АДРЕСАНТ У КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ: ВЕРБАЛЬНЕ МАРКУВАННЯ, СЕМІОТИЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ВПЛИВОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Автор(и)

  • О. В. Щербак Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181903

Ключові слова:

адресант, рекламна комунікація, сугестія, знак-копія, знак-індекс, знак-символ

Анотація

Статтю присвячено проблемі студіювання лінгвістичного образу адресанта в текстах української комерційної телереклами. Висвітлено зміст поняття «адресант рекламної комунікації», зафіксовано в текстах української комерційної телереклами вербальні маркери образу адресанта й систематизовано їх, а також пояснено специфіку їхнього впливу та визначено їхні семіотичні функції (з опертям на класифікацію знаків Ч. Пірса).

Посилання

Baklanova, I. I. (2014), The image of the author and the image of the addressee of non-fiction text : author’s thesis [Obraz avtora i obraz adresata nekhudozhestvennogo teksta : diss. … d-ra filol. nauk], A. S. Pushkin State Institute of Russian Studies, Moscow, 431 p.

Bulik, Yu. V. (2009), Advertising text in the parameters of axiological pragmalinguistics : author’s thesis [Reklamnyy tekst v parametrakh aksiolohichnoyi prahmalinhvistyky : avtoref. dis. … kand. filol. nauk], G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, 21 p.

Buryakovskaya, V. A. (2014), Communicative characteristics of mass culture in media discourse (based on Russian and English languages) [Kommunikativnyye kharakteristiki massovoy kultury v mediynom diskurse (na materiale russkogo i angliyskogo yazykov)]. Peremena VGSPU Publishing House, Volgograd, 228 p.

Goryachev, A. A. (2010), Modeling of speech exposure in advertising communication : author’s thesis [Modelirovaniye rechevogo vozdeystviya v reklamnoy kommunikatsii : diss. … kand. filol. nauk]. St. Petersburg, 296 p.

Dronseyka, P. P. (2012), On the question of the egocentrism of the personal pronoun “I” and the altruism of the personal pronoun “we” (on the example of B. Akunin’s prose) [K voprosu ob egotsentrizme lichnogo mestoimenii «ya» i altruizme lichnogo mestoimeniya «my» (na primere prozy B. Akunina)]. Tongue. Literature. Culture, № 1, pp. 8–32.

Elina, E. A. (2014), Semiotic of advertising [Semiotika reklamy]. Dashkov and Co. Publishing and Trading Corporation, Moscow, 66 p.

Zagnitko, A. P. (2014), Semantic-grammatical energy core of verbiage [Semantyko-hramatychne enerhetychne yadro diyeslivnosti]. Movoznavstvo, Vyp. 5, pp. 3–13.

Zimovets, H. V. (2009), Ergonomics and pragmatists in structural-semantic and linguistic-pragmatic aspects [Erhonimy ta prahmonimy v strukturno-semantychnomu ta linhvoprahmatychnomu aspektakh]. Naukovi pratsi Kamyanets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiyenka. Filolohichni nauky, Vyp. 20, pp. 202–206.

Kainova, T. V. (2002), The Discursive-Semiotic Approach to the Adaptation of Transnational Advertising : author’s thesis [Diskursivno-semioticheskiy podkhod k adaptatsii transnatsional'noy reklamy : diss. … kand. filol. nauk]. Tula, 149 p.

Kovalevska, T. (2012), Topical technologies of creating suggestion in media discourses [Aktualni tekhnolohiyi stvorennya suhestyvnosti v mediynykh dyskursakh]. Mizhkulturna komunikatsiya: problemy ta perspektyvy, Vyp. 1, pp. 194-200.

Kovalevska, T. Yu. (2008), Communicative aspects of neurolinguistic programming : monograph [Komunikatyvni aspekty nejrolinhvistychnoho prohramuvannia : monohrafija], Astroprynt, Odesa, 324 p.

Kovalchuk, I. V. (2015), Verbal and non-verbal means of marking goods in the modern English-speaking communicative space : author’s thesis [Verbalni ta neverbalni zasoby markuvannya tovariv u suchasnomu anhlomovnomu komunikatyvnomu prostori : dys. … kand. filol. nauk]. Kyiv, 237 p.

Kudyba, S. M. (2008), Functional potential of alluvial own names in advertising texts (on the material of English, Ukrainian and Russian advertising) : author’s abstract [Funktsionalʹnyy potentsial alyuzyvnykh vlasnykh imen u reklamnykh tekstakh (na materiali anhliyskoyi, ukrayinsʹkoyi ta rosiyskoyi reklamy) : avtoref. dys. … kand. filol. nauk]. Lviv, 22 p.

Kutuza, N. V. (2014), Suggestion of advertising mimicry [Suhestyvnistʹ reklamnoyi mimikriyi]. Odeska linhvistychna shkola: koordynaty suchasnykh poshukiv : kolekt. monohr. / za zah. red. Kovalevskoyi T. Yu. Publisher Bukayev Vadim Viktorovich, Odesa, pp. 484–492.

Kushnekruk, S. L. (2013), Linguistic world-modeling in advertising : monograph [Lingvisticheskoye miromodelirovaniye v reklame : monografiya], Chelyabinsk, Publishing house of Chelyabinsk State Pedagogical University, 263 p.

Makedonova, O. D. (2017), Linguistic organization and pragmatic functioning of English advertising discourse : author’s thesis [Linhvostylistychna orhanizatsiya ta prahmatychne funktsionuvannya anhliyskomovnoho reklamnoho dyskursu : dys. … kand. filol. nauk]. Zaporizhya, 229 p.

Olenyuk, O. V. (2016), Cognitive-discursive characteristics of influence on the addressee (on the material of the English-language magazine advertisement) : : author’s thesis [Kohnityvno-dyskursyvni kharakterystyky vplyvu na adresata (na materiali anhlomovnoyi zhurnalʹnoyi reklamy) : dys. … kand. filol. nauk]. Lviv, 262 p.

Pierce, Ch. S. (2000), Selected philosophical works [Izbrannyye filosofskiye proizvedeniya], Logos, Moscow, 448 p.

Podolskaya, N. V. (1978), Dictionary of Russian onomastic terminology / Ed. ed. A. V. Superanskaya [Slovar' russkoy onomasticheskoy terminologii / Otv. red. A. V. Superanskaya]. Nauka, Moscow, 201 p.

Romat, E. V. (2002), Advertising [Reklama]. Piter, State Petersburg, 544 p.

Semiotics : a manual for students / Author-compiler Skrypnyk K. D. [Semiotika : posobiye dlya studentov / Avtor-sostavitel Skripnik K. D.]. RIO Rostov branch of the Russian Customs Academy, Rostov-on-Don, 127 p.

Dictionary of Ukrainian Language : 11 t. / Ed. І. K. Bilodid (1970–1980) [Slovnyk ukrayinskoyi movy : v 11 t. / za red. I. K. Bilodida]. Naukova Dumka, Kyiv.

Stankevich, Yu. V. (2011), Linguistic proposesthenes in the texts of political advertising: author’s abstract [Movni suhestoheny v tekstakh politychnoyi reklamy : avtoref. dys. … kand. filol. nauk]. Odesa, 22 p.

Shelestyuk, E. V. (2014), Speech influence: ontology and methodology of research : monograph [Rechevoye vozdeystviye: ontologiya i metodologiya issledovaniya : monografiya], FLINTA Nauka, Moscow, 344 p.

Yagodkina, M. V., Ivanova, A. P., Slastushinskaya, M. M. (2014), Advertising in the communicative process [Reklama v kommunikativnom protsesse]. Piter, State Petersburg, 304 p.

Yakovleva, O. E. (2006), Semiotic types of pragmatonyms of the modern Russian language (on the material of food nominations) : author’s thesis [Semioticheskiye tipy pragmatonimov sovremennogo russkogo yazyka (na materiale nominatsiy produktov pitaniya) : avtoref. diss. … kand. filol. nauk]. Novosibirsk, 21 p.

Cialdini, R. B. (2001), Influence. Science and Practice. Allyn & Bacon, 190 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-28

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА