DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181455

ЗАГОЛОВОК ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ В ЖАНРІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ

О. Ф. Немировська

Анотація


Стаття присвячена вивченню особливостей функціонування і стилістичної ролі заголовка у романі В. Малика «Горить свіча», його ролі у розкритті авторської концепції. Аналізуються функціональне навантаження, особливості вживання, стилістичні конотації, образний потенціал заголовних лексем, уживання яких залежить від тематики твору, авторського задуму. Кожне використання заголовних лексем є чітко продуманим, ілюструє широкий спектр образних та експресивних трансформацій, а також тісну взаємодію з іншими лінгвістичними й екстралінгвістичними факторами.


Ключові слова


заголовні лексеми; варіанти-синоніми; авторська концепція твору; художній контекст

Повний текст:

PDF

Посилання


Adrianov, I. J. (1990), Semantic potential of the titles in Ivan Bunin’s poetry [Semanticheskij potentsial zaglavij v poezii I. A. Bunina], Philologicheskije nauki, №5, pp. 100–103.

Vygotskij, L. S. (1968), Psychology of art [Psichologija iskusstva], Nauka, Moskva, 578 p.

Galperin, I. R. (1981), Text as object of linguistic research [Tekst kak object lingvisticheskogo issledovanija], Nauka, Moskva, 138 p.

Kozhyna, N. A. (1988), Title of work of literature: ontology, functions, parameters of typology [Zaglavije hudozestvennogo proizvedenija: ontologija, funkciji, parametry tipologii], Problemy strukturnoj lingvistiki – 1984, Nauka, Moskva, pp. 167–183.

Kochan, I. M. (2008), Lingual analyze of text [Lingvistychnyj analiz tekstu], Znannia, Kyiv, 423 p.

Kocherga, I. A. (1973), Joy of art [Radist’ mystetstva], Dnipro, Kyiv, 187 p.

Malyk, V. K. (2013), The candle light [Goryt’ svicha], Folio, Kharkiv, 444 p.

Nemchenko, I. (2008), Poetry of title in M.Khvylovyj’s short stories [Poetyka zagolovka u novelistytsi M.Khvylovogo], Naukovyj visnyk KhDU, Seria “Lingvistyka”, Vyp. 3, Kherson, pp. 119–122.

Russian onomastics, (1984), [Russkaja onomastika], Sbornik nauchnyh trudov, OGU, Odessa, 186 p.

Tkachuk, N. O. (2009), Semantic space of linguistic symbol [Smyslovyj prostir lingvistychnogo symvolu], Mova: Naukovo-theoretychny chasopis, Astroprint, Odessa, pp. 131–135.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адрианов И. Ю. Семантический потенциал заглавий в поэзии И. А. Бунина // Филологические науки, 1990. С. 100–103.

Выготский Л. С. Психология искусства. М. : Наука, 1968. 578 с.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М. : Наука, 1981. 138 с.

Кожина Н. А. Заглавие художественного произведения: онтология, функции, параметры типологии // Проблемы структурной лингвистики, 1984 : Сб. науч. труд. М. : Наука, 1988. С. 167–183.

Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : Навч. посіб. 2-е вид., перероб. і допн. – К. : Знання, 2008. 423 с.

Кочерга І. А. Радість мистецтва : Зб. театральної публіцистики. К. : Дніпро, 1963. 187 с.

Малик В. К. Горить свіча. Харків : Фоліо, 2013. 444 с.

Немченко І. Поетика заголовка у новелістиці М. Хвильового // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. Херсон : Вид-во ХДУ, 2006. Вип. 3. С. 119–122.

Русская ономастика: Сб. науч. труд. Одесса : ОГУ, 1984. 186 с.

Ткачук Н. О. Смисловий простір лінгвістичного символу // Мова : Науково-теоретичний часопис. Одеса : Астропринт, 2009. № 14. С. 131–135.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)