ОЗНАЧАЛЬНИЙ ПРОСТІР САКРАЛЬНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯДОК (СВІТОВЕ ДЕРЕВО – ЦЕРКВА)

Автор(и)

  • О. Ю. Чорна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181458

Ключові слова:

означальний простір, колядка, семіосфера новорічних свят, світове дерево, церква, епітет

Анотація

Статтю присвячено аналізові означального простору сакрального центру (світове дерево – церква) в українських колядкових текстах. З’ясовано особливості епітетних характеристик означених центрів з урахуванням специфіки обрядового тексту. Доведено, що символіка образів дерева та церкви безпосередньо пов’язана із семіосферою різдвяно-новорічних свят і прагматикою жанру, відбиває давні міфологічні уявлення про устрій світу.

Посилання

Vaintrub, I. (1996), Semantics of the Christian temples of the Middle Ages [Semantyka khrystyianskykh khramiv Serednovichchia], Liudyna i svit, 1996, pp. 26–30.

Hrushevskyi M. (1993), History of Ukrainian Literature [Istoriia ukrainskoi literatury: V 6 t.], Lybid, Kyiv, T.1., 392 p.

The etymological dictionary of the Ukrainian language [Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy], Naukova dumka, Kyiv, T. 5, 704 p.

Zhaivoronok,V. (2006), Signs of Ukrainian ethnoculture [Znaky ukrainskoi etnokultury], Dovira, Kyiv, 703 p.

Kachmar, M. (2013), Ukrainian carols for a girl: the role and place of metamorphosis in the process of initiating a heroine [Ukrainski koliadky divchyni: rol i mistse metamorfozy u protsesi initsiatsii heroini], Mifolohiia i folklor, № 2–3, pp. 44–53.

Koval, H. (2011), The floral symbolic code of the calendar-ritual poetry of Ukrainians [Florystychnyi symvolichnyi kod kalendarno-obriadovoi poezii ukraintsiv], Narodoznavchi zoshyty, № 3, pp. 476–481.

Christmas carols and New Year's noel singing [Koliadky i shchedrivky] (1914), NTSH, Lviv, T. 1, 269 p., T. 2, 379 p.

Christmas carols and New Year's noel singing [Koliadky ta shchedrivky], (1965), Naukova dumka, Kyiv, 804 p.

Korobka, M. (1901), Carols recorded in Volyn Polissya [Kolyadki, zapisannye v Volynskom Polѣsi], Zhyvaia staryna, Vyp. 2, pp. 261–296.

Kostomarov, N. (2019), Slavic mythology [Slavyanskaya mifologiya], Yurayt, M, 667 p.

Liuta, T. (2016), Kievan ancient temples in time and space [Kyivski davnoruski khramy u chasi i prostori], Ukrainske nebo 2, pp. 297–315.

Malymon, T. (2006), Аttributive space of the image of the ,,world tree” in Ukrainian carols [Oznachalnyi prostir obrazu ,,svitovoho dreva” v ukrainskykh koliadkakh], Visn. Khark. un-tu, Vyp. 49. pp. 36–39.

Materials on folk literature of the Poltava province [Materialy po narodnoy slovesnosti Poltavskoy gubernii] (1915), Tip. G. Markevicha, Poltava, 150 p.

Mishchenko, A. (2010), The representation of Ukrainians about the World Tree in a comparative context [Uiavlennia ukraintsiv pro Svitove derevo u porivnialnomu konteksti], Etnichna istoriia narodiv Yevropy, Vyp. 31, pp. 47–54.

Folk songs of Galician and Ugrian Rus [Narodnye pesni Galitskoy i Ugorskoy Rusi] (1878), Izd-vo Imp. Obshch-va Istorii, M, Ch. 2, 176 p, Ch.3, 556 p.

Petrenko, O. (2011), Sacrality verbalization in Ukrainian Christmas carols : Author’s thesis [Verbalizatsiia sakralnosti v ukrainskykh koliadkakh: avtoref. dys. … kand. filol. nauk], Odesa, 22 p.

The collection of materials on the Little-Russian folklore [Sbornik materialov po malorusskomu folkloru] (1902), Typ. Hub. Zemstva, Chernyhov, pp. 9–169.

Slavic antiquities [Slavyanskie drevnosti] (1995–2012), Mezhdunarodnye otnosheniya, M, T. 1, 584 p., T. 2, 697 p. T. 3, 699 p., T. 5, 736 p.

Dictionary of the Ukrainian language [Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 t.] (1970–1980), Naukova dumka, Kyiv, T. 2, 550 p. T. 6, 832 p.

Sorochuk, L. (2008), The archaic meanings of folklore and ritual traditions in ethnoculture of Ukrainians [Arkhaichni smysly folklorno-obriadovoi tradytsii v etnokulturi ukraintsiv]. Naukovi zapysky, Vyp. 3, pp. 92–101.

Toporov, V. (1980), World tree [Mirovoe derevo], Sovetskaya Entsiklopediya, M, T. 1, pp. 389–406.

Fedorovych, N. (2014), Ukrainian folk astronomy [Ukrainska narodna astronomiia], Ukrainske nebo, pp. 88–155.

Filon, M. (1999), Mythologemah 'hainoie pania' in Ukrainian carols [Mifolohema 'hainoie pania' v ukrainskykh koliadkakh], Visn. Khark. un-tu, Vyp. 538, pp. 42–51.

Filon, M., Khomik, O. (2016), Road and tree as manifestations of the organization of the Ukrainian mythopoetic space [Doroha i derevo yak manifestanty orhanizatsii ukrainskoho mifopoetychnoho prostoru], Visn. Khark. un-tu,Vyp. 74, pp. 93–98.

Chubinskiy, P. (1872–1878), Materials and studies of the ethnographic statistical expedition to the Western Russian region [Materialy i issledovaniya etnografichesko-statisticheskoy ekspeditsii v Zapadno-Russkiy kray], Tip. Bezobrazova, SPb, T. 3, 488 p.

Shukhevych, V. (1904), Hutsulshchyna [Hutsulshchyna], NTSh, Lviv, 302 p.

Eliade, M. (1999), Essays on Comparative Religion [Ocherki sravnitel'nogo religiovedeniya], Ladomir, M., 488 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-23

Номер

Розділ

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ