DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181757

НЕЧЛЕНОВАНІ КОМУНІКАТИ ЯК МАРКЕРИ ІНТЕНЦІЙ АДРЕСАТА: ДІАЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС

С. Т. Шабат-Савка

Анотація


Стаття присвячена вивченню діалогічного дискурсу як двобічного типу людської інтеракції, що його створюють інтенції адресанта й адресата. На багатому фактичному матеріалі проаналізовано нечленовані комунікати ‒ синтаксичні одиниці, що маркують діалогічне мовлення, його динамічність та природність. З’ясовано, що реченнєві еквіваленти експлікуються як репліка-реакція в діалозі. Слугуючи засобами вербалізації інтенцій адресата, вони виражають ствердження чи заперечення (стверджувальні та заперечні комунікати), увиразнюють уточнювальну інтенцію запиту або спонукання (питальні та спонукальні комунікати), яскраво виражають емоції та оцінки (емоційно-оцінні комунікати), декларують повагу до співрозмовника, демонструють увічливість людської комунікації загалом (етикетні комунікати).


Ключові слова


діалогічний дискурс; нечленовані комунікати; комунікативна інтенція; адресант; адресат; інтеракція; лінгвопрагматика

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin, M. M. (1979), Aesthetics of Verbal Art [Estetika slovesnogo tvorchestva], Iskusstvo, Moscow, 424 р.

Batsevych, F. S. (2004), Basics of communicative linguistics: Textbook [Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky: pidruchnyk], Akademiia, Kyiv, 344 р.

Bolotnova, N. S. (2007), Philological analysis of the text: Textbook [Filologicheskii analiz teksta : uchebnoe posobie], Nauka, Flinta, Moscow, 520 р.

Valgina, N. S. (2004), Text Theory: Tutorial [Teoriya teksta : uchebnoe posobie], Logos, Moscow, 280 р.

Vykhovanets, I. R. (2015), Miracle Word: In the World of Grammar [Dyvosvit slova : U sviti hramatyky], Planeta, Kyiv, 146 р.

Vykhovanets, I. R. (1992), Essays on the functional syntax of the Ukrainian language [Narysy z funktsionalnoho syntaksysu ukrainskoi movy], Naukova Dumka, Kyiv, 224 р.

Horodenska, K. H. (2004), «Exclamations as non-parceled word sentences» [«Vyhuky yak nechlenovani slova-rechennia»], in Vykhovanets I. R. (Ed.), Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy : Akademichna hramatyka ukrainskoi movy, Pulsary, Kyiv, pp. 383‒386.

Hryshchenko, A. P. (2000), «Word Sentences» [«Slova-rechennia»], in Rusanivskyi V. M., Taranenko O. O., Ziabliuk M. P. et al. (Eds.), Ukrainska mova : entsyklopediia, Vyd-vo «Ukrainska Entsyklopediia» im. M. P. Bazhana, Kyiv, p. 562.

Dudyk, P. S. (1973), Syntax of modern Ukrainian colloquial literary speech [Syntaksys suchasnoho ukrainskoho rozmovnoho literaturnoho movlennia], Naukova Dumka, Kyiv, 289 р.

Zahnitko, A. P. (2001), Theoretical grammar of the Ukrainian language: Syntax [Teoretychna hramatyka ukrainskoi movy: Syntaksys], DonNU, Donetsk, 662 р.

Kondratenko, N. V. (2012), Syntax of Ukrainian Modernist and Postmodern Art Discourse: Monograph [Syntaksys ukrainskoho modernistskoho i postmodernistskoho khudozhnoho dyskursu : monohrafiia], Vydavnychyi Dim Dmytra Buraho, Kyiv, 328 р.

Selivanova, O. O. (2010), Linguistic Encyclopedia [Linhvistychna entsyklopediia], Dovkillia-K, Poltava, 844 р.

Slynko, I. I., Huivaniuk, N. V. and Kobylianska, M. F. (1994), Syntax of Modern Ukrainian Language: Problematic Issues [Syntaksys suchasnoi ukrainskoi movy: Problemni pytannia], Vyshcha Shkola, Kyiv, 670 р.

Chkhetiani, T. D. (1987), Metacommunicative signals of the listener in the phase of maintaining speech contact. Language Communication: Units and Regulators [Metakommunikativnye signaly slushayushchego v faze podderzhaniya rechevogo kontakta. Yazykovoe obshchenie: Edinitsy i regulyativy], KGU, Kalinin, рр. 103‒106.

Shabat-Savka, S. (2015), “Discourse-genre representatives of the intention of colloquality: Tolerant / Atolerant Dialogue” [«Dyskursyvno-zhanrovi reprezentanty intentsii rozmovnosti : tolerantnyi / atolerantnyi dialoh»] in Balázs K. and Herbil I. (Eds.), Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea, Cаsa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, pp. 148–157.

Shatilova, O. S. (2012), «Incentive potential of sentence equivalents» [«Sponukalnyi potentsial ekvivalentiv rechennia»], Linhvistychni studii : zbirnyk naukovykh prats, Vol. 25, DonNU, Donetsk, pp. 79‒83.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Москва : Искусство, 1979. 424 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. Київ : «Академія», 2004. 344 с.

Болотнова Н. С. Филологический анализ текста: учебное пособие. Москва : Флинта : Наука, 2007. 520 с.

Валгина Н. С. Теория текста: учебное пособие. Москва : Логос, 2004. 280 с.

Вихованець І. Р. Дивосвіт слова: У світі граматики. Київ : Планета, 2015. 146 с.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. Київ : Наукова думка, 1992. 224 с.

Городенська К. Г. Вигуки як нечленовані слова-речення. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / за ред. І. Вихованця. Київ : «Пульсари», 2004. С. 383–386.

Грищенко А. П. Слова-речення. Українська мова: енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк та ін. Київ : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000. С. 562.

Дудик П. С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення. Київ : Наукова думка, 1973. 289 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис. Донецьк : ДонНУ, 2001. 662 с.

Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу: монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 328 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2010. 844 с.

Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. Київ : Вища школа, 1994. 670 с.

Чхетиани Т. Д. Метакоммуникативные сигналы слушающего в фазе поддержания речевого контакта. Языковое общение: Единицы и регулятивы. Калинин : КГУ, 1987. С. 103‒106.

Шабат-Савка С. Дискурсивно-жанрові репрезентанти інтенції розмовності : толерантний / атолерантний діалог. Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea: / еditori : Katalin Balázs и Ioan Herbil. Cluj-Napoca : Cаsa Cărţii de Ştiinţă, 2015 С. 148–157.

Шатілова О. С. Спонукальний потенціал еквівалентів речення. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк : ДонНУ, 2012. Вип. 25. С. 79–83.





Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)