DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181509

ЕТНОМОВНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НОСІЇВ СУРЖИКУ

І. І. Брага

Анотація


З метою аналізу етномовної ідентифікації суржикомовців – мешканців Сумської області –залучено метод мовних біографій, а також метод дискурсивного аналізу та метод моделювання. Виявлено ідентифікувальні моделі, що репрезентують додаткову етномовну ідентичність з властивими їй ознаками двоїстої та дифузної ідентичностей, яка накладається на основну ідентичність – українці.


Ключові слова


ідентичність; ідентифікація; етномовна ідентифікація; суржик; носії суржику

Повний текст:

PDF

Посилання


Braha, І. І. (2014), The Ukrainian-Russian surzhyk speaker’s language personality in her linguistic biographies [Movna osobystist nosiya ukrayinsko-rosijskoho surzhyku v joho movnykh avtobiohrafiyakh], Visnyk Doneczkoho universytetu. Naukovyi zhurnal. Seria B (humanitarni nauky), Vinnycya, № 1–2, pp. 32–39.

Braha, І. І. (2014), The modern state of the sociolinguistic terminology (to the problem statement) [Suchasnyi stan sociolinhvistychnoi terminolohii (do postanovky problemy)], Visnyk Dnipropetrovskoho universytety. Seria: Movoznavstvo. Vyp. 20 (1). Dnipropetrovskyi nacionalnyi un-t imeni Olesya Honchara. Dnipropetrovsk, Т. 22. № 11, pp. 22–32.

Honcharova, М. (2015), The role of language in identity types framing. Language and society [Rol movy u formuvanni riznovydiv identychnostei], Lvivskyi nacionalnyi un-t imeni Ivana Franka, Lviv, Issue 6, pp. 60–69.

Zhajvoronok, V. V. (2006), Signs of Ukrainian ethnoculture : dictionary-directory [Znaky ukrayins’koyi etnokultury : slovnyk-dovidnyk], Dovira, Kyiv, 703 p.

Culturology : encyclopedic dictionary (2013) [Kulturolohiya : encyklopedychnyi slovnyk] / М. P. Аlchuk, F. S. Bacеvych, І. М. Bоikо; ed. by V. P. Меlnykа, Lvivskyi nacionalnyi un-t imeni Ivana Franka, Lviv, 508 p.

Mykhalchuk, О. (2013), Ethnolinguistic community: sociolinguistic parameters and status [Etnomovna spilnota: sociolinhvistychni parametry ta status], Language and society, Lvivskyi nacionalnyi un-t imeni Ivana Franka, Lviv, Issue 4, pp. 33–42.

Radevych-Vynnytskyi, Ya. (1997), Identity and its linguistic component in heterogeneous society: Ukrainian reality [Identychnist ta yiyi movnyi component u neodnomovnomu suspilstvi: ukrayinski realiyi], Language and society, Lvivskyi nacionalnyi un-t imeni Ivana Franka, Lviv, Issue 2, pp. 101–113.

A dictionary of sociolinguistics, (2006), [Slovar sociolingvisticheskih terminov] / ed. by V. Ju. Мikhalchenko, In-t jazykoznanija RАN. Nаuchno-issledovatelskij centr po nacionalno-jazykovym otnoshenijam, Моscow, 312 p.

Dictionary of the Ukrainian language : in 4 volumes (1958–1959) [Slovar ukrayinskoyi movy v 4 t.] / Comp. by B. Hrinchenko, Vyd-vо Аkаdemiyi nauk Ukrayinskoyi RSR, Kyiv.

Dictionary of the Ukrainian language : in 11 volumes (1970–1980) [Slovnyk ukrayinskoyi movy : v 11 t.] / АN URSR. In-t movoznavstva; ed. by І. К. Bіlоdіd, Naukova Dumka, Kyiv.

Таrаnеnко, О. О. (2004), Ukrainian-Russian language contacts [Ukrayinsko-rosijski movni kontakty], Ukrayinska mova. Encyklopediya / rеdkоl. : V. М. Rusаnіvskyi, О. О. Таrаnеnkо (spivholovy), М. P. Zyabluk tа іn. 2-е vyd., vypr. і dоp. Ukr. encykl. іm. М. P. Bazhana, Kyiv, рр. 744–746.

Freud, S. (1998), Introduction to psychoanalysis [Vstup do psykhoanalizu] / transl. from German, Основи, Kyiv, 709 p.

Shumarova, N. P. (2011), Ethno-linguistic identification from the sociolinguistics point of view [Еtnomovna identyfikaciya z pohlyadu sociolinhvistyky], Zhyttya – u slovi : zb. nauk. pr. nа pоshаnu аkаd. V. М. Rusanivskoho, Vyd. dim Dmytra Buraho, Kyiv, pp. 353–359.

Erikson, H. E. (2006), Identity: Youth and Crisis [Identichnost: junost i krizis] / transl. from Engl. Second ed., Flinta : MPSI : Progress, Moscow, 352 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Брага І. І. Мовна особистість носія українсько-російського суржику в його мовних автобіографіях. Вісник Донецького університету. Науковий журнал. Серія Б (гуманітарні науки). Вінниця. 2014. № 1–2. С. 32–39.

Брага І. І. Сучасний стан соціолінгвістичної термінології (до постановки проблеми). Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. Вип. 20 (1). Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний ун-т імені Олеся Гончара, 2014. Т. 22. № 11. С. 22–32.

Гончарова М. Роль мови у формуванні різновидів ідентичностей. Мова і суспільство. Львів : Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 2015. Вип. 6. С. 60–69.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.

Культурологія : енциклопедичний словник / М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко; за ред. В. П. Мельника. Львів : Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 2013. 508 с.

Михальчук О. Етномовна спільнота: соціолінгвістичні параметри та статус. Мова і суспільство. Львів : Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 2013. Вип. 4. С. 33–42.

Радевич-Винницький Я. Ідентичність та її мовний компонент у неодномовному суспільстві: українські реалії. Мова і суспільство. Львів : Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 2011. Вип. 2. С. 101–113.

Словарь социолингвистических терминов / отв. ред. В. Ю. Михальченко. Москва : Ин-т языкознания РАН. Научно-исследовательский центр по национально-языковым отношениям, 2006. 312 с.

Словарь української мови : в 4-х т. / упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко. Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958–1959.

Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980.

Тараненко О. О. Українсько-російські мовні контакти. Українська мова. Енциклопедія / редкол. : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2004. С. 744–746.

Фройд З. Вступ до психоаналізу / пер. з нім. Київ : Основи, 1998. 709 с.

Шумарова Н. П. Етномовна ідентифікація з погляду соціолінгвістики. Життя – у слові : зб. наук. пр. на пошану акад. В. М. Русанівського. Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. С. 353–359.

Эриксон Э. Идентичность : юность и кризис / пер. с англ. 2-е изд. Москва : Флинта : МПСИ : Прогресс, 2006. 352 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)