and society, No. 2, pp. 72–77.

Danilevskaya, O. M. (2017), Language situation in general educational institutions of Ukraine (on the results of sociolinguistic research) [Movna sytuacija v zagal'noosvitnih navchal'nyh zakladah Ukrajiny (za rezul'tatamy sociolingvistychnogo doslidzhennya)], Notes on Ukrainian linguistics: Sb. sciences works, Odesa, Volume 2, No. 24, pp. 28–43.

Zalizniak, G. M. (2001), Language situation in Kyjiv : the present day and the future [Movna sytuacija Kyjeva : den' s'ogodnishnij ta pryjdeshnij], Kiyiv, 95 p.

Ivanishin, V. (1994), Language and nation [Mova i nacija], Drohobych, 218 pp.

Tkachenko, O. (2004), Ukrainian language and linguistic life of the world [Ukrajins'ka mova i movne zhyttya svitu], Kiyiv, 271 p.

Formanova, S. V. (2017), The language situation in the school environment of the Shyriaieve district of the Odesa region in the period 2012 – 2013 and 2014 – 2015 [Movna sytuacija u shkil'nomu seredovyshhi Shyryai'vs'kogo rajonu Odes'koi' oblasti u period 2012 – 2013 ta 2014 – 2015 rokiv], Goncharov Readings: Sb. sciences articles, Odesa, P. 85–88.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонюк О. В. Особливості мовної ситуації у навчальному соціумі смт. Ширяєве / О. В. Антонюк, У. В. Кришталь // Одеська лінгвістична школа : інтеграція підходів : колект. моногр. / за заг. ред. Ковалевської Т. Ю. – Одеса : ПолиПринт, 2015. – С. 101–107.

Бондар О. І. Мова як визначальний етноутворюючий чинник у зв’язку з соціолінгвістичною ситуацією на Півдні України / О. І. Бондар // Мова : структура, суспільство, культура : зб. наук. статей. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2012. – С. 142–149.

Бурда Т. Мотивація мовної поведінки білінгвів (Психолінгвістичне дослідження) / Т. Бурда // Урок української. – 1999. – № 9 – 10. – С. 11.

Велика А. Соціолінгвістичне опитування курсантів та працівників міліції м. Одеси про мовну ситуацію в Україні / А. Велика // Мова і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 72–77.

Данилевська О. М. Мовна ситуація в загальноосвітніх навчальних закладах України (за результатами соціолінгвістичного дослідження) / О. М. Данилевська // Записки з українського мовознавства : зб. наук. праць. / гол. ред. Т. Ю. Ковалевська. – Одеса : ПолиПринт, 2017. – Том 2. – Вип. 24. – С. 28–43.

Залізняк Г. М. Мовна ситуація Києва : день сьогоднішній та прийдешній / Г. М. Залізняк, Л. Т. Масенко. – К. : КМ Академія, 2001. – 95 с.

Іванишин В. Мова і нація / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Вид. фірма Відродження, 1994. – 218 с.

Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу / О. Ткаченко. – К. : Спалах, 2004. – 271 с.

Форманова С. В. Мовна ситуація у шкільному середовищі Ширяївського району Одеської області у період 2012 – 2013 та 2014 – 2015 років / С. В. Форманова, У. В. Кришталь // Гончарівські читання : зб. наук. статей. – Одеса : вид. Букаєв В. В., 2017. – С. 85–88.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)