СВЯТОСЛАВ КАРАВАНСЬКИЙ: ПРОБЛЕМА ПРАВОПИСНОЇ І ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОДИФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • І.Д. Фаріон Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235516

Ключові слова:

Святослав Караванський, окупаційно-тоталітарний режим, правописна і лексична кодифікація, словники, мовна норма, політика етноциду

Анотація

У статті розкрито проблему правописної та лексикографічної кодифікації в працях мовознавця та суспільно-політичного діяча Святослава Караванського (24.12.1920–17.12.2016). Проблему подано крізь призму нагальної потреби деколонізації та деросійщення сучасного мовомислення й повернення до питомих джерел правописно-фонетичної, морфолого-синтаксичної та лексичної норми в правописі та лексикографічних працях.

Посилання

Історія українського правопису ХVI – ХХ століття. Хрестоматія. Київ: Наукова думка, 2004. 581 с.

Караванський С. Секрети української мови: науково-популярна розвідка з додатком словничків репресованої та занедбаної української лексики. Київ : Кобза, 1994. 152 с.

Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне «Я». Серія «Платону це б сподобалось…». Київ : Видавничий центр «Академія», 2001. 233 с.

Караванський С. Кукіль чи пшениця / Літературна Україна. 2005. 8 вересня. С. 6.

Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. Друге видання, доповнене й виправлене. Львів : БаК, 2006. 562 с.

Караванський С. Лист до Героя пера – Марії Матіос. Листи, статті, інтерв’ю і таке інше. Львів : БаК, 2013. 219 с.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. П’яте видання, опрацьоване й значно доповнене. Львів : БаК, 2014. 544 с.

Караванський С. Ідіотизми сталінської ярижки у державній мові України. Львів : БаК, 2016. 222 с.

Пилипчук Д. Словники української мови: 1596–2018. Бібліографічний покажчик. Київ : Просвіта, 2020. 1067 с.

Український правопис. Харків: Фоліо, 2019. 346 с.

Фаріон І. Мовна норма: пошук істини. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. 255 с.

Referenses

History of Ukrainian spelling of the 16th – 20th centuries. Reader (2004) [Istoriia ukrainskoho pravopysu ХVI–ХХ stolittia Khrestomatiia], Kyiv, Naukova dumka, 581 p.

Karavanskyi, S. (1994), Secrets of the Ukrainian language: popular science intelligence with the addition of dictionaries of repressed and abandoned Ukrainian vocabulary [Sekrety ukrainskoi movy: naukovo-populiarna rozvidka z dodatkom slovnychkiv represovanoi ta zanedbanoi ukrainskoi leksyky], Kyiv, Kobza, 152 p.

Karavanskyi, S. (2001), Search of the Ukrainian word, or Fight for national "Я". Series it would "please Plato" [Poshuk ukrainskoho slova, abo, Borotba za natsionalne «Ia». Seriia «Platonu tse b spodobalos…»]. Kyiv, Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 233 p.

Karavanskyi, S. Weed or wheat [Kukil chy pshenytsia]. Literaturna Ukraina. 2005. 8 veresnia. P. 6.

Karavanskyi, S. (2006), Russian-Ukrainian dictionary of difficult vocabulary [Rosiisko-ukrainskyi slovnyk skladnoi leksyky. Druhe vydannia, dopovnene y vypravlene]. Lviv, BaK, 219 p.

Karavanskyi, S. (2013), A sheet is to Hero of peer - Maria Матіос. Folias, articles, interviews and all that [Lyst do Heroia pera – Marii Matios. Lysty, statti, interviu i take inshe]. Lviv, BaK, 219 p.

Karavanskyi, S. (2014), Practical dictionary of synonyms of Ukrainian [Praktychnyi slovnyk synonimiv ukrainskoi movy]. Piate vydannia, opratsovane y znachno dopovnene. Lviv, BaK, 544 p.

Karavanskyi, S. (2016), The idiocies of the Stalinist hedgehog in the state language of Ukraine [Idiotyzmy stalinskoi yaryzhky u derzhavnii movi Ukrainy]. Lviv, BaK, 222 p.

Pylypchuk, D. (2020), Dictionaries of the Ukrainian language: 1596–2018 [Slovnyky ukrainskoi movy: 1596–2018]. Bibliohrafichnyi pokazhchyk. Kyiv, Prosvita, 1067 p.

Ukrainian spelling (2019) [Ukrainskyi pravopys]. Kharkiv, Folio, 346 p.

Farion, I. (2017), Linguistic norm: the search for truth [Movna norma: poshuk istyny]. Ivano-Frankivsk, Misto NV, 255 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ