DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181448

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ СУЧАСНОЇ ЛІНГВОСТИЛІСТИКИ В ДЗЕРКАЛІ ВИДАННЯ «ЗАПИСКИ З УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА»

С. П. Бибик

Анотація


У статті узагальнено теоретичні і практичні напрямки сучасної лінгвостилістики, які відбивають зацікавлення авторів публікацій у науковому виданні Одеського національного університету імені І. І. Мечникова «Записки з українського мовознавства». Визначено ключові поняття досліджень, проведено зіставлення актуальних термінів із відомими реєстрами понять української лінгвостилістики.

Ключові слова


лінгвостилістика; термін; одеська філологічна школа; поетична ономастика; стилістика художньої мови; стилістика рекламного тексту; рівнева стилістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Batsevich, F. S., (2007), Dictionary of Terms of Intercultural Communication [Slovnyk terminiv mizhkul’turnoyi komunikatsiyi], Dovira, Kyiv, 205 p.

Bybyk, S., (2017), Systemy biblio- i terminohrafichnoyi informatsiyi z ukrayins’koyi linhvostylistyky ХХ – pochatku ХХІ st. [Systems of bibliographic and terminographic information on Ukrainian linguistic stylistics of the XXth - beginning of the XXI century]. Lyudyna. Komp’yuter. Komunikatsiya : zbirnyk naukovykh prats [Man. Computer. Communication: a collection of scientific works], Vydavnytstvo L’vivs’koyi politekhniky, L’viv, pp. 117–119.

Ozerova, N. H. (ed.), (2006), Vitaliy Makarovych Rusanivs’kyy: bibliohr. do 75-richchya [Vitaliy Makarovich Rusanovsky: bibliographer. to the 75th anniversary], Dovira, Kyiv, 45 p.

Sinitsa, I. A., (ed.), (2009), Halyna Prokopivna Yizhakevych: Biobibliohrafiya [Galina Prokopivna Yezhakevich: Bibliography], Publishing House of Dmitry Burago, Kyiv, 56 p.

Yermolenko, S. Ya., (1999), Narysy z ukrayins’koyi slovesnosti [Essays on Ukrainian Literature], Dovira, Kyiv, 432 p.

Mikhailin, I.L. (ed.), (2013), Journalism: dictionary-directory. Academic Edition, Kyiv, 320 p.

Zubov, M. I., Kolesnik, V. O., (2000), Yuriy Oleksandrovych Karpenko: Bibliohrafichnyy pokazhchyk [Yury A. Karpenko: Bibliographic index], Vyp. 3. Astroprint, Odessa, 36 p.

Rusanivsky, V. М. (ed.), (1976), Ivan Kostyantynovych Bilodid [Ivan Konstantinovich Bilodid], Naukova dumka, Kyiv, 59 p.

Bilodid, I. K. (ed.), (1958), Leonid Arseniyovych Bulakhovs’kyy [Leonid Arsenievich Bulakhovsky], Vydavnytstvo AN URSR, Kyiv, 31 p.

Lysychenko, L. A., Lysychenko, T. Yu., (2015), Kharkivs’ka filolohichna shkola. Linhvistychni tradytsiyi [Kharkiv Philological School. Linguistic traditions], KHTMT, Kharkiv, 232 p.

Kovalevskaya, T. Yu. (ed.), (2015), Odes’ka linhvistychna shkola: intehratsiya pidkhodiv [Odessa Linguistic School: Integration of Approaches]: collective monograph. PolyPrint, Odessa, 330 p.

Edlichka, A. (ed.), (1977), Slovar’ slavyanskoy lynhvystycheskoy termynolohyy [Dictionary of Slavic linguistic terminology], 553 p.

Yermolenko, S.Ya. (ed.), (2007), Ukrayins’ka linhvostylistyka XX – pochatku XXI st.: systema ponyat’ i bibliohrafichni dzherela [Ukrainian linguistic style of the XXth to the beginning of the XXI century: a system of notions and bibliographic sources], Hramota, Kyiv, 366 p.

Cheremskaya, O. (2016), Origins of the Kharkiv Philological School and Potebnian national-linguistic traditions. Ukrayins’ka mova [Ukrainian language], No. 2. pp. 92-111.

Tsyganok, G. М. (2017). Rozvytok ukrayins’koyi fonetychnoyi terminolohiyi XX – pochatku XXI stolittya: [Development of the Ukrainian phonetic terminology of the XX – the beginning of the XXI century]: author's abstract. Dis. for the sciences. Degree Candidate Philological Sciences: specialty 10.02.01 – Ukrainian language. Kyiv, 20 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ : Довіра, 2007. 205 с.

Бибик С. Системи бібліо- й термінографічної інформації з української лінгвостилістики ХХ – початку ХХІ ст. Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. С. 117–119.

Віталій Макарович Русанівський: бібліогр. до 75-річчя / вступ. ст., упоряд. Н. Г. Озерова. Київ : Довіра, 2006. 45 с.

Галина Прокопівна Їжакевич: Біобібліографія / упоряд. І. А. Синиця. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. 56 с.

Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності. Київ : Довіра, 1999. 432 с.

Журналістика: словник-довідник / авт.-уклад. І. Л. Михайлин. Київ: Академвидав, 2013. 320 с.

Зубов М. І., Колесник В. О. Юрій Олександрович Карпенко: Бібліографічний покажчик. Вип. 3. Одеса : Астропринт, 2000. 36 с.

Іван Костянтинович Білодід / вступ. ст. В. М. Русанівського ; покажч. друк. пр. уклали : Н. Ф. Королевич, Л. П. Мостицька. Київ : Наук. думка, 1976. 59 с.

Леонід Арсенійович Булаховський / вступ. ст. І. К. Білодіда ; бібліогр. склала Н. Ф. Гретченко. Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. 31 с.

Лисиченко Л. А., Лисиченко Т. Ю. Харківська філологічна школа. Лінгвістичні традиції. Харків : ХТМТ, 2015. 232 с.

Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів : колективна монографія / за заг. ред. Т. Ю. Ковалевської. Одеса : ПолиПринт, 2015. 330 с.

Словарь славянской лингвистической терминологии / науч. ред. А. Едличка. Praha, 1977. 553 с.

Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела / за ред. С. Я. Єрмоленко. Київ : Грамота, 2007. 366 с.

Черемська О. Витоки Харківської філологічної школи і потебнянські національно-мовні традиції. Українська мова. 2016. № 2. С. 92–111.

Циганок Г. М. Розвиток української фонетичної термінології ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спеціальність 10.02.01 – українська мова. Київ, 2017. 20 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)