DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181746

ВЕРБАЛЬНА АГРЕСІЯ У СПІЛКУВАННІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕТНІЧНИХ ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПІВ

Н. В. Кондратенко

Анотація


Статтю присвячено дослідженню вербальної агресії у спілкуванні в соціальних мережах. Для аналізу обрано стереотипне ставлення до представників інших етносів – етнічний гетеростереотип, вербалізований на лексичному і граматичному рівнях. Схарактеризовано поняття вербальної агресії, конфліктного спілкування та інвектив у кореляції цих термінів. Обрано для розгляну етноніми «ром» і «циган», представлені у тлумачних словниках, фразеологізмах і дописах соціальних мереж. Продемонстровано вираження вербальної агресії як протиставлення «свого» і «чужого» на рівні репрезентації етнічних стереотипів у соціальних мережах.


Ключові слова


вербальна агресія; етнічний стереотип; конфліктне спілкування; соціальна мережа; коментування; допис

Повний текст:

PDF

Посилання


Voicehovskaya, N. K. (2018), Conflict Discourse: Structural-Semantic and Communicative-Pragmatic Aspects [Konfliktnyy dyskurs: strukturno-semantychnyy i komunikatyvno-prahmatchynyy aspekty]. Vydavnychyy dim Dmytra Buraho, Kyiv, 2018, 404 p.

Dubchak, O. (2009), Conceptual opposition "his" – "stranger" in the Ukrainian language picture of the world: Author’s thesis [Kontseptualʹna opozytsiya «sviy» – «chuzhyy» v ukrayinsʹkiy movniy kartyni svitu: avtoreferat dys. … kand. filol. nauk], Kyiv, 2009. 24 p.

Zhelvis, V. (2011), Verbal aggression [Verbalʹnaya ahressyya], Jurislengvistika, [Electronic resource], Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/verbalnaya-agressiya-1

Zinevich, N. O. (2005), Gypsy ethnos in Ukraine (historiography and source): Author’s thesis [Tsyhansʹkyy etnos v Ukrayini (istoriohrafiya i dzherela): avtoreferat dys.], K., 2005. 20 p.

Manakin, V. M. (2012), Language and intercultural communication [Mova i mizhkulʹturna komunikatsiya], Academy, Kyiv, 2012, 288 p.

Dictionary of the Ukrainian language in 11 T. [Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy v 11 T.], Nauka, Kyiv, 1970–1980.

Formanova, S. V. (2012), Inevection in the Ukrainian language [Invektyvy v ukrayinsʹkiy movi], Publishing House of Dmitry Burago, Kyiv, 2012, 336 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Войцехівська Н. К. Конфліктний дискурс: структурно-семантичний і комунікативно-прагматчиний аспекти. Монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 404 с.

Дубчак О. П. Концептуальна опозиція «свій» – «чужий» в українській мовній картині світу : автореферат дис. канд. філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Київ, 2009. 24 с.

Жельвис В. И. Вербальная агрессия // Юрислингвистика. 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/verbalnaya-agressiya-1

Зіневич Н. О. Циганський етнос в Україні (історіографія і джерела) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. К., 2005. 20 с.

Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація. К. : ВЦ «Академія», 2012. 288 с.

Словник української мови в 11 Т. К. : Наука, 1970–1980.

Форманова С. В. Інвективи в українській мові. Монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 336 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)