ПОВТОР ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ ВЕРБАЛЬНОГО ВПЛИВУ (НА МАТЕРІАЛІ АДВОКАТСЬКИХ ПРОМОВ)

Автор(и)

  • Г. М. Слишинська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181901

Ключові слова:

повтор, судовий дискурс, мовленнєвий вплив, адвокатські промови

Анотація

У статті досліджено комунікативний потенціал повтору як засобу мовленнєвого впливу в захисних адвокатських промовах, здійснено класифікацію видів повтору, акцентовано на його сугестійній потужності.

Посилання

Beketova, O. V. (1997), Repetitive figures and organizational forms of argumentation in the texts of the public language (on the material of the German language) [Fihury povtoru ta orhanizatsiini formy arhumentatsii v tekstakh publichnoi movy (na materiali nimetskoi movy)], Movoznavstvo. № 4–5. S. 32–37.

Hak, V. H. (1998), Language Transformations [Yazыkovыe preobrazovanyia], M.: Shkola,,Iazыky russkoi kulturы", 768 s.

Dombrovskyi, V. (2008), Ukrainian stylistics and rhythmics. Ukrainian poetics [Ukrainska stylistyka i rytmika. Ukrainska poetyka], Drohobych: Vydavnycha firma "Vidrodzhennia", 488 s. – (Cogito: navchalna klasyka).

Dubrovskaia, T. V. (2010), Judicial discourse: speech behavior of the judge (on the material of Russian and English languages) [Sudebnыi dyskurs: rechevoe povedenye sudy (na materyale russkoho y anhlyiskoho yazыkov)], M.: Yzd-vo «Akademyia MNЭPU», 351 s.

Kovalevska, T. Yu. (2014), Topical study of verbal influence [Aktualni napriamy doslidzhennia verbalnoho vplyvu]. Odeskyi linhvistychnyi visnyk. Vypusk 3. S. 110-117.

Kovalevska, T. Yu. (2014), Comprehensive study of advertising influence in the aspect of neuro-linguistic programming [Kompleksne doslidzhennia reklamnoho vplyvu v aspekti neirolinhvistychnoho prohramuvannia], Visnyk ONU. Ser.: Filolohiia. T. 19, vyp. 4(10). S. 169-174.

Kozhevnykova, N. A. (1982), About one reception of the sound organization of the verse. Problems of Structural Linguistics [Ob odnom pryeme zvukovoi orhanyzatsyy stykha. Problemы strukturnoi lynhvystyky], M.: Yzd-vo ,,Nauka", S. 269–284.

Culture of Russian Speech: Encyclopedic Dictionary - Reference [Kultura russkoi rechy: эntsyklopedycheskyi slovar – spravochnyk], [pod obshch. rukov. L.Iu. Yvanova, A.P. Skovorodnykova, E.N. Shyriaeva]. M.: Nauka, 2003. 837 s.

Lotman, Yu. M. (1996), About poets and poetry. Analysis of poetic text. Articles, Research. Notes. Reviews Speeches [Pro poetiv ta poezii. Analiz poetychnoho tekstu. Statti, Doslidzhennia. Notatky. Retsenzii. Vystupy], SPb, 846 s.

Matsko, L. I. (2003), Stylistics of the Ukrainian language: [textbook] [Stylistyka ukrainskoi movy : [pidruchnyk], K.: Vyshcha shk., 462 s.

Nachёrnaia, S. V. (2009), Judicial defensive speech is an argumentative speech in the aspect of legal rhetoric [Sudebnaia zashchytytelnaia rech – arhumentyrovannaia rech v aspekte yurydycheskoi rytoryky], Vestnyk Cheliabynskoho hos. pedahohycheskoho unyversyteta. № 12. S. 255-264.

Ponomariv, O. D. (1992), Stylistics of modern Ukrainian language: [textbook]. [Stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy: [pidruchnyk], K.: Lybid, 248 s.

Porshnev B. F. (1972), Counter-Surgery and history [Text] [Kontrsuhhestyia y ystoryia tekst], - M. Mysl,. - 21 S.

Synytsia, I. A. (1994), Lexical repetition as a means of realizing the semantic connectivity of the text [Leksychnyi povtor yak zasib realizatsii semantychnoi zviaznosti tekstu], Movoznavstvo, № 2–3. S. 56–60.

Judicial speeches of lawyers of Ukraine [Sudovi promovy advokativ Ukrainy], Redkol.: V.V. Medvedchuk (holova) ta inshi. K.: Red. zhurn. «Advokat». 2000. (Ser. «Advokatura Ukrainy»). Kn. 1. 216 s.

Ukrainian language: Encyclopedia [Ukrainska mova: Entsyklopediia / [redkol].: V. M. Rusanivskyi, O. O. Taranenko (spivholovy), M.P. Ziabliuk ta in.]. [2-he vyd., vypr. i dop.]. K.: Vyd-vo "Ukr. entsykl." im. M. Bazhana. 2004. 824 s.: il.

Tsvetkova, N. E. (1986), Lexical Repetition in poetic speech [Leksycheskyi povtor v stykhotvornoi rechy], Rus. yaz. v shk., № 1. S. 63–67.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-28

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА