ВІДБИТТЯ ДВОХ ЗАКОНІВ ОРФОЕПІЇ У МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ РЕСПОНДЕНТІВ ДІАСПОРИ : НОРМА ТА ДЕВІАЦІЇ

Автор(и)

  • М. Л. Дружинець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235514

Ключові слова:

українська діаспора, соціологічне опитування, нормативність, відхилення, історична органічність, вимова шиплячих, вимова свистячих, два закони орфоепії

Анотація

Стаття присвячена усному мовленню молоді української діаспори (Америка, Канада, Італія, Чехія, Польща, Німеччина, Молдова, Придністровська Молдавська Республіка) на синхронному рівні, зокрема вимовним особливостям української мови. На основі соцопитування доведено нормативність, історичну органічність; указано вимовні проблеми та орфоепічні девіації; визначено відсотковий рівень володіння орфоепією шиплячих перед свистячими та навпаки у широкій локальній та соціальній представленості зарубіжжя.

Посилання

Волох О. Т. Асиміляція та дисиміляція приголосних в українській мові за даними пам'яток XVII – XVIII ст. Питання історичного розвитку української мови. Xарків, 1959. С. 20–22.

Волох О. Т. Фонетичні особливості української літературної мови початку XVIII століття. Учені записки Харківського університету. Xарків, 1960. Т.111: Тр. філол. фак-ту. Т. 9. С. 169 –179.

Дружинець М. Л. Діахронічна ретроспектива: українське усне мовлення за писемними пам’ятками. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університетиу імені Івана Франка. Дрогобич, 2017. № 8. Т. 1. С. 76–80.

Дружинець М. Л. Усне мовлення за рукописами та першодруками Т. Г. Шевченка.Современная языковая ситуация в Приднестровье. Тирасполь : Изд-во Приднестровского университета, 2015. С. 45–55.

Жовтобрюх М. А., Русанівський В.М., Скляренко В. Г. Історія української мови. Фонетика. Київ : Наук. думка, 1979. 367 с

Микитин М. Л. Відбиття народного мовлення у фольклорній збірці «Вірші та приповісти, або теж присловія посполитые…» Климентія Зіновієва. Мова та стиль українського фольклору. Київ : ІЗМН, 1996. С. 154–160.

Микитин М. Л. Кодифікована вимова звукосполук у пам’ятках ХІХ ст. Записки з українського мовознавства. Одеса : Астропринт, 2003. Вип. 12. С. 180–188.

Прокопова Л. І., Тоцька Н. І. Соціофонетичний нарис українського мовлення сучасної молоді. Мовознавство. № 6. 1990. С. 17 – 26.

Українські грамоти XV століття / гол. ред. В. М. Русанівський. Київ : Наук. думка, 1965. 164 с.

Фащенко М. М. Орфоепічні проблеми у вивченні української мови (наслідки одного опитування). Щорічні записи з українського мовознавства. Одеса, 1998. Вип. 5. С. 36–45.

Шонц О. П. Драгоманівка в процесі орфоепічно-орфографічної нормалізації української літературної мови. Записки з українського мовознавства. Одеса : Астропринт, 2004. Вип. 14. С. 98–107.

References

Voloch, O. (1959), Assimilation and dissimilation of consonants in the Ukrainian language according to the monuments of the XVII - XVIII centuries [Asymiliatsiia ta dysymiliatsiia pryholosnykh v ukrainskii movi za danymy pamiatok XVII – XVIII st.], Pytannia istorychnoho rozvytku ukrainskoi movy, Kharkiv, рр. 20–22.

Volokh, O. T. (1960), Phonetic features of the Ukrainian literary language of the beginning of the XVIII century [Fonetychni osoblyvosti ukrainskoi literaturnoi movy pochatku XVIII stolittia], Ucheni zapysky Kharkivskoho universytetu, T. 111: Tr. filol. faktu, T. 9, рр.169–179.

Druzhynets, M. L. (2017), Diachronic retrospective: Ukrainian oral speech on written monuments [Diakhronichna retrospektyva: ukrainske usne movlennia za pysemnymy pamiatkamy], Naukovyi visnyk Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetyu imeni Ivana Franka, Drohobych, № 8, T. 1, рр. 76–80.

Druzhynets, M. L. (2015), Oral speech based on Taras She chenko’s manuscripts and first editions [Usne movlennia za rukopysamy ta pershodrukamy T. H. Shevchenka], Sovremennaia yazыkovaia sytuatsyia v Prydnestrove, Tyraspol, рр. 45–55.

Zhovtobriukh, M. A., Rusanivskyi, V. M., Skliarenko, V. H. (1979), History of the Ukrainian language. Phonetics [Istoriia ukrainskoi movy. Fonetyka], Naukova dumka, Kyiv, 367 р.

Mykytyn, M. L. (1996), Reflection of national speech in folklore collection Klymentij Zyno ’e "Poems. Pro erbs of Commonwealth, Language and style of Ukrainian folklore [Vidbyttia narodnoho mo lennia u folklornii zbirtsi «Virshi. Prypo isty [abo te zh) pryslo iia] pospolytыie…» Klymenti a Zino i e a], Mova ta styl ukrainskoho folkloru, Kyiv, pp.154–160.

Mykytyn, M. L. (2003), A codified pronunciation of sound combinations in the monuments of the nineteenth century [Kodyfikovana vymova zvukospoluk u pamiatkakh XIX st.], Zapysky z ukrainskoho movoznavstva, Odesa, Vyp. 12, рр. 180–188.

Prokopova, L. I., Totska, N. I. (1990), Social and phonetic sketch of Ukrainian speech of modern youth, Linguistics [Sotsiofonetychnyi narys ukrainskoho movlennia suchasnoi molodi], Movoznavstwo, № 6, рр. 17–26.

Ukrainian letters of the XV century / ed. V. Rusanivsky [Ukrainski hramoty XV stolittia / hol. red. V. M. Rusanivskyi], Naukova dumka, Kyiv, 1965, 164 p.

Fashchenko, M. M. (1998), Orthoepic problems in the study of the Ukrainian language (consequences of one survey) [Orfoepichni problemy u vyvchenni ukrainskoi movy (naslidky odnoho opytuvannia)], Shchorichni zapysky z ukrainskoho movoznavstva, Odesa, Vyp. 5, рр. 36–45.

Shonts, O. (2004), Drahomanivka in the process of orthoepic and orthographic normalization of the Ukrainian literary language [Drahomanivka v protsesi orfoepichnoorfohrafichnoi normalizatsii ukrainskoi literaturnoi movy], Zapysky z ukrainskoho movoznavstva, Astroprint, Odesa, Vyp. 14, рр. 98–107.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ