ПРЕЦЕДЕНТНІ БІБЛІЙНІ ОДИНИЦІ В ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО: ПРАГМАТИЧНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Л. М. Деркач Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2020.27.206489

Ключові слова:

біблеїзм, прецедентний текст, стилістична, композиційна, прагматична функції

Анотація

Стаття присвячена дослідженню біблеїзмів як прецедентних одиниць на матеріалі поезії Ліни Костенко. Схарактеризовано основні функції, що їх виконують біблеїзми в текстах авторки: стилістичну, композиційну, прагматичну. Окреслено типи використовуваних біблійних одиниць, специфіку й комунікативну мету їхньої трансформації в ліричних творах.

Посилання

Bart, R. (1989), Selected works. Semiotics. Poetics: lane. with fr.; comp., common ed. and introduction. Art. G. Kosikov [Izbrannyje raboty. Semiotyka. Poetyka: per. s fr.; sost., obshch. red. i vstup. st. H. K. Kosikova], Prohress, Moskva, 1989, 616 p.

The Bible or the Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments from the Hebrew and Greek languages have been literally re-translated into Ukrainian / trans. prof. Ivan Ogienko (2013), [Bibliia abo Knyhy Sviatoho Pysma Staroho ta Novoho Zapovitu iz movy davnoievreiskoi y hretskoi na ukrainsku doslivno nanovo perekladena / per. prof. Ivana Ohiienka], Ukrainske Bibliine tovarystvo, Kyiv, 1152 p.

Dubravska, Z. (2019), Etymology, transformation and classification of biblicalisms in modern English speech [Etymolohiia, transformatsiia y klasyfikatsiia bibleizmiv u suchasnomu anhliiskomu movlenni], Molodyi vchenyi, № 4.2 (68.2). P. 68-71.

Klimovich, N. V. (2011), Biblicalisms in the artistic text: typological, functional and translation aspects [Bybleizmy v khudozhestvennom tekste: typolohycheskii, funktsyonalnyi i perevodcheskii aspekty: avtoref. dyss... kand. filol. nauk], Irkutsk, 16 p.

Klimovich, N. V. (2013), Features of translation of intertextual elements of biblical origin in an artistic text [Osobennosti perevoda intertekstualnykh elementow bibleiskoho proiskhozhdenia v khudozhestvennom tekste], Vestnyk THPU (TSPU Bulletin), 10 (138), P. 141-147.

Kostenko, L. V. (1989), Selected [Vybrane], Dnipro, Kyiv, 559 p.

Kostenko, L. V. (2011), Madonna crossroads [Madonna perekhrest], Lybid, Kyiv, 112 p.

Krasnykh, V. V. (1998), Virtual reality or real virtuality? [Virtualnaya realnost ili realnaya virtualnost?], Dialog-MGU, Moskva, 352 p.

Krylovets, N. V. (2012), Philosophical poetry of Lina Kostenko [Filosofska poeziia Liny Kostenko: avtoref. dys. ... kand. filol. nauk], Odesa, 16 p.

Kuzmina N. A. (1998), Intertext and intertextuality: to the definition of concepts [Intertekst i intertekstualnost: k opredeleniyu ponyatij], Tekst kak obiekt mnogoaspektnogo issledovaniya, Sankt-Peterburg, Vyp. 3, Ch. 1, P. 27-35.

Lexicon of general and comparative literature, ch. ed. A. Volkov (2001) [Leksykon zahalnoho ta porivnialnoho literaturoznavstva, Hol. red. A. Volkov; Bukovynskyi tsentr humanitarnykh doslidzhen], Zoloti lytavry, Chernivtsi, 643 p.

Mostova, L. B. (2015), Genre transformation of the psalm in the works of Lina Kostenko [Zhanrova transformatsiia psalma v tvorchosti Liny Kostenko], Problemy suchasnoho literaturoznavstva, Vyp. 21, P. 104-111.

Ponomarenko, I. V. (2005), Artistic originality of Lina Kostenko's poetry (intertextuality and the phenomenon of agony) [Khudozhnia svoieridnist poezii Liny Kostenko (intertekstualnist i fenomen ahonu): avtoref. dys... kand. filol. пauk], Kyiv, 20 p.

Skab, M., Skab, M. (2012), Biblical phraseology as an object of language play in modern Ukrainian literature [Bibliini frazeolohizmy yak obiekt movnoi hry v suchasnii ukrainskii literaturi], Ucheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu im. V. I. Vernadskoho. Seriia: Filolohiia. Sotsialni komunikatsii, Vyp. 64, Tom 25, P. 232-237.

Stylistic encyclopedic dictionary of the Russian language / ed. N. M. Kozhina (2011) [Stilisticheskij encziklopedicheskij slovar russkogo yazyka / pod red. N. M. Kozhinoj], Flinta, Moskva, 696 p.

Tupikov, V. A. (2011), Features of citation of the Holy Scripture in original works of Russian hagiography [Osobennosti czitirovaniya Svyashhennogo Pisaniya v originalnykh proizvedeniyakh russkoj agiografii: diss. … kand. filol. nauk], Volgograd, 196 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-26

Номер

Розділ

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ