ЛІНГВІСТИЧНІ Й ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ СКЛАДНИКИ НЕДІЛЬНОЇ ПРОПОВІДІ

Автор(и)

  • А. В. Серебрич Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181783

Ключові слова:

релігійний дискурс, недільна проповідь, лінгвістичні й екстралінгвістичні складники

Анотація

Статтю присвячено виокремленню і дослідженню лінгвістичних та екстралінгвістичних складників українськомовної недільної православної проповіді. Виявлено характерні мовні одиниці цього жанру, визначено, що лінгвістична специфіка недільної проповіді найбільше виявляється на лексичному та синтаксичному рівнях мови. З’ясовано особливості структури недільної проповіді й описано екстралінгвістичні фактори, що формують цей жанр.

Посилання

Byelova, A. D. (2006), Linguistic perspectives and forecasts in the XXI century. Linguistics of the 21st Century: New Research and Perspectives [Lingvisty`chni perspekty`vy` i prognozy` u XXI stolitti. Lingvisty`ka XXI stolittya: novi doslidzhennya i perspekty`vy`], NAN Ukrayiny` Centr nauk. doslidzh. i vy`kladannya inozem. mov. Red. kol., V. V. Akulenko (golov. red.) ta in., Logos, K., № 1, P. 22–31.

Bobyreva, E. V. (2008), Religious discourse: values and genres [Religioznyj diskurs :cennosti i zhanry], Znanie. Ponimanie, Umenie, № 1, P. 162−167.

Gasparov, M. L. (1991), Antique rhetoric as a system. Antique Poetics: Rhetorical Theory and Literary Practice [Antichnaja ritorika kak sistema. Antichnaja pojetika: Ritoricheskaja teorija i literaturnaja praktika], Nauka, M., P. 27–59.

Zazykin, V. G. (1992), Psychology in advertising [Psihologija v reklame], Data Strom, M., 64 p.

Kovtun, A. A. (2014), Lexicographically opratsyuvnya church and religious vocabulary in the modern Ukrainian language [Leksy`kografichne opracyuvannya cerkovno-religijnoyi leksy`ky` v suchasnij ukrayins`kij movi], Visny`k Zhy`tomy`rs`kogo derzhavnogo universy`tetu. Zhy`tomy`r, Vy`p. 4 (76), P. 191–199, Rezhy`m dostupu : http://visnyk.zu.edu.ua

Levshun, L. V. (1992), The sermon as a genre of literature (on the material of sermons in manuscripts and early printed collections) [Propoved' kak zhanr literatury (na materiale propovedey v rukopisnykh i staropechatnykh sbornikakh)] : dis. … kand. filol. nauk. M., 190 p.

Melnychaiko, V. Ya. (1997), Linguistic analysis of artistic text: tasks and methods [Linhvistychnyi analiz khudozhnoho tekstu: zavdannia i metody], Teoriia i praktyka literaturnoho analizu khudozhnoho tekstu, Lileia, Ternopil, № 2, 150 p.

Mikhal'skaya, A. K. (1992), Ways of development of domestic rhetoric: the loss and search for the speech ideal [Puti razvitiya otechestvennoy ritoriki: utrata i poiski rechevogo ideala], Filol. nauki : sb. nauch. st., M., Vyp. 3, P. 55–67.

Complete Church Slavonic Dictionary [Polnyy tserkovno-slavyanskiy slovar'], avt. tekstu protoierey G. D'yachenko. Repr. Vosproizvedenie izd. 1900 g., Izdatel'skiy otdel Moskovskogo Patriarkhata, M., 1120 p. Rezhim dostupu: http://www.slavdict.narod.ru

Prokhvatilova, O. A. (2000), Speech organization sounding Orthodox sermon and prayer [Rechevaya organizatsiya zvuchashchey pravoslavnoy propovedi i molitvy] : dis. … d-ra filol. nauk. Volgograd, 495 p.

Rudik, I. V. English-language sermon as a specific type of speech act (pho-soloist research) [Anhlomovna propovid yak spetsyfichnyi vyd movlennievoho aktu (fonostylistychne doslidzhennia)] : dys... kand. filol. nauk: 10.02.04, Odesa, 2005, 207 p.

Safronov, A. G. (2002), Psychology of religion [Psikhologiya religii] : monografiya, Nika-Tsentr, K., 224 p.

Selivanova, O. O. (2011), Foundations of theory of social communication [Osnovy teorii movnoi komunikatsii] : pidruchnyk. Cherkasy: Vyd. Chabanenko Yu. A., 350 p.

Smyrnova, M. S. (2016), Sermon in the Religious Orthodox Discourse of the Twentieth Century: Linguistic and Pragmatic Aspect [Propovid u relihiinomu pravoslavnomu dyskursi KhKh stolittia: linhvoprahmatychnyi aspekt] : dys… kand. filol. nauk: 10.02.15, Mariupol, 272 p.

Morris D. The Biology of Art. London: Cape, 1962. 173 p.

Pease A., Pease B. The definitive book of body language. Australia : Pease International, 2004. 404 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-27

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА