КОМУНІКАТИВНО-СТРАТЕГІЧНІ ТИПИ МОВЛЕННЄВО-МИСЛЕННЄВИХ МАНІПУЛЯЦІЙ: ЧАС ВЕДМЕДИКА ВОЛДО

Автор(и)

  • А. П. Загнітко Донецький національний університет імені Василя Стуса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181740

Ключові слова:

мовленнєво-мисленнєва маніпуляція, комунікативно-стратегічний тип, сценарій маніпуляції, об’єктивно-суб’єктивна граматика

Анотація

Розглянуто комунікативно-стратегічні типи мовленнєво-мисленнєвих маніпуляцій у сучасних політично-дискурсивних практиках з опертям на концепцію об’єктивно-суб’єктивної граматики й висвітленням еволюції поняття маніпуляції, набуття ним усталеного сприйняття в різноманітних медійних практиках. Розуміння комунікації як активного суб’єктно-суб’єктного процесу уможливило визначення співвідносність мовленнєво-мисленнєвих маніпуляцій зі сценаріями.

Посилання

Bessonov, B. N. (2001), Propaganda i manipulyatsiya [Propaganda and manipulation], Reklama: vnushenie i manipulyatsiya. Media-orienirovannyy podkhod / Sost. D. A. Raygorodskiy, Izdatel'stvo Bakhrakh-M, Samara, pp. 637–702.

Dmy`truk, O. (2013), Manipulyaty`vni stratehiyi v mizhosoby`stisnomu spilkuvanni (na materiali suchasny`x anhlomovny`x serialiv) [Manipulative strategies in interpersonal communication (on the material of modern English-language series)], Movni i konceptual`ni karty`ny` karty`ny` svitu, KNU, Ky`yiv, Vy`p. 43 (2), pp. 21−30. [Elektronny`j resurs: Rezhy`m dostupu: http://philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_-2013_43_2/021_030.pdf] (12.04.2019).

Dotsenko, E. L. (1997), Psikhologiya manipulyatsii: fenomeny, mekhanizmy i zashchita [Psychology of manipulation: phenomena, mechanisms and protection], CheRo, Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, Moskva,1997, 344 p.

Zahnitko, A. P. (2017), Teoriya lingvopersonolohiyi [The theory of linguopersonology]. TOV «Nilan-LTD», Vinny`cya, 132 p.

Kara-Murza, S. G. (2005), Manipulyatsiya soznaniem [Mind manipulation], Eksmo, Moskva, 832 p.

Moskalenko, V. V. (2007), Psy`xolohiya social`noho vply`vu [Psychology of social influence], Centr uchbovoyi literatury`, Ky`yiv, 448 p. [Elektronny`j resurs: Rezhy`m dostupu: http://bko.com/book_37_glava_28_5.1._Основні_понят.html] (12.04.2019).

Podshy`vajlova, H. M. (2009), Movni zasoby` manipulyaty`vnoho vply`vu v polity`chnomu dy`skursi (na materiali drukovany`x rosijs`komovny`x ZMI Ukrayiny`) [Linguistic means of manipulative influence in political discourse (based on the printed Russian-language media of Ukraine) : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk: specz. 10.02.02 – "Rosijs`ka mova"], KNU, Ky`yiv, 20 p.

Franke, G. (1964), Manipuliruemyy chelovek [Manipulated person], Izdatel'stvo inostrannoy literatury, Moskva, 1964. 365 p.

Khlopkov, K. A. (2009), Manipulyativnye tekhnologii v sovremennom informatsionnom obshchestve [Manipulative technologies in the modern information society], Molodoy uchenyy, Kazan’, № 3, pp. 165–168.

Le Bon, G. (1982), Psychologie der Massen, 15. Aufl, Kröner, Stuttgart, LXII, 156 p.

Norman, Fairclough (1985), Media Discourse, Edward Arnold, London, 214 pp.

Sperber, D., Wilson, D. (1989), La pertlinence. Communication et cognition, Les Editions de minut, Paris, pp. 121–233.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-26

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА