DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181735

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЦІННОСТІ І ПРІОРИТЕТИ: СТАБІЛЬНІСТЬ VERSUS ЗМІНІСТЬ (НА МАТЕРІАЛІ ДЕФОРМОВАНИХ ПАРЕМІЙ)

Н. М. Філіппова

Анотація


Автор пропонує більш ефективно використовувати проектну роботу у навчальному процесі і описує один з прикладів інтеграції методів теоретичних лінгвістичних дисциплін у навчальному процесі студентів-філологів на матеріалі деформованих прислів’їв, оскільки зміни у системі соціальних цінностей і пріоритетів наглядно проявляються при їх аналізі: вони виражають відношення народу до моральних і категоріальних імператів, як з точки зору традицій, так і з точки зору сучасності.


Ключові слова


концептуальні цінності; деформація/трансформація паремій; проектна форма навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon ukrainy pro osvitu vid 05.09.2017 № 2145-VIII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Mizin, K. I. (2012), New tendencies in Ukrainian linguistics : contrastive linguacultural studies [Novi napriamy v ukrainskomu movoznavstvi: zistavna linhvokulturolohiia], Linguistics, № 6, pp. 38–53.

Proekt standartu vyschoi osvity (2017) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proektni-standartiv-vishoyi-osviti.

Saitarli, I. A. (2007), Culture of interpersonal relationships [Kultura mizhosobystisnykh stosunkiv], Manual, Akademvidav, К., 240 p.

Selivanova, О. О. (2004), Essaya on Ukrainian phraseology (psychocognitive and ethnocultural aspects) : Monograph [Narysy z ukrainskoi frazeolohii (psykhokohnityvnyi i etnokulturnyi aspekty) : Monohrafiia], Brama, К. – Cherkassy, 276 p.

Taranenko, О. О. (2012), Formation of the new system of social values and priorities of Ukrainian society [Formuvannia novoi systemy sotsialnykh tsinnostei i priorytetiv ukrainskoho suspilstva], Linguistics, № 6, pp. 3–23.

Taranenko, О. О. (2012), Formation of the new system of social values and priorities of Ukrainian society [Formuvannia novoi systemy sotsialnykh tsinnostei i priorytetiv ukrainskoho suspilstva], Linguistics, № 5, pp. 13–41.

Taranenko, О. О. (2012), Formation of the new system of social values and priorities of Ukrainian society [Formuvannia novoi systemy sotsialnykh tsinnostei i priorytetiv ukrainskoho suspilstva], Linguistics, № 4, pp. 3–32.

ISO 9001:2015-09 Quality management systems [Elektronnyi resurs], Rezhym dostupu: https://www.iso.org/news/2015/09/Ref2002.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України про освіту від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Мізін К. І. Нові напрями в українському мовознавстві: зіставна лінгвокультурологія // Мовознавство, 2012. № 6. С. 38–53.

Проект стандарту вищої освіти (2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proektni-standartiv-vishoyi-osviti.

Сайтарли І. А. Культура міжособистісних стосунків : Навч. посіб. К. : Акадевидав, 2007. 240 с.

Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний і етнокультурний аспекти) : Монографія. К. Черкаси : Брама, 2004. 276 с.

Тараненко О. О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства // Мовознавство, 2012. № 6. С. 3–23.

Тараненко О. О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства // Мовознавство, 2012. № 5. С. 13–41.

Тараненко О. О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства // Мовознавство, 2012. № 4. С. 3–32.

ISO 9001:2015-09 Quality management systems [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu : https://www.iso.org/news/2015/09/Ref2002.html

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)