МЕТАКОМУНІКАТИВНА РЕФЛЕКСІЯ В «НАЇВНОМУ» ЕПІСТОЛЯРІЇ

Автор(и)

  • І. І. Брага Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2020.27.206540

Ключові слова:

метакомунікативна рефлексія, метакомунікативи, епістолярна комунікація, «наївний» епістолярій, некодифіковане розмовне мовлення

Анотація

У статті аналізуються результати метакомунікативної рефлексії «наївних» авторів повсякденних родинно-побутових листів, яка передає інформацію про епістолярну комунікацію, процес листування. Виявлено й описано метакомунікативні рефлексиви, а також встановлено їх функціональне навантаження в епістолярних текстах.

Посилання

Arutyunova, N. D. (2000), Introduction. Naive reflections on a naive picture of a language [Vvedenie. Naivnye razmyshleniya o naivnoy kartine yazyka]. Yazyk o yazyke : sb. statey, Yazyki russkoy kul'tury, Moskva, pp. 7–19.

Bybyk, S. P. (2013), Oral literary language in Ukrainian culture of everyday life: monograph [Usna literaturna mova v ukrainskii kulturi povsiakdennia : monohrafiia], NAN Ukrainy, In-t ukrainskoi movy, Vyd-vo «Aspekt-Polihraf», Nizhyn, 589 p.

Bohdan, S. (2014), Lesia Ukrainka Epistolary Communication Through the Prism of Narrations [Epistoliarna komunikatsiia Lesi Ukrainky kriz pryzmu yii avtokomentariv], Linhvistychni studii, Vyp. 1, pp. 23–40.

Bohdan, S. (2002), Ukrainian epistolary of the second half of the xx century: traditional and individual in the functioning of language etiquette [Ukrainska epistoliariia druhoi polovyny ХХ st.: tradytsiine y indyvidualne u funktsionuvanni movnoho etyketu], Movoznavstvo : dop. ta povidoml. IV Mizhnarodnoho konhresu ukrainistiv, vidp. red. V. Nimchuk. Pulsary, Kyiv, pp. 261–267.

Braha, І. І. (2011), Reflection of language consciousness in the Internet discourse [Vidobrazhennia movnoi svidomosti v Internet-dyskursi]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. K. D. Ushynskoho, Linhvistychni nauky : zb. nauk, pr. № 13, Astroprynt, Odesa, pp. 62–71.

Braha, І. І. (2018), The written family speech of surzhyk speakers [Pysemne simeine movlennia nosiiv surzhyku], Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Seriia «Linhvistyka» : zb. nauk. prats, Vyp. 33, Khers. derzh. un-t, KhDU, Kherson, pp. 99–103.

Vezhbitska, A. (1978), Metatext in the text [Metatekst v tekste]. Novoe v zarubezhnoy lingvistike, Vyp. VIII, Lingvistika teksta, Progress, Moskva, pp. 402–421.

Kozlova, N. N., Sandomirskaya, I. I. (1996), «I ant to call the movie like that». «Naiv riting» : An experience of linguistic-sociological reading [«Ja tak hochu nazvat kino». «Naivnoe pis mo» : Opyt lingvo-sociologicheskogo chtenija], Gnozis, Russkoe fenomenologicheskoe obshhestvo, Moskva, 256 с.

Korotych, K. V. (2018), The peculiarities of representing apologies in Lesya Ukrainka’s letters [Osoblyvosti reprezentatsii vybachennia v lystakh Lesi Ukrainky], Dyvoslovo, № 4, pp. 43–47.

Lenets, K. V. (1983), Epistolary style [Epistoliarnyi styl], Styl i chas : khrestomatiia, vidp. red. M. M. Pylynskyi; AN URSR, In-t movoznavstva im. O. O. Potebni. Nauk. dumka, Kyiv, pp. 203–211.

Мечковская, Н. Б. (2000), Social linguistics : a handbook [Social'naja lingvistika : ucheb. posobie]. 2-e izd., ispr. Aspekt Press, Moskva, 205 p.

Почепцов, Г. Г. (1981), Phatic metacommunication [Faticheskaja metakommunikacija. Semantika i pragmatika sintaksicheskih edinstv : mezhvuz. tematich. sb.], otv. red. I. P. Susov, Kalininskij gos. un-t, Kalinin, pp. 52–59.

Rusanivskyi, V. M. (2001), History of the Ukrainian literary language : a handbook [Istoriia ukrainskoi literaturnoi movy : pidruchnyk], ArtEk, Kyiv, 392 p.

Dictionary of the Ukrainian language : in 4 volumes (1958–1959) [Slovar ukrainskoi movy : v 4 kh t.], upor. z dod. vlas. materialu B. Hrinchenko, Vyd-vo Akademii nauk Ukrainskoi RSR, Kyiv.

Dictionary of the Ukrainian language : in 11 volumes (1970–1980) [Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 t.], AN URSR, In-t movoznavstva; za red. I. K. Bilodida, Nauk. dumka, Kyiv.

Tryfonov, R. A. (2014), Metalanguage: theoretical aspects of study [Metamova: teoretychni aspekty doslidzhennia], Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina, Seriia: Filolohiia, № 1107, Vyp. 70, pp. 27–36.

Yavorska, H. M. (2000), Prescriptive linguistics as a discourse : Language, culture, power [Preskryptyvna linhvistyka yak dyskurs : Mova, kultura, vlada], NAN Ukrainy. In-t movoznavstva im. O. O. Potebni, In-t movoznavstva im. O. O. Potebni, Kyiv, 288 p.

Yakobson, R. (1985), Linguistics and poetics [Lingvistika i pojetika. Strukturalizm: «za» i «protiv» : sb. statej], Progress, Moskva, pp. 193–230.

Polyphony. Unknown Ukraine : onlain-arkhiv ukrainskoho pisennoho folkloru. URL: https://www.polyphonyproject.com/uk/song/BMI_UK18090364.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-26

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА