СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ПАРАДИГМІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ: ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА

Автор(и)

  • М. С. Славінська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2018.25.142231

Ключові слова:

соціальна реклама, структура, стратегії, українська лінгвістика, вплив

Анотація

Статтю присвячено аналізу найпоказовіших наукових розробок науковців, присвячених соціальній рекламі, визначено коло неопрацьованої проблематики, акцентовано на необхідності поглибленого вивчення феномену соціальної реклами у вітчизняній лінгвістиці, виокремлено актуальні аспекти перспективних пошуків у зазначеній царині.

Посилання

Andrusenko, A. (2006), Social Advertisement in Ukraine: Achievements and Prospects [Sotsialna reklama v Ukraini: zdobutky ta perspektyvy] Marketynh v Ukraini, No. 1, pp.4-5.

Bashuk, T. O. (2012), Social advertisement as a kind of political technology [Sotsialna reklama yak vyd politychnoi tekhnolohii], Ekonomichni problemy staloho rozvytku: materialy dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 20-richchiu naukovoi diialnosti f-tu ekonomiky ta menedzhmentu, SumDU, Sumy, pp. 13-14.

Buhrym, V. (2004), Social advertisement in the information space. Actual problems of international relations [Sotsialna reklama v informatsiinomu prostori], Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, No.50, pp. 58-62

Hrynko-Huzevska, A.V. (2008), Interrelations of local self-government bodies with the subjects of advertising activity [Vzaiemovidnosyny orhaniv mistsevoho samovriaduvannia z subiektamy reklamnoi diialnosti [Tekst]], Ekonomika ta derzhava, No. 7, pp. 85-87.

Doktorovych, M. O. (2014), Social advertising: structure, functions, psychological influences [Sotsialna reklama: struktura, funktsii, psykholohichnyi vplyv], Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Ser.: Pedahohichni nauky, No.115, pp.70-73

Donchyk, N. H. (2012), Verbal component of contemporary social advertising as an effective communicative strategy [Verbalna skladova suchasnoi sotsialnoi reklamy yak efektyvna komunikatyvna stratehiia], Materialy dopovidei V Rehionalnoi studentskoi naukovoi konferentsii «Mova ta literatura yak obiekty filolohichnoho doslidzhennia», Kharkiv, KhNU im. V.N.Karazina, pp.122-124

Dosenko, A. (2013), Social advertising of Ukraine: prospects of development [Sotsialna reklama Ukrainy: perspektyvy rozvytku], Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, No.53, pp. 163-165

Diachuk, O.V. (2014), The communicative strategy of intimidation and the means of its implementation in the discourse of shocking social advertising in the United States [Komunikatyvna stratehiia zaliakuvannia ta zasoby yii realizatsii v dyskursi shokovoi sotsialnoi reklamy SShA], Problemy semantyky, prahmatyky ta kohnityvnoi linhvistyky, No.26, pp.95-105

Yendrzhyievska, T. (2012), Social Advertisement in Ukraine [Sotsialna reklama v Ukraini], available at: http://intkonf.org/endrzhievska-to-chaplinskiy-yub-sotsialna-reklama-v-ukrayini/

Law of Ukraine "On Advertising" (2008), [Zakon Ukrainy «Pro reklamu»], Informatsiine zakonodavstvo Ukrainy, pp.166-183

Klymenko, O. (2011), Social advertising as a special genre of advertising discourse [Sotsialna reklama yak osoblyvyi zhanr reklamnoho dyskursu], Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia «Filolohichni nauky. Movoznavstvo», Lutsk, VNU im. Lesi Ukrainky, pp.55-59.

Kurban, A. (2007), Social advertising: state order, market of marketing communications or the sphere of civil responsibility of the community [Sotsyalnaia reklama: hoszakaz, rыnok marketynhovыkh kommunykatsyi yly sfera hrazhdanskoi otvetstvennosty obshchestva?], Zerkalo nedely, No.16-17, 26 p.

Kutuza, N. V. (2010), Social advertising as manipulative technologies of political PR [Sotsialna reklama yak manipuliatyvni tekhnolohii politychnoho PR] Uchёnыe zapysky Tavrycheskoho natsyonal'noho unyversyteta ym. V. Y. Vernadskoho, No. 2, pp. 233-238.

Prymak, T. (2006), What should be social advertising? [Yakoiu maie buty sotsialna reklama?], Marketynh v Ukraini, No. 5, pp. 19-24.

Sydorenko, T., Comparative characteristic of young people's perception of shocking and humorous social advertising [Porivnialna kharakterystyka spryiniattia moloddiu shokuiuchoi ta humorystychnoi sotsialnoi reklamy], available at: http://www.rusnauka.com/

Skliarenko, N.V. (2012), Social advertising in the context of design [Sotsialna reklama v konteksti dyzainu], Lutsk, LNTU, 232p.

Khavkina, L. (2010), Contemporary Ukrainian advertising myth: monograph [Suchasnyi ukrainskyi reklamnyi mif: monohrafiia], Kharkiv, Kharkivske istoryko-filolhichne tovarystvo, 352p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-13

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА