DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2018.25.141378

КЛЮЧОВІ СЛОВА РЕКЛАМНИХ ТЕКТІВ ЯК КОНЦЕНТРИ СУГЕСТІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОВИ

О. М. Олексюк

Анотація


Статтю присвячено аналізу ключових слів, виокремлених із текстів комерційної реклами та власне рекламних слоганів, які збагачені сугестійним ефектом. Висвітлено низку мовних ознак зафіксованих ключових слів, за допомогою технологій нейролінгвістичного програмування розкрито їхню сугестогенну природу.


Ключові слова


комерційна реклама; ключові слова; нейролінгвістичне програмування; вплив; семантика; сугестійний вплив

Повний текст:

PDF

Посилання


Bendler, R. & Grinder, D. (1998), Hypnotic techniques templets of Milton Erikson from the NLP/R point of view [Shablony gipnoticheskikh tekhnik Miltona Eriksona s tochki zreniia NLP/R], Renome, Simferopol, 208 p.

Honcharov, H. (1995), Suggestion: theory and practice [Suggestia: teoriia i praktika], KSP, Moscow, 320 p.

Kovalevska, T. (2006), Functional dominants of actual media texts: persuasion or impact? [Funktsionalni dominanty aktualnykh media-tekstiv: perekonuvannia chy vplyv], ORIDU NADU, Odesa, 110–119.

Kovalevska, T. (2006), Communicative aspects of neurolinguistic programming [Komunikatyvni aspekty neirolinhvistychnoho prohramuvannia], Astroprynt, Odesa, 324 p.

Pocheptsov, G. (1999), Communicative technologies of the twentieth century [Kommuniktivnyie tekhnologii dvadtsatogo veka], Vakler, Moscow, 352 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бэндлер Р. Шаблоны гипнотических техник Милтона Эриксона с точки зрения НЛП/Р. Бэндлер, Д. Гриндер. – Симферополь : Реноме, 1998. – 208 с.

Гончаров Г. А. Суггестия: теория и практика / Г. А. Гончаров. – М. : КСП, 1995. – 320 с.

Ковалевська Т. Ю. Функціональні домінанти актуальних медіа-текстів: переконування чи вплив? / Т. Ю. Ковалевська // Діалог: Медіа-студії : зб. наук. праць. – Вип. 4. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. – С. 110–119.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : монографія / Т. Ю. Ковалевська. – вид. друге, випр. і доп. – Одеса : Астропринт, 2006. – 324 с.

Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999. – 352 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)