DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181738

СПОТВОРЮВАННЯ ОРФОЕПІЧНИХ ТА АКЦЕНТУАЦІЙНИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ШЛЯХ ДО ЇЇ СУРЖИКІЗАЦІЇ (НА ПІДСТАВІ МОВОЗНАВЧИХ ПРАЦЬ С. КАРАВАНСЬКОГО)

О. І. Южакова

Анотація


Статтю присвячено аналізу мовознавчих праць С. Караванського, який розглядав, зокрема орфоепічні та акцентуаційні помилки, що їх припускаються мовці, які мешкають в Україні; крім того, зазначено, що особливу увагу вчений звертав на питання щодо неправильної вимови голосних, м’яких, твердих та пом’якшених приголосних, а також на словесні наголоси, характерні для української мови і такі, що суперечать її законам.


Ключові слова


орфоепічні та акцентуаційні норми; словесний (складовий) наголос; форморозрізнювальна функція наголосу

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar, О. І., Karpenko, Yu. О., Mykytyn-Druzhenets, M. L. (2006), The Contemporary Ukrainian Language: Phonetics. Phonology. Orthoepy. Script. Spelling. Lexicology. Lexicography [Suchasna ukrai'ns'ka mova: Fonetyka. Fonoloija. Orfoepija. Grafika. Orfografija. Leksykologija. Leksykografija], Teaching aid. Akademija, Kyiv, 368 p.

Vasenko, L. A., Dubichynskyi, V. V., Krymets, О. М. (2008), The Ukrainian Shop Language [Fahova ukrai'ns'ka mova], Coursebook. Centr uchbovoi' literatury, Kyiv, 272 p.

Busel, V. T. (2003), Big Combined Spelling Dictionary of the Contemporary Ukrainian Language [Velykyj zvedenyj orfografichnyj slovnyk suchasnoi' ukrai'ns'koi' leksyky], Perun, Kyiv, 896 p.

Busel, V. T. (2005), Big Explanatory Dictionary of the Contemporary Ukrainian Language (with the Appen. and Suppl.) [Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi' ukrai'ns'koi' movy (z dod. i dopov.)], Perun, Kyiv, 1728 p.

Melnychuk, O. S. (1985), Etymological Dictionary of the Ukrainian Language in 7 vol. [Etymologichnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy u 7 t.], Naukova Dumka, Kyiv, vol. 2, 570 p.

Melnychuk, O. S. (1989), Etymological Dictionary of the Ukrainian Language in 7 vol. [Etymologichnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy u 7 t.], Naukova Dumka, Kyiv, vol. 3, 632 p.

Melnychuk, O. S. (2003), Etymological Dictionary of the Ukrainian Language in 7 vol. [Etymologichnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy u 7 t.], Naukova Dumka, Kyiv, vol. 4, 656 p.

Bevzenko, S. P. (1985), Inversion Dictionary of the Ukrainian Language [Inversijnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy], Naukova Dumka, Kyiv, 812 p.

Karavanskyi, S. (2009), The Ukrainian Language Secrets [Sekrety ukrai'ns'koi' movy], BaK, Lviv, 344 p.

Karavanskyi, S. (2010), What Destroys Us or Why Don’t They Read Us? [Shho nas gubyt', abo chomu nas ne chytajut'?], The journal book by one author. Bak, Lviv, pp. 112–195.

Karavanskyi, S. (2016), Idiocies of the Stalin Era Russisms in the State Language of Ukraine [Idiotyzmy stalins'koi' jaryzhky u derzhavnij movi Ukrai'ny], BaK, Lviv, 224 p.

Kozyrskyi, V., Shenderovskyi, V. (1996), Ukrainian-English-German-Russian Physics Vocabulary Dictionary [Ukrai'ns'ko-anglijs'ko-nimec'ko-rosijs'kyj slovnyk fizychnoi' leksyky], Rada, Kyiv, 934 p.

Hrytsenko, P. Yu. (2013), Russian-Ukrainian Dictionary in 4 vol. [Rosijs'ko-ukrai'ns'kyj slovnyk: u 4 t.]. Znannia, Kyiv, vol. 3, 933 p.

Hrinchenko, B. (1997), The Ukrainian Language Dictionary in 4 vol. [Slovar' ukrai'ns'koi' movy u 4 t.], Naukova Dumka, Kyiv, vol. 4, 616 p.

Buriachok, A. A., Hnatiuk, H. M., Holovaschuk, S. I., and others. (2001), The Ukrainian Language Synonym Dictionary in 2 vol. [Slovnyk synonimiv ukrai'ns'koi' movy u 2 t.], Naukova Dumka, Kyiv, vol. 2, 960 p.

Kyrychenko, I. M. (1962), Ukrainian-Russian Dictionary in 6 vol. [Ukrai'ns'ko-rosijs'kyj slovnyk u 6 t.], Vydavnyctvo akademii' nauk URSR, Kyiv, vol. 5, 592 p.

Yuschuk, I. P. (2002), The Ukrainian Language Spelling Practice [Praktykum z pravopysu ukrai'ns'koi' movy], Coursebook. Osvita, Kyiv, 254 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондар О. І., Карпенко Ю. О., Микитин-Друженець М. Л. Сучасна українська мова : Фонетика. Фонолоія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : навч. посібник. Київ : ВЦ «Академія», 2006. 368 с.

Васенко Л. А., Дубічинський В. В., Кримець О. М. Фахова українська мова : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 272 с.

Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. 896 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Етимологічний словник української мови: у 7 т. / гол. ред. О. С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 1985. Т. 2. – 570 с.

Етимологічний словник української мови: у 7 т. / гол. ред. О. С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 1989. Т. 3. – 632 с.

Етимологічний словник української мови: В 7 т. / гол. ред. О. С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 2003. Т. 4. – 656 с.

Інверсійний словник української мови / відп. ред. С. П. Бевзенко. Київ : Наукова думка, 1985. 812 с.

Караванський С. Секрети української мови. Львів : БаК, 2009. 344 с.

Караванський С. Що нас губить, або чому нас не читають? Книга-журнал одного автора. Львів : БаК, 2010. С. 112–195.

Караванський С. Ідіотизми сталінської ярижки у державній мові України. Львів : БаК, 2016. 224 с.

Козирський В., Шендеровський В. Українсько-англійсько-німецько-російський словник фізичної лексики. Київ : Рада, 1996. 934 с.

Російсько-український словник: у 4 т. / голова ред. колегії П. Ю. Гриценко. Київ : Знання, 2013. Т. 3. 933 с.

Словарь української мови : у 4 т. / уклад. Б. Грінченко. Київ : Наукова думка, 1997. Т. 4. 616 с.

Словник синонімів української мови : у 2 т. / ред. колегія : А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. Київ : Наукова думка, 2001. Т. 2. 960 с.

Українсько-російський словник : у 6 т. / гол. ред. І. М. Кириченко. Київ : Видавництво Академії наук УРСР, 1962. Т. 5. 592 с.

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови : підручник. Київ : Освіта, 2002. 254 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)