МІСТИЧНИЙ ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС: ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ Й МОВНА СПЕЦИФІКА

Автор(и)

  • Є. В. Першин Одеський національній університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2020.27.206550

Ключові слова:

містичний художній дискурс, химерна проза, жанр, міфонім, онімізація, інтертекстуальність

Анотація

Статтю присвячено вивченню містичного художнього дискурсу. Зіставлено поняття «химерна проза» та «містичний художній дискурс». Встановлено жанрові риси та мовна специфіка їхнього відображення містичного художнього дискурсу. Доведено, що містичний художній дискурс має свої жанрово-дискурсивні особливості, які передусім реалізуються на лексичному рівні.

Посилання

Bakhtin, M. M. (1996), The problem of speech genres [Problema rechevykh zhanrov], Sobranie sochineniy, Russkie slovari, Moscow, Vol. 5, pp. 159–206.

Bernadska, N. I. (2005), Theory of the novel as a genre in Ukrainian literary criticism : dissertation abstract [Teoriia romanu yak zhanru v ukrainskomu literaturoznavstvi : avtoref. dys. ... d-ra filol. nauk], Kyiv, 36 p.

Vilchynska, T. P. (2019), Mythonyms in the Ukrainian ethnoculture and works of writers of the late XIX – early XX centuries [Mifonimy v ukrainskii etnokulturi y tvorchosti pysmennykiv kintsia XIX – pochatku XX stolit], Visnyk Lvivskoho universytetu, LU, Lviv, Vyp. 71, pp.186–195.

Horniatko-Shumylovych, A. Y. (1999), Intellectualism of Valery Shevchuk's prose: dissertation abstract [Intelektualizm prozy Valeriia Shevchuka : avtoref. dys. na zlobuttia nauk. stup. k. filol. nauk], Lviv, 20 p.

Deresh, L. (2017), Cult [Kult], Folio, Kharkiv, 224 p.

Zhuravska, O. V. (2016), Genre aspects of the study of a bizarre novel in Ukrainian literary criticism [Zhanrovi aspekty doslidzhennia khymernoho romanu v ukrainskomu literaturoznavstvi], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, Uzhhorod, Vyp. 2, pp. 114-116.

Il'nitskiy, M. M. (1980), The similarity is different [Skhozhest' neskhozhogo], Voprosy literatury, Moscow, Vyp. 11, pp. 36–68.

Kobylko, N. A. (2018), Chimerical prose in Ukrainian literature as a sphere of actualization of the mythopoetic [Khymerna proza v ukrainskii literaturi yak sfera aktualizatsii mifopoetychnoho], Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva : zb. nauk. prats, Uzhhorod, Vyp. 23, pp. 168–171.

Konovalenko, T. V. (2016), Magically realistic and whimsical prose [Mahichnorealistychna ta khymerna proza], BDPU, Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, Berdiansk, Vyp. 10, pp. 196–202.

Kravchenko, A. Ye. (1988), Artistic conventionality in Ukrainian Soviet prose [Khudozhnia umovnist v ukrainskii radianskii prozi], Naukova dumka, Kyiv, 128 p.

Lir, Ye. (2019), Steppe [Step], Dim Khymer, Vinnytsia, pp. 172–191.

Lir, Ye. (2019), Steppe god [Stepovyi boh], Dim Khymer, Vinnytsia, 208 p.

Literary dictionary-reference book (edited by R. Hromiak, Yu. Kovaliv, V. Teremko) [Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk (za red. R. Hromiaka, Yu. Kovaliva, V. Teremka)] (2006), Akademiia, Kyiv, 752 p.

Leyderman, N. L. (2009), The problem of the genre is modernism and the vanguard (The test of the genre or the test of the genre?) [Problema zhanra v modernizme i avangarde (Ispytanie zhanra ili ispytanie zhanrom?)], Studi Slavistici, Firenze University Pres, Vyp. 5, pp. 147–177.

Pavliuk, I. (2018), White ashes [Bilyi popil], Vydavnytstvo Staroho Leva, Lviv, 352 p.

Pohribnyi, A. H. (1980), Fashion, innovation, regularity [Moda, novatsiia, zakonomirnist], Lyteraturnoe obozrenye, Moscow, Vyp. 2, pp. 24–28.

Saienko, V. P. (2004), Apocalyptic beast from within [Apokaliptychnyi zvir izseredyny], Ukrainska mova ta literatura, Kyiv, Vyp. 31-32. pp. 19–28.

Dictionary of Ukrainian onomastic terminology (edited by D. G Buchko, N. V. Tkachov) (2012) [Slovnyk ukrainskoi onomastychnoi terminolohii (za red. D. H. Buchko, N. V. Tkachova)], Ranok-NT, Kharkiv, 256 p.

Fedotenko, O. V. (2013), Interpretation of the Ukrainian bizarre novel of the second half of the twentieth century in literary discourse: genre and style aspect [Interpretatsiia ukrainskoho khymernoho romanu druhoi polovyny XX stolittia v literaturoznavchomu dyskursi: zhanrovo-stylovyi aspekt], Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, Luhansk, Vyp. 4, pp. 20–29.

Chimerical prose. Sources. Main features [Khymerna proza. Vytoky. Osnovni rysy]. URL: :http://sites.znu.edu.ua/bank/public_files/2009/05/218_1242929897_hymerna_proza. pdf

Chaikovska, V. T. (2006), Ukrainian whimsical prose: the history of the birth of the term [Ukrainska khymerna proza: istoriia narodzhennia termina], Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, Zhytomyr, Vyp. 26, pp. 79– 82.

Shevchenko, V. V. (2015), The evolution of the genre of “ himsical prose” in the XXI century [Evoliutsiia zhanru «khymernoi prozy» v XXI stolitti], Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, Zhytomyr, Vyp. 2, pp297– 301.

Shevchuk, V. (1996), The eye of the abyss [Oko prirvy], Ukrainskyi pysmennyk, Kyiv, 384 p.

Shevchuk, V. (1995), In the womb of the apocalyptic beast [U chrevi apokaliptychnoho zvira], Ukrainskyi pysmennyk, Kyiv, 205 p.

Shkola, H. M. (2009), National specifics of mythonyms (based on Slavic languages) [Natsionalna spetsyfika mifonimiv (na materiali slovianskykh mov)], Studia linguistica : zbirnyk naukovykh prats, Kyiv, Vyp. 3. pp. 338–341.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-26

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА