ГОВІРКОВА ЛЕКСИКА ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ І СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • А.П. Романченко Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine
  • В. А. Каназірська Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235515

Ключові слова:

говірка, діалект, сучасна українська мова, номінація, одяг, аксесуар

Анотація

У статті здійснено порівняльний аналіз лексики говірки с. Плахтіївка Саратського району Одеської області та сучасної української літературної мови, проведено паралелі як на фонетичному, так і на лексичному рівнях. Визначено розбіжності говіркової лексики й літературної норми.

Посилання

Березовська Г. Г. Номінації одягу, утворені від власних назв, у говірках Східного Поділля. Філологічний часопис. 2016. № 2 (8). С. 9-17.

Березовська Г. Г. Структурна організація та географія назв одягу і прикрас у східноподільских говірках : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2011. 22 с.

Бобер Т. Б. Лексика одягу, взуття та прикрас як об’єкт наукового вивчення. Мовознавчий вісник. 2019. Вип. 27. С. 109-116.

Гавадзин О. Я. Назви одягу, взуття, головних уборів, прикрас Покуття: структура, семантика, ареологія : автореф. дис. … канд. філол. наук. Івано-Франківськ, 2014. 20 с.

Гриценко П. Ю. Ареальне варіювання лексики : монографія. Київ : Наук. думка, 1990. 272 с.

Дроздовський В. П. Українські говори Бессарабського Приморʼя : автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 1962. 27 с.

Колесников А. О. Українські південнобессарабські говірки з різнотипною діалектною основою (морфологічна система). Лінгвістика. 2012. № 2. С. 94 – 102.

Клименко Н. Б. Основні тенденції членування східностепових говірок Донеччини за даними лексики одягу. Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст. Київ, 2014. 524 с.

Новіцька О. Загальні назви одягу в говірках Підгаєччини Тернопільської області. Лінгвостилістичні студії. 2019. Вип. 10. С. 125-134.

Словник української мови : у 11 т. / Київ: Наук. думка, 1970 1980.

References

Berezovska, H. H. (2016), Clothes nominations derived from proper nouns in Eastern Podillya dialects [Nominatsii odiahu, utvoreni vid vlasnykh nazv, u hovirkakh Skhidnoho Podillia], Filolohichnyi chasopys, № 2 (8), pр. 9-17.

Berezovska, H. H. (2011), Structural arrangements of the names of clothes and adornments in the dialects of Eastern Podillya : author’s thesis [Strukturna orhanizatsiia ta heohrafiia nazv odiahu i prykras u skhidnopodilskykh hovirkakh : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk], Kyiv, 20 p.

Bober, Т. V. (2019), Vocabulary of clothes, footwear and accessories as an object of scientific stady [Leksyka odiahu, zuttia ta prykras yak ob’iekt nauko oho y chennia], Movoznavchyi visnyk, Vol. 27, pр. 109-116.

Havadzyn, O. Ya. (2014), Names of clothes, footwear, hats, decorations Pocuttya: structure, semantics, andareals: author’s thesis [Nazvy odiahu, vzuttia, holovnykh uboriv, prykras Pokuttia: struktura, semantyka, areolohiia : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk], IvanoFrankivsk, 20 p.

Hrytsenko, P. Yu. (1990), Areal variation of vocabulary : monograph [Arealne variiuvannia leksyky: monohrafiia], Nauk. dumka, Kyiv, 272 p.

Drozdovskyi, V. P. (1962), Ukrainian dialects of the Bessarabian Primorye : author’s thesis [Ukrainski hovory Bessarabskoho Prymoria : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk], Kyiv, 27 p.

Kolesnykov, A. O. (2012), Ukrainian South Bessarabian dialects with different dialect bases (morphological system) [Ukrainski pivdennobessarabski hovirky z riznotypnoiu dialektnoiu osnovoiu (morfolohichna systema)], Linhvistyka, № 2, pр. 94-102.

Klymenko, N. B. (2014), The main trends in the division of the eastern steppe dialects of Donetsk region according to the vocabulary of clothing [Osnovni tendentsii chlenuvannia skhidnostepovykh hovirok Donechchyny za danymy leksyky odiahu], Dialekty v synkhronii ta diakhronii: zahalnoslov’ianskyi kontekst, Kyiv, 524 p.

Novitska, О. (2019), Clothes vocabulary in the subdialects of Pidhaytsi district of Ternopil region [Zahalni nazvy odiahu v hovirkakh Pidhaiechchyny Ternopilskoi oblasti], Linhvostylistychni studii, Vol. 10, pр. 125-134.

(1970-1980), Dictionary of the Ukrainian language [Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t.], Nauk. dumka, Kyiv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ