DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181666

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОЛІ ЖІНКИ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

А. М. Кайдаш

Анотація


У статті проаналізовано соціолінгвістичний аспект функціонування фемінних назв у сучасній художній прозі. Дослідження лінгвального вияву реалізації суспільних функцій жінки здійснене на основі романів Люко Дашвар, оскільки її ідіолект представляє широку панораму вживаних фемінітивів.


Ключові слова


фемінітив; фемінна номінація; художній текст; ідіолект; соціальна роль

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilousenko, P. I., Nimchuk, V. V. (2002), The sketches on the history of Ukrainian word building (the suffix -ytsia) [Nimchuk. Nary`sy` z istoriyi ukrayins`kogo slovotvorennya (sufiks -y`cya)], Zaporizhia – Kyiv, 480 р.

Brus, M. P. (2001), The general female nominations in the Ukrainian language of the 16-17 th centuries: word building and semantics: [Zagal`ni zhinochi nominaciyi v ukrayins`kij movi XVI–XVII stolit`: slovotvir i semanty`. ka]: : dys. … kand. filol. nauk: 10. 02. 01., Ivano-Frankivsk, 260 р..

Brus, M. P. (2008), The Feminitives in the artistic language by Oleksandr Oles [Feminity`vy` v xudozhnij movi Oleksandra Olesya]. Visnyk of Sumy State University. Series “Philology”, № 2, pp. 19–24.

Brus, M. P. (2009), Feminitives of Ukrainian language in the interweaving of ancient and modern tendencies [Feminity`vy` ukrayins`koyi movy` v perepletinni davnix i suchasny`x tendencij], Visnyk of Lviv University, Series “Philology”, Issue 46, Part I, pp. 61–69.

Buriachok, A. A. (1961), The denominations of affinity and virility in the Ukrainian language [Nazvy` sporidnenosti i svoyacztva v ukrayins`kij movi], Kyiv, 148 р..

Dashvar, Liuko (2010), To have everything [Maty` vse], Book club “The Family Leisure Club”, Kharkiv, 336 p.

Dashvar, Liuko (2013), Milk with blood [Moloko z krov'yu], Book club “The Family Leisure Club”, Kharkiv, 272 p.

Dashvar, Liuko (2015), On the smell of meat [Na zapax m'yasa], Book club “The Family Leisure Club”, Kharkiv, 368 p.

Dashvar, Liuko (2015), The Cover [Pokrov], Book club “The Family Leisure Club”, Kharkiv, 384 p.

Dashvar, Liuko (2009), Paradise Center [RAJ. Centr], Book club “The Family Leisure Club”, Kharkiv, 272 p.

Dashvar, Liuko (2007), The village is not human [Selo ne lyudy], Book club “The Family Leisure Club”, Kharkiv, 270 p.

Kaidash, A. M. (2016), Liuko Dashvar’s new thinking feminicone [Feminikon movomy`slennya Lyuko Dashvar], The literature and culture of Polissia, Nizhyn, Issue 84, pp. 194–198.

Kovalyk, I. I. (1962), The word building category of suffixes in general denominations of female living beings in Eastern-Slavic languages in comparison with other Slavic languages [Slovotvorchyj rozryad sufiksal`nyx zagal`nyx nazv zhyvyx istot zhinochoyi stati u sxidnoslovyans`kyx movax u porivnyanni z inshymy slovyans`kymy movamy], The questions of the Ukrainian linguistics, Book 5, рр. 3-34..

Semeniuk, S. P. (2000), The formation of word building system of nouns with a modifying meaning of female in the new Ukrainian language [Formuvannya slovotvirnoyi sy`stemy` imenny`kiv iz mody`fikacijny`m znachennyam zhinochoyi stati v novij ukrayins`kij movi : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk] : the author’s synopsis of thesis for obtaining the academic degree of PhD in Philology, Zaporizhia, 20 р..

Semeniuk, S. (2009), The borrowed formants in nouns with a modifying meaning of female (the end of the 18 th century – the beginning of the 21 st century) [Zapozycheni formanty v imennykax z modyfikacijnym znachennyam zhinochoyi stati (kinecz` XVIII – pochatok XXI st.)], The Ukrainian language, № 2, pp. 14–20.

Feketa, I. I. (1968), Female personal names in the Ukrainian oral literature speech [Zhinochi osobovi nazvy v ukrayins`komu usnomu literaturnomu movlenni], Linguistics, № 5. pp. 72–75.

Feketa, I. I. (1974), The peculiarities of creation of female denominations [Osoblyvosti tvorennya nazv osib zhinochoyi stati], The Ukrainian language and literature at school, № 4, pp. 77–79.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білоусенко П. І., Німчук В. В. Нариси з історії українського словотворення (суфікс -иця). Запоріжжя – Київ, 2002. 480 с.

Брус М. П. Загальні жіночі номінації в українській мові XVI–XVII століть: словотвір і семантика : дис. … канд. філол. наук: 10. 02. 01. Івано-Франківськ, 2001. 260 с.

Брус М. П. Фемінітиви в художній мові Олександра Олеся. Вісник СумДУ. Серія «Філологія». Суми. 2008. № 2. С. 19–24.

Брус М. П. Фемінітиви української мови в переплетінні давніх і сучасних тенденцій. Вісник Львівського університету. Серія «Філологія». Львів. 2009. Вип. 46. Ч. І. С. 61–69.

Бурячок А. А. Назви спорідненості і свояцтва в українській мові. К., 1961. 148 с.

Дашвар Люко. Мати все. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. 336 с.

Дашвар Люко. Молоко з кров’ю. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. 272 с.

Дашвар Люко. На запах м’яса. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. 368 с.

Дашвар Люко. Покров. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. 384 с.

Дашвар Люко. РАЙ. Центр. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2009. 272 с.

Дашвар Люко. Село не люди. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2007. 270 с.

Кайдаш А. М. Фемінікон мовомислення Люко Дашвар. Література та культура Полісся. Ніжин. 2016. Вип. 84. С. 194–198.

Ковалик І. І. Словотворчий розряд суфіксальних загальних назв живих істот жіночої статі у східнослов’янських мовах у порівнянні з іншими слов’янськими мовами. Питання українського мовознавства. Львів, 1962. Кн. 5. С. 3-34.

Семенюк С. П. Формування словотвірної системи іменників із модифікаційним значенням жіночої статі в новій українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. Запоріжжя, 2000. 20 с.

Семенюк С. Запозичені форманти в іменниках з модифікаційним значенням жіночої статі (кінець ХVІІІ – початок ХХІ ст.). Українська мова. 2009. № 2. С. 14–20.

Фекета І. І. Жіночі особові назви в українському усному літературному мовленні. Мовознавство. 1968. № 5. С. 72–75.

Фекета І. І. Особливості творення назв осіб жіночої статі. Українська мова і література в школі. 1974. № 4. С. 77–79.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)